Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD.

odborná asistentka, zástupkyňa šéfredaktora Acta Ludologica

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Materská dovolenka

Doktorka Zuzana Kvetanová pôsobí na FMK UCM ako odborná asistentka od roku 2018, pričom tu absolvovala aj všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. V akademickom prostredí sa zaoberá oblasťou mediálnej reality, so zreteľom na televíziu v kontexte rodovej stereotypizácie, násilia i sexizmu. V súčasnosti sa intenzívne venuje problematike digitálnych hier v súvislosti s kultúrou.

Na FMK UCM v Trnave je súčasťou redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Ludologica, kde zastáva funkciu zástupkyne šéfredaktora, plní úlohy technickej redakcie a zabezpečuje proces indexácie. Rovnako je stabilnou členkou organizačného výboru oboch fakultných konferencií Megatrendy a Médiá a Marketing Identity. V rámci organizačného výboru konferencií sa, okrem samotnej organizácie udalosti, venuje aj technickej redakcii a editorstvu konferenčných zborníkov oboch spomínaných konferencií. Rovnako spravuje onlinovú chatovú podporu Fakulty masmediálnej komunikácie – Live Agent.

Oblasti záujmu: mediálna realita, médium televízie, rodová stereotypizácia, násilie, sexizmus, dimenzie digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Lenka Rusňáková ; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 283 s. [17,2AH]. - ISBN 978-80-7598-950-5.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Zmena reality - zmena identity? / Zuzana Bučková, 2016. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 131-153 [1,66 AH].

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-903-2.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Analýza stereotypov v snímke Wonder Woman / Zuzana Bučková, 2019.
In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 252-284 [1,93 AH].

Diskurzívna analýza ako nástroj poznávania stereotypizácie filmových superhrdinov / Zuzana Bučková, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 229-251 [1,3 AH].

Východiská analýzy stereotypizácie vo filmoch / Zuzana Bučková, 2019. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 203-228 [1,82 AH].

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Historical reflection of the game principle agon and its application in the current creation of media reality / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 25-37.

Religious motives as part of virtual reality created by the digital game "The Witcher 3: Wild hunt" / Zuzana Bučková, 2019. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 15, č. 1 (2019), s. 223-233.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Expressions of Postmodernism Within the Dimension of Digital Games / Zuzana Kvetanová, Jana Radošinská, 2020. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 8, č. 1 (2020), s. 84-95.

Historical reflection on game principle alea and its presence in virtual reality / Zuzana Bučková, 2016. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 30-45.

To thrive means to entertain: the nature of today's media industries / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Ján Višňovský, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 4-21.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Genderové stereotypy v tvorbe mediálnej reality / Zuzana Bučková, 2015. In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 2, č. 2 (2015), s. 35-40.

Mediálna realita - žáner sitkom / Zuzana Bučková, 2016. In: Media Literacy Student Magazine. - ISSN 1339-6692, Roč. 3, č. 1 (2016), s. 20-27.

Typology of Game Principles in Digital Games: A Case Study of Mafia III / Zuzana Bučková, 2019. In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 2, č. 1 (2019), s. 42-54.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News / Zuzana Kvetanová, Anna Kačincová Predmerská, Magdaléna Švecová, 2021.
In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2021. - ISBN 978-1-83962-421-6. DOI DOI 10.5772/intechopen.87790, s. 59-78.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Reflection of the current state of publicistic journalism genres in the Slovak media environment / Zuzana Kvetanová, 2020. In: NORDSCI International Conference : Conference Proceedings. Book 1 / Volume 3 : Education and Educational Research, Language and Linguistic, Philosophy, Sociology and Healthcare / [bez zostavovateľa]. - Sofia : SAIMA Consult, 2020. - ISBN 978-619-7495-11-9. - ISSN 2603-4107. DOI DOI 10.32008/NORDSCI2020/B1/V3, s. 163-171.

Culture of digital games in the context of media studies / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková, 2017. In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 149-156.

Reflexia (digitálnych) hier z hľadiska interdisciplinárneho prístupu = Reflection of (digital) games in terms of interdisciplinary approach / Zuzana Bučková, 2015. In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 1461-1470 [CD-ROM].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Nature and critique of the gamification phenomenon / Zuzana Kvetanová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 351-361 [online].

Superhero archetype in current media production / Zuzana Kvetanová, Natália Feriančeková, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 362-373 [online].

Digital game as a phenomenon of mass and popular culture / Zuzana Bučková, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection. In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 330-353 [online].

Dimensions of (digital) games from the point of J. Huizinga and R. Caillois / Zuzana Bučková, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 426-437.

Gender stereotypes in television production / Zuzana Bučková, 2018. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Hana Pravdová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-973-5. - ISSN 2644-4534, S. 113-126.

Herný princíp Ilinx/Vertigo a jeho uplatnenie v digitálnych médiách / Zuzana Bučková, 2017. In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 192-209.

Images of sexuality in television drama production / Zuzana Kvetanová, Mária Sviteková, 2020. In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 55-68.

Medieval games in the current media culture / Zuzana Bučková, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 300-311.

Násilie a sexizmus v televíznej dramatickej tvorbe = Violence and Sexism in Television Drama Production / Zuzana Bučková, 2017. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 25-38 [CD-ROM].

Problém aplikácie konceptu R. Cailloisa mimikry na súčasnú digitálnu realitu = Issue of application of concept R. Caillois mimicry on the current digital reality / Zuzana Bučková, 2016. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 140-154 [CD-ROM].

The culture of narcissism in the postmodern society / Zuzana Bučková, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Digital Mirrors - part II. : Digital Mirrors - part II. / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Lenka Rusňáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-985-8. - ISSN 1339-5726, s. 37-49.

The issue of game genre typology in the Slovak online game-magazine sector / Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 280-294.

BCI Skriptá a učebné texty

Novinárska publicistika : vybrané žánrové druhy / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Kačincová Predmerská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 123 s. [6 AH]. - ISBN 978-80-8105-850-9.

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

Digitálna hra = Digital game / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 47-50.

Multimédiá = Multimedia / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 142-144.

Platba za zhliadnutie = Pay-per-view / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 156-158.

Video na požiadanie = Video-on-demand / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 218-220.

Videoblog / Zuzana Bučková, 2016. In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 221-222.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Relácie o varení v slovenských verejnoprávnych a komerčných televíziách / Nikola Predná, Zuzana Bučková, 2018. In: ŠVOAUK 2018 : sekcia masmediálnej komunikácie / zostavovatelia: Ján Višňovský, Lukasz P. Wojciechowski, Zdenko Mago ; interní recenzenti: Eva Odlerová, Sabína Gáliková Tolnaiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-981-0, S. 331-361.

Televízny seriál ako ťažiskový produkt súčasnej televíznej tvorby / Štefan Futej, Zuzana Bučková, 2018. In: ŠVOAUK 2018 : sekcia masmediálnej komunikácie / zostavovatelia: Ján Višňovský, Lukasz P. Wojciechowski, Zdenko Mago ; interní recenzenti: Eva Odlerová, Sabína Gáliková Tolnaiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-981-0, S. 381-410.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Dimenzie digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí / Zuzana Bučková ; školiteľ: Hana Pravdová. - Trnava : FMK UCM v Trnave, 2018. - 188 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Media Entertainment in the 21st Century / Zuzana Bučková, 2017. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 164-167.
Rec na: Mediálna zábava v 21 storočí / Jana Radošinská. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-793-9.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Marketing identity [elektronický zdroj] : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - 650 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0107-6. - ISSN 2729-7527.

Marketing identity 2020 [elektronický zdroj] : COVID-2.0 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie online / editori: Zuzana Kvetanová, Igor Piatrov, Matej Martovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 196 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0108-3.

Marketing Identity [elektronický zdroj] : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 1111 s. - ISBN 978-80-572-0038-3 (online).

Marketing identity 2018 : digitálne zrkadlá / editori: Jarmila Šalgovičová, Zuzana Bučková, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 334 s. - ISBN 978-80-8105-986-5.

Megatrends and Media [elektronický zdroj] : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 634 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403.

Megatrends and Media [elektronický zdroj] : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 773 s. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online).

Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 580 s. - ISBN 978-80-8105-953-7.

Megatrendy a médiá 2019 [elektronický zdroj] : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 614 s. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online).

Megatrendy a médiá 2020: On the Edge [elektronický zdroj] / editori zborníka: Zuzana Kvetanová, Martin Graca ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 251 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0063-5.

Predmety

  • Hry v dejinách kultúry – 1. Bc. TEDI
  • Kultúrne kontexty digitálnych hier – 3. Bc. TEDI
  • Mediálna výchova a digitálne hry – 3. Bc. TEDI
  • Žurnalistické žánre I. – 2. Bc. KOMU
  • Žurnalistické žánre II. – 2. Bc. a 3. Bc. KOMU
  • Systém a organizácia práce v tlačovom médiu – 2. Bc. a 3. Bc. KOMU
  • Médiá v systéme sociálnych vied – 2. Bc. KOMU

Projekty

VEGA 1/0284/14: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka, doba riešenia: 2014 – 2016

VEGA 1/0283/20: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, doba riešenia: 2020 – 2022

Pobyty

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika

Ocenenia

Cena dekana FMK za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole (2015)

Pochvalné uznanie dekana za vynikajúcu vypracovanú záverečnú prácu (2013)

Oznamy