Končiaci bakalári a magistri. Skontrolujte si údaje v AISE

Prosíme všetkých končiacich študentov FMK magisterského a bakalárskeho štúdia, aby si skontrolovali správnosť osobných údajov v AISe z dôvodu vyhotovenia dokladov o ukončení štúdia a aby všetky doklady mohli byť bezchybne vystavené. Týka sa to kategórií: meno a priezvisko rodné priezvisko dátum narodenia, miesto narodenia adresa trvalého bydliska (budú vám zasielané potvrdenia o ukončení štúdia) … Viac →

Zápis do vyššieho roka štúdia v AR 2018/2019 – 2. časť

Od 1. do 15. augusta 2018 bude pre študentov, ktorí: si nestihli vytvoriť zápisný list na AR 2018/2019 v AISe, si chcú urobiť zmeny v zápisnom liste na AR 2018/2019, otvorený systém AiS2. Zmeny v zápise predmetov sa týkajú PVP predmetov, príp. zápisu opakovaných predmetov (*pod podmienkou, že zmeny povolí fakulta). V prípade zmeny PVP alebo výberových predmetov … Viac →

Oznam študijného oddelenia – kontrola štúdia za AR 2016/2017

Študijné oddelenie FMK UCM žiada študentov o kontrolu zapísaných hodnotení v AiS-e zo všetkých absolvovaných predmetov v  AR 2016/2017. Vyučujúci sú povinní do 7. júla 2017 do AiS-u zapísať všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Študenti sú podľa § 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave, povinní skontrolovať si v AIS-e … Viac →