Rozvrhy sú zverejnené, zmeny povolené iba vo výnimočných prípadoch

Nakoľko rozvrh hodín je už publikovaný na webovej stránke fakulty, upozorňujeme študentov, že zmeny v zápise predmetov je možné vykonať maximálne do dvoch týždňov po začiatku vyučovania v príslušnom semestri výlučne len z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo v prípade, ak výučba predmetu bola riadne zrušená (Študijný poriadok, § 11 odsek 10).

Pri kolízii treba kontaktovať e-mailovú adresu rozvrhy(at)fmk.sk. Taktiež je dôležité, aby ste si rozvrhy skontrolovali, do začiatku semestra môžu prejsť drobnými zmenami. V prípade kabinetov a ateliérov bude na stránke zverejnený oznam s rozvrhom prvých stretnutí.