Teória digitálnych hier

🇬🇧 English version

Teória digitálnych hier je najmladší študijný program na FMK, ktorý odštartoval v akademickom roku 2015/2016. Jeho cieľom je reflektovať aktuálne trendy v hernom vývoji, ktoré identifikujú hry ako najnovší globálny komunikačný fenomén a pripravovať odborníkov zameraných na oblasť produkcie, distribúcie a spotreby digitálnych hier.

Hry už dávno nie sú len zábavkou hŕstky nadšencov, ale postupne dobiehajú mierou spotreby aj objemom investícií ostatné odvetvia zábavného priemyslu. Rozširujú o interaktívny rozmer oblasť audiovizuálneho umenia a športu. Stávajú sa v najrôznejších podobách súčasťou každodenného života bežných ľudí, čím vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov mediálnych štúdií a tiež podnecujú vznik celkom nových pracovných príležitostí, na ktoré zatiaľ komplexne nepripravuje žiadna škola v strednej a východnej Európe.

Úlohou študijného programu je zorientovať študentov v aktuálnom stave herného priemyslu, umožniť im pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripraviť ich na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Okrem odborníkov z oblasti hier na programe participujú pedagógovia z masmediálnej, marketingovej a umeleckej katedry. Ich predmety dopĺňajú a rozširujú možnosti uplatnenia, no predovšetkým vytvárajú predpoklady pre schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Teória

Predmety, ktoré tvoria povinnú súčasť štúdia, sú zamerané na:
 • Spoznanie histórie a pochopenie úlohy hier v spoločnosti,
 • získanie prehľadu v oblasti mediálneho a marketingového prostredia,
 • osvojenie si základných zručností nevyhnutných k tvorbe rôznych druhov mediálnych obsahov,
 • výskum súvisiaci s hraním a hrami, ktorý je základom pre diskusiu o budúcom vývoji,
 • vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj v zvolenej oblasti s ohľadom na preferencie a schopnosti konkrétneho študenta (matematika nie je povinná, rovnako ako nie je povinné vystupovanie pred kamerou, tvorba grafiky či hudby – sú však vhodné podmienky pre rozvoj v ľubovoľnej z týchto a mnohých ďalších oblastí),
 • Od akademického roka 2019/2020 sú v rozvrhu zaradené predmety zamerané na vývoj hier a tiež kompetitívne hranie. 

Prax

Teóriu dopĺňa bohatá prax:

Napriek tomu, že názov odboru indikuje teoretické zameranie, študenti sa môžu zapájať do širokého spektra dobrovoľných praktických aktivít:

Global Game Jam 2019

Global Game Jam Slovakia Aftermovie. Cítiš to? Tú príjemnú atmosféru? Ten pokoj a pohodu? My určite… ešte doteraz.Vďaka vám všetkým, snáď sa vidíme aj o rok.

Uverejnil používateľ TEDI Games Pondelok 28. januára 2019

 

 • Exkurzie na významné domáce a zahraničné podujatia súvisiace s herným priemyslom
  (Digital Dragons, 4Games, MČR / MSR, Y-Games, Dreamhack, IEM, Comic Con, atď.),
 • Stáže a kurzy v spolupráci s Pixel Federation (v minulosti SkillDrill, teraz Butterfly Effect) a LevelUP,
 • Experimentálna výučba tvorby hier v rámci projektu GameCraft,
 • Spolupráca s IGN na produkcii relácie Weekly Fix  (2018)

Všetky potrebné informácie o prijímačkách na tento a ďalšie programy nájdeš na tejto stránke. Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj nám ich napísať cez našu facebookovú stránku alebo live chat.

Uplatnenie

Čo po škole?

V rýchlo sa meniacom svete je ťažké povedať, ako bude vyzerať pracovný trh o 3, či 5 rokov. Špecifické potreby aj pozície sa menia, ale stále platí, že kariérne vyhliadky našich absolventov sú výborné. Digitálne hry a elektronický šport sú najrýchlejšie rastúcim segmentom kreatívneho priemyslu a Slovensko má výborné predpoklady, aby z tohto trendu ťažilo. FMK roky pripravuje svojich absolventov nie len na prácu v odbore médií a marketingu, ale stará sa aj o budovanie siete kontaktov, ktorá umožňuje šikovným študentom preskočiť hľadanie práce v inzercii a dostať sa na zaujímavé pozície nielen v hernom priemysle. Fakt, že náš odbor vznikol na humanitnej fakulte umožňuje študentom smerovať svoj rozvoj kdekoľvek na osi medzi technickým a umeleckým vzdelaním, ktoré poskytujú iné univerzity a zároveň mať celkový prehľad o dianí hernom svete. Štúdiom na tomto odbore a participáciou na spomenutých aktivitách sa naši študenti môžu pripravovať napríklad na tieto pozície:

Herný teoretik / žurnalista
Teoreticky zamerané predmety poskytujú základ pre fundovanú prácu v oblasti hernej žurnalistky a poskytujú východisko pre ďalšie prehlbovanie vedomostí, participáciu na výskumných projektoch a prípadnú akademickú kariéru v oblasti herných štúdií, ktorú je možné ďalej rozvíjať prostredníctvom doktorandského štúdia priamo na škole, alebo v zahraničí.

Generalista / Špecialista v hernom vývoji
Študijný program poskytuje predpoklady pre získanie základného povedomia o fungovaní jednotlivých špecializácií (programovanie, grafika, animácia a zvuk), ktoré je nevyhnutné pre prácu v oblasti DevOps či testingu, ale necháva otvorené dvere aj rozvoju tzv. T-shaped špecializácii vo vybranej oblasti, ktorej sa študent môže individuálne venovať v rámci projektovo orientovaných predmetov a pridružených aktivít zameraných na herný vývoj. Program na rozdiel od špecializovaných odborov nekladie nároky na predchádzajúce znalosti v týchto oblastiach.

Do Video Game Companies Hire Specialists or Generalists?

Tvoriť hry je poslanie, hovorí absolventka TEDI Dejna Fašungová

Community / Event / Social media manager
Kombinácia predmetov z oblastí médií (dizajn, fotografia, video, streaming) a marketingu (kampane, sociálne siete), ktorá je súčasťou študijného programu vytvára podmienky pre zvládnutie špecifických požiadaviek v oblasti budovania a správy herných komunít, ako aj širšieho uplatnenia v prudko rastúcom segmente herného marketingu, pričom väčšinu z ich je možné aplikovať aj mimo herného segmentu.

Absolventka TEDI Paula Setnická: Festival UniCon bol môj skokanský mostík

E-športový manažér / tréner / profesionálny hráč
Program poskytuje možnosti pre individuálny rozvoj schopností nielen v oblasti vývoja. Ale aj samotného hrania hier, ktoré predstavuje jednu z kariérnych možností pre študentov, ktorí sa v tejto oblasti chcú ďalej rozvíjať. Na škole fungujú e-športové teamy a jej študenti aktívne participujú na organizácii herných podujatí a rozvoji elektronického športu na rôznych pozíciách na základe preferencií a vlastných schopností.

Uplatnenie mimo herného priemyslu
Okrem toho odbor poskytuje cenné vedomosti uplatniteľné mimo herného priemyslu, nakoľko herné mechaniky sú prítomné takmer v každej oblasti digitálneho aj toho tradičného sveta a ich znalosť poskytuje konkurenčnú výhodu firmám, ktoré si chcú získať a udržať svojich zákazníkov.

Partneri

Prijímačky

Všetky informácie a postup prijímacieho konania elektronickou formou nájdeš na tomto linku.

 

 
Späť hore ↑