Rada kvality

Na Fakulte masmediálnej komunikácie sa neustále usilujeme zvyšovať kvalitu vzdelávania. Zároveň realizujeme projekt na vytvorenie systému merania kvality vysokoškolského vzdelávania v odbore marketingová komunikácia. Získané know-how potom aplikujeme na meranie a zvýšenie kvality ostatných študijných programov našej fakulty.

Rada Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pre zabezpečovanie kvality je poradný orgán dekana FMK UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rada kvality pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality na FMK UCM, navrhuje dekanovi fakulty nápravné a preventívne opatrenia, kontroluje efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti zabezpečovania kvality a systému manažérstva kvality FMK. Činnosť Rady pre kvalitu koordinuje koordinátor kvality.

 
Späť hore ↑