Mgr. Zuzana Točená, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Zuzana Točená pôsobí na FMK UCM od roku 2013. Absolvovala tu bakalársky (2013 – 2016) aj magisterský (2016 – 2018) stupeň štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia. V rokoch 2020 až 2023 pôsobila na fakulte ako denná doktorandka na Katedre masmediálnej komunikácie.

V rámci doterajšej vedeckej činnosti sa vo svojich záverečných prácach venovala témam mediálnej kultúry, televíznej kultúry a tiež štúdiu publika a dramatickej epizodickej tvorby. Autorka sa vo svojom skúmaní zaoberá podnikateľskými stratégiami a produkčnými mechanizmami spoločností, ktoré distribuujú audiovizuálne diela prostredníctvom internetu. Spomínanej problematike sa venovala aj vo svojej dizertačnej práci.

Už od roku 2016 sa popri štúdiu venovala práci v oblasti televíznej produkcie. Po ukončení magisterského stupňa štúdia sa začala naplno venovať kariére v tomto priemysle a zbierala skúsenosti pri tvorbe najsledovanejších slovenských televíznych relácií ako produkčná, vedúca výroby a asistentka réžie.

Oblasti záujmu: mediálna kultúra, populárna kultúra, filmová a televízna produkcia, aktuálne trendy v médiách, online žurnalistika.

 

Publikácie

Synergia odvetví globalizovaného mediálneho priemyslu [elektronický zdroj] / Jana Radošinská, Zuzana Točená, Miroslav Macák ; recenzenti: Jana Majerová, Peter Kubinyi, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - Kategória do roku 2021 AAA. - 195 s. [14AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-586-3 (online).

The blockbuster biopic Bohemian Rhapsody as an expression of cinema/music synergy / Jana Radošinská, Zuzana Točená, Lenka Rusňáková, Martin Schwartz, 2023. - Kategória do roku 2021 ADN.
In:  Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 14, č. 1 (2023), s. 4-20.

Money Heist or how Netflix found a lost gem in the linear television's 'junkyard' / Zuzana Točená, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In:  Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527, s. 601-611 [online].

Stranger things: nostalgia ako trend v súčasnej audiovizuálnej tvorbe = Stranger things: nostalgia as a trend in contemporary audio-visual production / Zuzana Točená, 2021.
In:  Quo vadis massmedia : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Sabína Gáliková Tolnaiová, Magdaléna Švecová, Kristián Pribila ; recenzenti: Ľuboš Greguš, Monika Prostináková Hossová, Andrej Brník. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - ISBN 978-80-572-0195-3 (online), s. 237-249 [online].

Biographical Drama Becoming a Blockbuster: The Case Study of Bohemian Rhapsody / Jana Radošinská, Lenka Rusňáková, Zuzana Točená, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN.
In:  ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 1 (2022), s. 98-107.

On identity and cyberspace: portrayals of virtual identities in film and television drama / Zuzana Točená, 2021. - Kategória do roku 2021 AFC.
In: MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Roč. 22 / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. - ISBN 978-80-87952-35-1, s. 888-897 [online].

Criticism of music industry in biographical drama Bohemian Rhapsody / Zuzana Točená, Jana Radošinská, Lenka Rusňáková, 2022. - Kategória do roku 2021 AFC.
In:  MMK 2022 = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2022. - ISBN 978-80-87952-37-5 (online), s. 702-708 [online].

Predmety

  • mediálny diskurz I., II. - 2. Bc. KOMU
  • onlinová komunikácia I., II. - 1. Bc. KOMU
  • seminár k záverečnej práci I. - 3. Bc. VZME
  • Projekty

  • APVV-21-0115 s názvom Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia (2022 – 2023, členka riešiteľského kolektívu)
  • VEGA č. 1/0283/20 s názvom Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020 – 2022, členka riešiteľského kolektívu)
  • Pobyty

  • Študentská mobilita (program CEEPUS) - Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika, 1. február 2023 – 31. marec 2023
  • Oznamy