Rozvrhy

Rozvrhy na ZIMNÝ semester akademického roka 2021/2022 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie. Prípadné kolízie v rozvrhu posielajte na rozvrhy(at)fmk.sk v tvare napríklad 1 Bc MARK Dejiny filmu I. Sledujte dátum zmeny uvedený pri jednotlivých dokumentoch, o najväčších zmenách informujeme nižšie.

Rozvrh do začiatku zimného semestra akademického roka 2021/2022  a počas prvého týždňa akademického roka môže prejsť zmenami. Preto vás prosíme, aby ste si rozvrhy pred začiatkom semestra ešte raz skontrolovali.

Denné štúdium

Zmeny:
 • 19. 11. 2021 – kompletná zmena rozvrhov (online – bez miestností).
 • 14. 11. 2021 – úprava výučby predmetu dizajn herného prostredia (3. Bc. KOMU) na ONLINE.
 • 6. 11. 2021 – úprava predmetu kritická analýza textu (3. Bc. KOMU), úprava vyučovania (1. Bc. KOMU, 1. Mgr. KOMU, 2. Bc. MARK).
 • 5. 11. 2021 – doplnenie predmetu všeobecná ekonomická teória (1. Bc. MARK) a zmena času výučby predmetu diplomový seminár (2. Mgr. KOMU, 2. Mgr. TEDI).
 • 4. 11. 2021 – kompletná zmena rozvrhov (bordová fáza).
 • 6. 10. 2021 – zmena miestnosti a času pri seminároch herná žurnalistika (1. Mgr. TEDI).
 • 5. 10. 2021 – zmena miestnosti pri predmete neverbálna komunikácia (2. Bc. KOMU) a psychológia médií (1. Bc. VZME), zmena času a doplnenie miestnosti pri seminári herná žurnalistika (1. Mgr. TEDI), zmena miestnosti pri predmete výrazové prostriedky digitálnych hier (1. Bc. TEDI).
 • 4. 10. 2021 – zmena času pri predmete informatika (1. Bc. VZME), zmena miestnosti pri predmete prezentačné praktikum (2. Bc. KOMU).
 • 3. 10. 2021 – zmena učebne pri seminári teória a prax marketingového výskumu (3. Bc. MARK), zmena piatkovej a utorkovej organizácie vyučovania (1. Bc. TEDI), zmena učebne pri predmete autorské praktikum – zvuk (2. Bc. TEDI), zmena organizácie hodiny verbálna a vizuálna komunikácia (1. Mgr. KOMU), zmena organizácie hodiny interpretačný prejav v masmediálnej komunikácii (2. Mgr. KOMU).
 • 30. 9. 2021 – zmena časov a miestností (2. Mgr. AMES), doplnenie hybridu k predmetu diplomový seminár (2. Mgr. TEDI, 2. Mgr. KOMU).
 • 29. 9. 2021 – zmena času a miesta výučby predmetu participačná kultúra a fanúšikovské štúdiá (1. Mgr. TEDI).
 • 28. 9. 2021 – zmena miestností k predmetom dejiny filmu, filozofia 20. storočia (1. Bc. KOMU) a copywriting (2. Bc. MARK), zmena vyučujúceho predmetu fotografické praktikum (1. Bc. TEDI).
 • 24. 9. 2021 – úprava časov a miestností (2. Bc. AMES, 3. Bc. AMES, 2. Bc. KOMU, 3. Bc. KOMU, 2. Bc. MARK, 3. Bc. TEDI, 1. Mgr. TEDI, 1. Bc. VZME).
 • 22. 9. 2021 – zmena časov vyučovacích hodín, doplnenie miestností (1. Bc. AMES), doplnenie miestnosti k predmetu réžia (1. Mgr. KOMU).
 • 21. 9. 2021 – zmena časov vyučovacích hodín (3. Bc. TEDI, 2. Mgr. TEDI, 2. Bc. AMES, 3. Bc. AMES, 2. Mgr. KOMU).
 • 20. 9. 2021 – väčšia úprava rozvrhov – zmeny časov niektorých predmetov, doplnenie chýbajúcich predmetov, úprava miestností.
 • 19. 9. 2021 – zmena časov a dní predmetov autorská literárna tvorba a kritická analýza textu (3. Bc. KOMU). 
 • 18. 9. 2021 – doplnenie chýbajúceho predmetu kultové AV diela a zmena času vyučovania predmetu komunitné médiá (1. Mgr. KOMU).
 • 17. 9. 2021 – zmena poradia hodín v Kine OKO (2. Bc. MARK), zmena angličtinárov (1. Bc. MARK).
 • 17. 9. 2021 – zmena časov niektorých predmetov.
 • 16. 9. 2021 – úprava niektorých rozvrhov (prispôsobenie na hybridnú formu).
 • 16. 9. 2021 – zmena miestností, dní a časov niektorých PVP predmetov.
 • 15. 9. 2021 – kompletná zmena všetkých rozvrhov.

