Usmernenie k využívaniu špecializovaných priestorov v rámci vedecko-umeleckého parku na Skladovej ulici

Od 22. novembra 2021 prechádza vyučovanie na FMK UCM do online prostredia na platforme MS TEAMS. Počas dištančnej výučby je však možné využívať špecializované priestory v rámci vedecko-umeleckého parku v budove FMK UCM na Skladovej ulici za týchto podmienok:

  • V interiéri je povinný respirátor po celý čas vykonávania aktivity (okrem tvorby umeleckých výstupov: pri nahrávaní videí, fotografovaní, rozhlasovom vysielaní a pod.).
  • Študenti a pedagógovia majú vstup do budovy povolený v režime OTP (očkovaní, testovaní a prekonaní). Predloženie dokladu o splnení tohto kritéria si môže nárokovať zodpovedná osoba. 
  • Každá aktivita, ktorá bude vo vedecko-umeleckom parku na Skladovej ulici prebiehať, musí mať svoju zodpovednú osobu, ktorá je spravidla z pedagogického zboru alebo je v aktuálnom akademickom roku študentom PhD. štúdia. Zodpovedná osoba zodpovedá za dodržiavanie OTP protokolu a pandemických opatrení počas vykonávanej aktivity. V prípade, že bude niekomu z účastníkov aktivity neskôr diagnostikované ochorenie COVID-19, je potrebné, aby o tejto skutočnosti informoval vedenie FMK UCM emailom na andrej.brnik(at)ucm.sk
  • Z každej vykonávanej aktivity je potrebné vytvoriť prezenčnú listinu a uchovať ju pre prípadné trasovanie kontaktov v rámci šírenia vírusu COVID-19 (alebo vyplniť nasledovný dotazník). 
  • Ak je účastníkovi aktivity diagnostikovaná choroba COVID-19, musí účastník túto skutočnosť oznámiť bezodkladne zodpovednej osobe, ktorá viedla nad aktivitou dozor. 
  • Budova je na aktivity prístupná v pracovné dni v čase od 7:00 do 22:00 hod. a počas víkendov či štátnych sviatkov od 8:00 do 20:00 hod. (výnimku môže udeliť dekanka, resp. prodekani alebo tajomníčka FMK UCM v Trnave).

Za povolené aktivity je považované napríklad zabezpečovanie fungovania médií na fakulte (Atteliér, Aetter, FMK TV), streaming ešportov a ich tréningy, fotografické zadania, vedecké a umelecké aktivity súvisiace s tvorbou záverečných prác študentov a doktorandov. 

Vo výnimočnom prípade (mimo čiernej farby podľa regionálneho COVID AUTOMATU) je možné praktické hodiny viesť aj v učebniach v budove FMK UCM na Skladovej ulici za dobrovoľnej účasti študentov prezenčne (max. 20 študentov) a zároveň online. V takomto prípade sa vyučujúci riadi aktuálnym rozvrhom alebo dohodou medzi študentmi tak, aby im absolvovanie praktického vyučovania nekolidovalo s iným predmetom. 

Na ostatné aktivity, ktoré nie sú spomenuté v tomto článku, je potrebné najprv vyžiadať súhlas od dekanky, resp. prodekanov alebo tajomníčky FMK UCM v Trnave. 

Trnava 22. 11. 2021

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM