Účastníci odbornej konferencie chcú deklaráciou motivovať k činom

TRNAVA, 12. 4. 3013 – Odborníci na mediálnu komunikáciu nechcú ostať iba pri slovách. V rámci medzinárodnej konferencie Megatrendy a médiá 2013, ktorú koncom marca zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave na Smolenickom zámku, sa uzniesli na tzv. Smolenickej deklarácii. Dokument obsahuje odporúčania smerujúce k laickej i odbornej verejnosti a má vyjadrovať ich snahu motivovať seba aj iných k činom v oblasti kultivácie médií.

Dôležitý výstup z konferencie sformulovali garanti piatich sekcií. Zhrnuli závery vyplývajúce z príspevkov a diskusií v jednotlivých sekciách. Tie sa zameriavali na oblasť mediálnej kultúry, teórie médií, mediálnej výchovy či mediálneho marketingu. „Smolenickú deklaráciu považujem za prelomový okamih konferencie. Dokument odporúča vzdelávacím inštitúciám, aké kroky by mali robiť v oblasti vedy, ale aj v oblasti vzdelávania k tomu, aby sa zlepšilo mediálne prostredie na Slovensku,“ zhodnotila dekanka Petranová.

Podľa odborníkov by sa pozornosť mala zamerať najmä na výskum reakcií a motivácií publika. Zhodli sa, že niektoré jeho segmenty majú tendenciu pretvárať a ironizovať mediáne významy. Dôležitá je aj problematika kultivácie mediálnych obsahov a zvyšovanie mediálnej gramotnosti. Podľa účastníkov konferencie, formáty s nízkym vkusom majú negatívny vplyv na správanie a vedú k znižovaniu morálnych, kultúrnych aj etických hodnôt v spoločnosti. „Všetky tieto body má implementované vo svojich učebných osnovách Fakulta masmediálnej komunikácie a vyzýva partnerov, aby sa pridali,“ dodáva Petranová.

>>  Znenie Smolenickej deklarácie [pdf, 152 KB]

 

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk