Zygmunt Bauman

Čestný doktorát Z. Baumanovi

Na konferenciu Marketing Identity, ktorú organizuje naša fakulta 4. a 5. novembra 2013, pricestuje významný poľsko-britský sociológ Zygmunt Bauman. V rámci hlavného programu mu na slávnostnom zasadnutí udelí Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave čestný titul doctor honoris causa. 

Prof. Zygmunt Bauman
Foto: lidovky.cz

Zygmunt Bauman patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej sociológie. Narodil sa v roku 1925 v Poznani v poľskej židovskej rodine. V roku 1968 sa pod politickým tlakom musel vzdať funkcie profesora na Varšavskej univerzite a rozhodol sa emigrovať. Pôsobil v Izraeli, odkiaľ odišiel do Veľkej Británie. Je autorom mnohých kníh a učebníc sociológie. Od roku 1971 publikuje v angličtine. Za knihu Modernity and the Holocaust získal Európsku cenu Amalfi v odbore sociológie a spoločenských vied. V súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor sociológie na univerzite v Leedsi a vo Varšave.

Do sociológie vniesol Zygmunt Bauman niektoré netradičné témy a nanovo interpretoval témy, ktoré dosiaľ boli spracované len čiastočne či sporadicky. Považuje sa za zakladateľa konceptu postmoderny. Zaoberal sa fenoménom tela, telesnosti, smrti, umierania, vnímaním času, vplyvmi globalizačných procesov, originálne spracoval tematiku holokaustu. Významným spôsobom ovplyvnil slovenskú sociológiu a viaceré spoločenskovedné disciplíny. V rámci vedeckých štúdií v odbore masmediálne štúdiá ho možno zaradiť k najviac citovaným autorom. Ide najmä o oblasť vzťahov medzi spoločnosťou a mediálnymi inštitúciami v súvislosti so zážitkovou a konzumnou spoločnosťou.

Titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) je čestný doktorát univerzity alebo fakulty udeľovaný za zvláštne zásluhy. Vedecká rada FMK a UCM schválila návrh na udelenie čestného titulu doctor honoris causa prof. Zygmuntovi Baumanovi za vedecké výsledky a rozvoj kritického myslenia v oblasti štúdia negatívnych javov súdobých globalizovaných spoločností, pomenovanie sociálnych a masovokomunikačných súvislostí vo vzťahu k životným stratégiám, morálke a osobnej zodpovednosti jednotlivcov a za významný prínos v oblastiach bádania vo vedeckých disciplínach sociológia a masmediálne štúdiá v rámci slovenského, európskeho i svetového priestoru.

 

Titulná foto: Narodowy Instytut Audiowizualny, zdroj: Flickr.