Štúdium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program dáva príležitosť študentom aj pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Viac informácií o programe ERASMUS+ nájdete na webových stránkach UCM v sekcii zahraničné a študijné pobyty. Smernicu UCM o administrácii programu Erasmus+ nájdete tu.

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ Európska komisia a European University Foundation vyvinuli mobilinú aplikáciu, ktorá naviguje účastníka Erasmus mobility krok za krokom počas celého procesu: ďalšie informácie a možnosť stiahnutia aplikácie.

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ FMK UCM v Trnave publikovala knihu s názvom Mobilitou k úspechu, kde prináša skúsenosti študentov FMK so zahraničnou Erasmus+ mobilitou.

Na stiahnutie: Mobilitou K úspechu FMK 2017 [3.5 MB, application/pdf].

Prichádzajúci študenti si môžu taktiež stiahnuť Sprievodcu pre zahraničného študenta / International Student Guide.

Na stiahnutie: FMK INTERNATIONAL STUDENT GUIDE [70.4 MB, application/pdf].

Základné informácie

Základné informácie pre záujemcov štúdia v zahraničí cez program Erasmus+

Študijného pobytu Erasmus+ na vybranej univerzite sa môžu zúčastniť denní aj externí študenti FMK UCM v Trnave (od 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka doktorandského štúdia), ktorí sú zapísaní v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe a počas celej doby štúdia v zahraničí budú riadnymi študentmi na FMK UCM v Trnave. Záujemcovia musia úspešne absolvovať výberové konanie.

KTO
 • denný študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • externý študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • po absolvovaní riadneho výberového konania
KDE
 • na svetových univerzitách, s ktorými má UCM bilaterálnu zmluvu
KEDY
 • v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku Mgr. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku PhD. štúdia
TRVANIE
 • 1 semester (5 mesiacov s možnosťou predĺženia – pozri podmienky v smernici nižšie)
 • minimálne 3 mesiace (90 dní)
AKO ČASTO
 • opakovane v každom stupni štúdia (spolu max. 12 mesiacov)

Študijný pobyt Erasmus+ trvá spravidla jeden semester (5 mesiacov) a možno absolvovať na univerzitách, s ktorými ma FMK UCM uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu (okrem univerzít a VŠ na Slovensku). Minimálna dĺžka pobytu sú 3 mesiace (90 dní). V programe Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí opakovanie, a to na každom stupni VŠ štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka pobytu na jednotlivých stupňoch štúdia je 12 mesiacov.

Dokumety na stiahnutie: 

Univerzity

Zoznam bilaterálnych zmlúv

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa významným spôsobom podieľa na rozvoji a prehlbovaní spolupráce so zahraničnými univerzitami, fakultami a katedrami rovnakého alebo príbuzného zamerania. V rámci zahraničnej spolupráce v programe Erasmus+ má v súčasnosti uzatvorené bilaterálne zmluvy s nasledujúcimi zahraničnými vzdelávacími inštitúciami:

Česko

 • Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika

Nemecko

 • Anhalt University of Applied Science, Nemecko
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • Saarland Universtity, Saarbrücken, Nemecko

Chorvátsko

 • University of Dubrovnik, Chorvátsko
 • University of Zagreb, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátstko

Poľsko

 • Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła, Poľsko
 • Czestochowa University of Technology, Poľsko
 • Poznan School of Social Sciences, Poľsko
 • University of Economics in Katowice, Poľsko
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • Humanitas University Sosnoviec, Poľsko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities In Radom, Poľsko
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko
 • Radom Academy of Economics, Radom, Poľsko
 • University of Gdansk, Poľsko
 • Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Krakov, Poľsko
 • University of Silesia in Katowice, Faculty of Radio and Television, Katowice, Poľsko
 • University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Media and Audiovisual Culture, Poľsko

Turecko

 • Marmara University, Istanbul, Turecko
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • Nigde University, Turecko
 • Izmir University, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
 • University of Ankara, Turecko
 • Isik University, Turecko
 • Alanya HEP University, Turecko
 • Istanbul Kűltűr University, Turecko
 • Bülent Ecevit University Faculty of Communication, Zonguldak, Turecko

Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Malta

 • University of Navarra, Španielsko
 • Universidad del Pais Vasco, Campus of Biscay, Španielsko
 • University of Granada, Faculty of Education, Economy and Technology, Španielsko
 • University of Algarve, Portugalsko
 • Instituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
 • University of Malta, Malta
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Taliansko

Ostatné

 • University of Novi Sad, Srbsko
 • University of Lorraine, Francúzsko
 • Slavic University Gavrilo Romanovich Derzhavin Skopje, Macedónsko
 • The International Slavic University in North Macedonia, Severné Macedónsko
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Veliko Turnovski Universitet Sv. Kiril i Metodii, Bulharsko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vilniaus universitetas, Litva
 • Latvian Academy of Culture, Litva
 • Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva

Študenti

Pokyny

Pokyny

Všetky pokyny k odchodu na zahraničnú mobilitu sú uvedené v sekcii Odchádzajúci študenti a na webovej stránke UCM. Všetky potrebné informácie nájdete aj v dokumentoch nižšie:

Pedagógovia

Pedagogické mobility

Pedagogické mobility sa riadia podmienkami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach UCM v sekcii mobilita pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Pozrite si tiež aj pokyny pre zamestnancov k mobilite v roku 2019/2020.

Absolvovanie pedagogickej mobility je možné aj prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry, program CEEPUS alebo prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky.

Dôležité dokumenty

Koordinátori

Koordinátori

Fakultným koordinátorom pre študijné pobyty v zahraničí je PhDr. Ján Višňovský, PhD., odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na univerzitnej úrovni ako inštitucionálny koordinátor pôsobí prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. Študentské mobility programu Erasmus+ koordinuje pracovníčka Referátu zahraničných stykov Mgr. Simona Štefíčková.

Assoc. Prof. Dr. Ján Višňovský, PhD.
fakultný koordinátor pre FMK UCM
Departmental Erasmus+ Coordinator
tel.: 033/55 65 424
miestnosť: 119c
e-mail: jan.visnovsky@ucm.sk

Prof. MUDr. Štefan Galbavý DrSc.
inštitucionálny koordinátor
Institutional Erasmus+ Coordinator
e-mail: stefan.galbavy@ucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
Referát zahraničných stykov UCM
tel.: 033/55 65 177
miestnosť: 109b
e-mail: simona.stefickova@ucm.sk

Koordinačná rada UCM

V súvislosti s programom Erasmus+ vznikla aj Koordinačná rada UCM, ktorá riadi proces akademickej mobility, sleduje efektívnosť čerpania rozpočtu programu ERASMUS + a dbá na dodržiavanie Smernice rektora č. 1 o vzdelávacom programe ERASMUS+.

ucm.sk: Smernica o zriadení a pôsobnosti Koordinačnej rady a komisií pre výber mobilít na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave [.pdf]

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Prostredníctvom grantov a štipendií poskytujú možnosti štúdia v zahraničí aj národné agentúry a programy:

Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. (SAIA, n. o.): http://www.saia.sk/
Národný štipendijný program SR: stipendia.sk/
Fulbrightova komisia na Slovensku: http://www.fulbright.sk/
Workspace Europe – Zahraničné pracovné stáže Erasmus+: workspaceeurope.sk
Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond: sciex.sk/ch
Štipendijné pobyty v Rakúsku: scholarships.at

Odporúčané stránky a odkazy:

 
Späť hore ↑