Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD.

odborná asistentka, zástupkyňa šéfredaktora vo vedeckom časopise Acta Ludologica

Doktorka Zuzana Kvetanová pôsobí na FMK UCM ako odborná asistentka od roku 2018, pričom tu absolvovala aj všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. V akademickom prostredí sa zaoberá oblasťou mediálnej reality, so zreteľom na médium televízie, najmä v kontexte rodovej a rasovej stereotypyzácie, násilia i sexizmu. Venuje sa taktiež otázke žurnalistických žánrov a dimenzií digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí. Svoju pozornosť v danej súvislosti upriamuje predovšetkým na problematiku hry z hľadiska interdisciplinárneho prístupu, konkrétne kultúrno-antropologického, sociologického, filozofického a psychologického. Uvedené témy minuciózne reflektuje v rámci rôznych odborných publikácií, konkrétne vo vedeckých štúdiách, učebných materiáloch či v monografii, prípadne v jej kapitolách (viď. záložka „publikácie“). 

Na FMK UCM v Trnave je súčasťou redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Ludologica, kde zastáva funkciu zástupkyne šéfredaktora, plní úlohy technickej redakcie a zabezpečuje proces indexácie. Rovnako bola dlhodobo stabilnou členkou vedeckého a organizačného výboru oboch fakultných konferencií Megatrends and Media a Marketing Identity. V rámci organizačného výboru konferencií sa, okrem samotnej organizácie udalosti, venovala aj technickej redakcii a editorstvu konferenčných zborníkov oboch spomínaných konferencií. Taktiež je členkou viacerých významných vedeckých projektov. V minulosti absolvovala stáže vo finančnom sektore, kde sa podieľala na tvorbe reklamnej kampane firemného produktu a jazykovej korekcii interných firemných materiálov a periodík.

Oblasti záujmu: dimenzie digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí, mediálna kultúra, mediálna realita, mediálny diskurz, médium televízie, násilie, rodová a rasová stereotypizácia, sexizmus, žurnalistické žánre v tlači.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Lenka Rusňáková; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková.- Číslo projektu: 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií.- 1. vyd.- Praha : Wolters Kluwer, 2020.- 283 s. [17,2AH].- ISBN 978-80-7598-950-5, 978-80-7598-951-2 (online).

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Publicistika v periodickej tlači. Žurnalistické žánre / Bučková, Zuzana – Rusňáková, Lenka ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. – 268 s. – ISBN 978-80-8105-903-2.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Východiská analýzy stereotypizácie vo filmoch / Zuzana Bučková. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.].- Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019.- ISBN 978-80-8105-954-4.- s. 203-228 [1,82 AH].

Diskurzívna analýza ako nástroj poznávania stereotypizácie filmových superhrdinov / Zuzana Bučková. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.].- Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019.- ISBN 978-80-8105-954-4.- s. 229-251[1,3 AH].

Analýza stereotypov v snímke Wonder Woman / Zuzana Bučková. In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.].- Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019.- ISBN 978-80-8105-954-4.- s. 252-284 [1,93 AH].

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Zmena reality - zmena identity? / Zuzana Bučková. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko.- Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016.- ISBN 978-83-7729-346-1.- s. 131-153 [1,66 AH].

Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News / Zuzana Kvetanová, Anna Kačincová Predmerská, Magdaléna Švecová. In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism / edited by Ján Višňovský and JanaRadošinská.- Londýn :IntechOpen, 2021.- ISBN 978-1-83962-421-6, 978-1-83962-422-3.- s. 59-78.

BCI Skriptá a učebné texty

Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy / Lenka Rusňáková, Zuzana Bučková ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Kačincová Predmerská. – 1. vyd. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. – 123 s. [6 AH]. - ISBN 978-80-8105-850-9.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

To thrive means to entertain:the nature of today's media industries / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Ján Višňovský. In: Communication Today.- ISSN 1338-130X.- Roč. 11, č. 1(2020), s. 4-21.

Taboo Topics in Limited Series Offered by Internet-Distributed Television / Zuzana Kvetanová, Jana Radošinská, 2023. - Kategória do roku 2021 ADN. In: European Journal of Media, Art and Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 11, č. 1 (2023), s. 72-85 [print, online].

Predmety

 • hry v dejinách kultúry – 1. Bc. TEDI (D + E)
 • mediálna výchova a digitálne hry – 3. Bc. TEDI (D + E)
 • žurnalistické žánre I. – 1. Bc. KOMU (D + E)
 • žurnalistické žánre II. – 1. Bc. KOMU (D + E)
 • mediálny diskurz I. – 2. Bc. KOMU (D + E)
 • mediálny diskurz II. – 2. Bc. KOMU (D + E)
 • manažment a redigovanie v médiách – 2. Bc. KOMU (D + E)
 • Projekty

 • APVV: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia (v trvaní)
 • VEGA: Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (ukončené)
 • FPPV: Novinárska publicistika. Vybrané žánrové druhy (ukončené)
 • VEGA: Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku (ukončené)
 • FPPV: Žurnalistické žánre II. (ukončené)
 • VEGA: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka (ukončené)
 • Pobyty

 • Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Karlova Univerzita v Prahe, Fakulta sociálnych vied, Praha, Česká republika, 2017
 • Ocenenia

 • Cena dekana FMK za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole (2015)
 • Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu (2013)
 • Oznamy