Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2019

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA (3. poschodie) 23. januára 2019 so začiatkom o 09.00 hod.  Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality vytlačený z AISu (týka sa iba tých študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – august 2018 – aktualizované

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok Pondelok 13. 8. 2018 Utorok … Viac →

Harmonogram zápisov na AR 2017/2018

Osobný zápis denných študentov FMK UCM Na akademický rok 2017/2018 (okrem prvých ročníkov všetkých foriem štúdia) sa uskutoční v Kine OKO podľa harmonogramu nižšie. Na dokončenie zápisu je nutné mať vytvorený zápisný list na AR 2017/2018 v AISe. V prípade, že ste si zápisný list nevytvorili, kontaktujte e-mailom študijné oddelenie. Externí študenti Pošlite podpísaný výpis známok za … Viac →

Oznam pre končiacich študentov Bc. štúdia

Pripomíname končiacim študentom Bc. stupňa štúdia, aby si v prípade záujmu pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni na FMK UCM v Trnave podali prihlášku na Mgr stupeň. Termín podávania prihlášok na Mgr. stupeň štúdia je 31. mája 2017. Všetky informácie ohľadom prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 nájdete na našej webovej stránke v sekcii prijímačky.

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017

Žiadame študentov, ktorí si doteraz nevyzdvihli schválené zadanie svojej záverečnej práce, aby tak urobili najneskôr do 15. marca 2017: študenti KOMU, AMES, TEDI, VZME – na sekretariáte katedier na Skladovej ulici, študenti MARK – na sekretariáte katedier v Jame. Súčasne žiadame všetkých končiacich študentov, aby si skontrolovali v AISe nahrané údaje týkajúce sa diplomovej práce/bakalárskej … Viac →

Predčasné bakalárske skúšky 2017

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku štátnu skúšku musia postupovať podľa nasledovných inštrukcií: Podať oficiálnu žiadosť s uvedením dôvodu dekanke FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Dane Petranovej, PhD., mim. prof. o predčasný termín štátnej bakalárskej skúšky. Žiadosť o predčasný termín … Viac →

Oznam pre končiacich študentov – Bc., Mgr.

Prosíme všetkých končiacich študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje, potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške (dĺžne, mäkčene, bodky), v mene a priezvisku, dátum narodenia, miesto narodenia a iné.