Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD.

odborná asistentka, zástupkyňa šéfredaktora Acta Ludologica

Doktorka Zuzana Kvetanová pôsobí na FMK UCM ako odborná asistentka od roku 2018, pričom tu absolvovala aj všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. V akademickom prostredí sa zaoberá oblasťou mediálnej reality, so zreteľom na televíziu v kontexte rodovej stereotypizácie, násilia i sexizmu. V súčasnosti sa intenzívne venuje problematike digitálnych hier v súvislosti s kultúrou.

Na FMK UCM v Trnave je súčasťou redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Ludologica, kde zastáva funkciu zástupkyne šéfredaktora, plní úlohy technickej redakcie a zabezpečuje proces indexácie. Rovnako je stabilnou členkou organizačného výboru oboch fakultných konferencií Megatrendy a Médiá a Marketing Identity. V rámci organizačného výboru konferencií sa, okrem samotnej organizácie udalosti, venuje aj technickej redakcii a editorstvu konferenčných zborníkov oboch spomínaných konferencií. Rovnako spravuje onlinovú chatovú podporu Fakulty masmediálnej komunikácie – Live Agent.

Oblasti záujmu: mediálna realita, médium televízie, rodová stereotypizácia, násilie, sexizmus, dimenzie digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Lenka Rusňáková ; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 283 s. [17,2AH]. - ISBN 978-80-7598-950-5.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Zmena reality - zmena identity? / Zuzana Bučková, 2016. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 131-153 [1,66 AH].

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-903-2.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Analýza stereotypov v snímke Wonder Woman / Zuzana Bučková, 2019.
In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 252-284 [1,93 AH].

Diskurzívna analýza ako nástroj poznávania stereotypizácie filmových superhrdinov / Zuzana Bučková, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 229-251 [1,3 AH].

Východiská analýzy stereotypizácie vo filmoch / Zuzana Bučková, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 203-228 [1,82 AH].

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Historical reflection of the game principle agon and its application in the current creation of media reality / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 25-37.

Religious motives as part of virtual reality created by the digital game "The Witcher 3: Wild hunt" / Zuzana Bučková, 2019. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 15, č. 1 (2019), s. 223-233.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games / Zuzana Kvetanová, Jana Radošinská, 2020. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 8, č. 1 (2020), s. 84-95.

Historical reflection on game principle alea and its presence in virtual reality / Zuzana Bučková, 2016. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 30-45.

To thrive means to entertain: the nature of today's media industries / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Ján Višňovský, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 4-21.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Genderové stereotypy v tvorbe mediálnej reality / Zuzana Bučková, 2015. In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 2, č. 2 (2015), s. 35-40.

Mediálna realita - žáner sitkom / Zuzana Bučková, 2016. In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 20-27.

Typology of Game Principles in Digital Games: A Case Study of Mafia III / Zuzana Bučková, 2019. In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 2, č. 1 (2019), s. 42-54.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News / Zuzana Kvetanová, Anna Kačincová Predmerská, Magdaléna Švecová, 2021.
In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2021. - ISBN 978-1-83962-421-6. DOI DOI 10.5772/intechopen.87790, s. 59-78.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Reflection of the current state of publicistic journalism genres in the Slovak media environment / Zuzana Kvetanová, 2020. In: NORDSCI International Conference : Conference Proceedings. Book 1 / Volume 3 : Education and Educational Research, Language and Linguistic, Philosophy, Sociology and Healthcare / [bez zostavovateľa]. - Sofia : SAIMA Consult, 2020. - ISBN 978-619-7495-11-9. - ISSN 2603-4107. DOI DOI 10.32008/NORDSCI2020/B1/V3, s. 163-171.

Culture of digital games in the context of media studies / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková, 2017. In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 149-156.

Reflexia (digitálnych) hier z hľadiska interdisciplinárneho prístupu = Reflection of (digital) games in terms of interdisciplinary approach / Zuzana Bučková, 2015. In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 1461-1470 [CD-ROM].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Nature and critique of the gamification phenomenon / Zuzana Kvetanová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 351-361 [online].

Superhero archetype in current media production / Zuzana Kvetanová, Natália Feriančeková, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 362-373 [online].

Digital game as a phenomenon of mass and popular culture / Zuzana Bučková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 330-353 [online].

Dimensions of (digital) games from the point of J. Huizinga and R. Caillois / Zuzana Bučková, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 426-437.

Gender stereotypes in television production / Zuzana Bučková, 2018. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Hana Pravdová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-973-5. - ISSN 2644-4534, S. 113-126.