Externé štúdium

Zmeny:
 • 19. 11. 2021 – zmena termínu výučby predmetu hry v dejinách kultúry (1. Bc. TEDI) z 20. 11. na 27. 11.
 • 5. 11. 2021 – zmena miestností vo väčšine rozvrhov – prechod na online výučbu od 6. 11. 
 • 15. 10. 2021 – zmena termínu výučby predmetu 3D grafika a animácia I. (1. Bc. TEDI).
 • 14. 10. 2021 – zmena termínu výučby predmetu nemecký jazyk (2. Bc. KOMU, 2. Bc. MARK).
 • 1. 10. 2021 – zmeny časov predmetov dejiny masovej komunikácie a teória práva a ústavné právo (1. Bc. KOMU, 2. Bc. MARK).
 • 29. 9. 2021 – zrušenie výučby predmetu diplomový seminár I. s Dr. Fašiangom (2. Mgr. MARK).
 • 28. 9. 2021 – zmena termínu výučby predmetu jazyková kultúra s Dr. Rysovou (1. Bc. MARK).
 • 22. 9. 2021 – zmena pedagóga predmetu anglický jazyk (1. Bc. TEDI) a kritická analýza textu (3. Bc. KOMU), úprava termínov, miestností a vyučujúceho (4. Bc. KOMU), doplnenie miestnosti pre Welcome Day (1. Bc. TEDI), zmena miestnosti z JAMY na Skladovú dňa 25. 9. (3. Bc. KOMU).
 • 19. 9. 2021 – zmena pedagóga predmetu nemecký jazyk (1. Bc. KOMU+MARK).

Návod a vysvetlivky

Vysvetlivky skratiek:

P – povinný predmet
VP – voliteľný predmet
PVP – povinne voliteľný predmet
(P) – prednáška
(S) – seminár
(C) – cvičenie

Miestnosti AM, BM, štúdiá, sutterén, Malé kino: budova FMK na Skladovej ul.
Miestnosti JA, JB, JC, JD: budova UCM v Jame 3
Miestnosti S: hlavná budova UCM (Nám. J. Herdu)
Miestnosti H: budova na Hajdózcyho ul. (vedľa Kina OKO)
Kino OKO: Nám J. Herdu
Aula: Aula Jozefa Matúša, Bučianska 4

Ak je pri predmete uvedená len miestnosť, predmet je len prezenčne.
Ak je pri predmete okrem miestnosti aj HYBRID, na predmet je možné ísť podľa uváženia prezenčne alebo online.
Ak je pri predmete len ONLINE, predmet je len online.

Okrem toho budú od 27. 9. 2021 pre študentov, ktorí sú v domácej karanténe, prístupné všetky prednášky aj ONLINE prostredníctvom MS TEAMS. 

Mapu k budovám nájdete po kliknutí na Priestory fakulty.

Staršie rozvrhy

 
Späť hore ↑