Štipendiá

Za vynikajúce študijné výsledky môžete získať finančnú podporu na štúdium. Rovnako oceňujeme mimoriadne výskumné projekty alebo umelecké výkony. Pozrite si zoznam štipendijných fondov, ktorými podporujeme vaše štúdium.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium sa vypláca študentom, ktorí sú v hmotnej núdzi a príjem peňazí do domácnosti je rovný životnému minimu. O sociálne štipendium musí požiadať študent sám.

Potrebné dokumenty

 • Usmernenie pre študentov – sociálne štipendiá na ak. rok 2012/2013
 • Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia

Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky

Motivačné štipendium udeľujeme šikovným žiakom s chuťou učiť sa a dosahovať nadpriemerné študijné výsledky. Po celoročnej snahe vybraných študentov finančne odmeníme. O štipendium študent nežiada, navrhuje ho dekan fakulty.

Podmienky udelenia

 • štúdium nesmie byť počas akademického roka prerušené
 • študijný priemer do 1,5
 • absolvovanie predmetov v prvom termíne, resp. v prvom opravnom termíne z najviac dvoch predmetov

Motivačné štipendium vynikajúce výsledky vo výskume, vývoji, umeleckej alebo športovej činnosti

Tento typ je určený študentom, ktorí preukázali svoje znalosti vo výskume, vývoji alebo v umeleckom či športovom smere. Za vašu kvalitnú prácu či výkon vás neocení len hodnotiaca porota v súťaži, ale aj fakulta, pridelením štipendia.

Podmienky udelenia

 • vynikajúce výsledky v študentskej vedeckej odbornej činnosti, umeleckej alebo športovej činnosti
 • úspešná reprezentácia vysokej školy alebo Slovenskej republiky v súťaži
 • mimoriadne kvalitná záverečná práca

Účelové štipendium z vlastných zdrojov univerzity

Univerzita sv. Cyrila a Metoda môže udeliť účelové štipendium študentom, ktorí:

 • si vynikajúco plnili študijné povinnosti
 • dosiahli výborný výsledok v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti
 • v prípade ťažkých sociálnych, finančných a rodinných pomerov
 
Späť hore ↑