Herný princíp Ilinx/Vertigo a jeho uplatnenie v digitálnych médiách / Zuzana Bučková, 2017. In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 192-209.

Images of sexuality in television drama production / Zuzana Kvetanová, Mária Sviteková, 2020. In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 55-68.

Medieval games in the current media culture / Zuzana Bučková, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 300-311.

Násilie a sexizmus v televíznej dramatickej tvorbe = Violence and Sexism in Television Drama Production / Zuzana Bučková, 2017. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 25-38 [CD-ROM].

Problém aplikácie konceptu R. Cailloisa mimikry na súčasnú digitálnu realitu = Issue of application of concept R. Caillois mimicry on the current digital reality / Zuzana Bučková, 2016. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 140-154 [CD-ROM].

The culture of narcissism in the postmodern society / Zuzana Bučková, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II. : Digital Mirrors - part II. / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Lenka Rusňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-985-8. - ISSN 1339-5726, s. 37-49.

The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine sector / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 280-294.

BCI Skriptá a učebné texty

Novinárska publicistika : vybrané žánrové druhy / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Kačincová Predmerská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 123 s. [6 AH]. - ISBN 978-80-8105-850-9.

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

Digitálna hra = Digital game / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 47-50.

Multimédiá = Multimedia / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 142-144.

Platba za zhliadnutie = Pay-per-view / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 156-158.

Video na požiadanie = Video-on-demand / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 218-220.

Videoblog / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 221-222.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Relácie o varení v slovenských verejnoprávnych a komerčných televíziách / Nikola Predná, Zuzana Bučková, 2018. In: ŠVOAUK 2018 : sekcia masmediálnej komunikácie / zostavovatelia: Ján Višňovský, Lukasz P. Wojciechowski, Zdenko Mago ; interní recenzenti: Eva Odlerová, Sabína Gáliková Tolnaiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-981-0, S. 331-361.

Televízny seriál ako ťažiskový produkt súčasnej televíznej tvorby / Štefan Futej, Zuzana Bučková, 2018. In: ŠVOAUK 2018 : sekcia masmediálnej komunikácie / zostavovatelia: Ján Višňovský, Lukasz P. Wojciechowski, Zdenko Mago ; interní recenzenti: Eva Odlerová, Sabína Gáliková Tolnaiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-981-0, S. 381-410.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Dimenzie digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí / Zuzana Bučková ; školiteľ: Hana Pravdová. - Trnava : FMK UCM v Trnave, 2018. - 188 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Media Entertainment in the 21st Century / Zuzana Bučková, 2017. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 164-167.
Rec na: Mediálna zábava v 21 storočí / Jana Radošinská. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-793-9.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Marketing identity [elektronický zdroj] : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - 650 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527.

Marketing identity 2020 [elektronický zdroj] : COVID-2.0 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie online / editori: Zuzana Kvetanová, Igor Piatrov, Matej Martovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 196 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0108-3.

Marketing Identity [elektronický zdroj] : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 1111 s. - ISBN 978-80-572-0038-3 (online).

Marketing identity 2018 : digitálne zrkadlá / editori: Jarmila Šalgovičová, Zuzana Bučková, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 334 s. - ISBN 978-80-8105-986-5.

Megatrends and Media [elektronický zdroj] : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 634 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403.

Megatrends and Media [elektronický zdroj] : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 773 s. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online).

Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 580 s. - ISBN 978-80-8105-953-7.

Megatrendy a médiá 2019 [elektronický zdroj] : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 614 s. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online).

Megatrendy a médiá 2020: On the Edge [elektronický zdroj] / editori zborníka: Zuzana Kvetanová, Martin Graca ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 251 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0063-5.

Predmety

  • Hry v dejinách kultúry – 1. Bc. TEDI
  • Kultúrne kontexty digitálnych hier – 3. Bc. TEDI
  • Mediálna výchova a digitálne hry – 3. Bc. TEDI
  • Žurnalistické žánre I. – 2. Bc. KOMU
  • Žurnalistické žánre II. – 2. Bc. a 3. Bc. KOMU
  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu – 2. Bc. a 3. Bc. KOMU
  • Médiá v systéme sociálnych vied – 2. Bc. KOMU

Projekty

VEGA 1/0284/14: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka, doba riešenia: 2014 – 2016

VEGA 1/0283/20: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, doba riešenia: 2020 – 2022

Pobyty

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika

Ocenenia

Cena dekana FMK za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole (2015)

Pochvalné uznanie dekana za vynikajúcu vypracovanú záverečnú prácu (2013)

Oznamy