Mgr. Vladimír Ovsenák, PhD.

Vedecko-výskumný pracovník

Mgr. Vladimír Ovsenák, PhD.

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 104b

piatok, 8.00 - 10.00 hod.

Doktor Vladimír Ovsenák sa na akademickej pôde venoval problematike efektívnosti marketingovej komunikácie smerom k slovenským zákazníkom, čo bolo aj náplňou jeho témy dizertačnej práce. Ako vyškolený a aktívny člen CAF tímu našej univerzity prispel k zisku medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Od roku 2013 je členom Asociácie doktorandov Slovenska.

Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FMK UCM a to vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia. V súčasnosti na fakulte pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník.

Oblasti záujmu: efektivita, efektívnosť nástrojov marketingovej komunikácie, personálny marketing, manažment ľudských zdrojov.

 

Publikácie

OVSENÁK, V., SLIVKA, M.: Preconditions and barriers of inside company communication. In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 407-412 [CD-ROM].

NOVÁKOVÁ, R., OVSENÁK, V.: The importance of marketing for the effective management of quality indicators. In: International scientific conference Engineering sciences and production management 2015 = Medzinárodná vedecká konferencia Technické vedy a výrobný manažment 2015 : book of abstracts : zborník abstraktov / spracovali: Milan Majerník ... [et al.]. - Košice : Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. - ISBN 978-80-971555-4-4, S. 164.

OVSENÁK, V.: The basic measurement methods of marketing efficiency. In: CER Comparative European Research 2015 : Proceedings / Research Track : of the 3rd Biannual CER Comparative European Research Conference / editors Michael McGreevy, Robert Rita. - London : Sciemcee Publishing, 2015. - ISBN 978-0-9928772-6-2, S. 22-25 [CD-ROM].

OVSENÁK, V.: Od renesancie k blockbusterom : labutia pieseň americkej Novej vlny. In: CinemaView : filmový magazín. - ISSN 1336-8478, 4. 3. 2015, [5 s.] [online].

OVSENÁK, V.: Denotácia v marketingovej komunikácii. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Seleyho - 2014 "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" : sekcia ekonomických vied / zostavovatelia Juhász György ... [et al.] ; recenzenti Imrich Okenka, Andrea Bencsik. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - ISBN 978-80-8122-105-7, S. 262-267 [CD-ROM].

OVSENÁK, V.: Riadenie vzťahov so zákazníkmi ako efektívny nástroj marketingovej komunikácie. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 270-280 [CD-ROM].

OVSENÁK, V.: Marketing communication and its place in quality management system. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 690-695 [CD-ROM].

OVSENÁK, V.: The functions of an effective system of customer relationship management. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 658-665 [CD-ROM].

NOVÁKOVÁ, R., ĎURKOVÁ, K., OVSENÁK, V.: Indicators of social responsibility in the wood processing industry in terms of quality management. In: Position and Role of the Forest Based Sector in the Green Economy : Proceedings of Scientific Papers / editors: Mikuláš Šupín, Hubert Paluš ; scientific reviewers: Rastislav Šulek, Ján Borota, Živka Meloska. - Zagreb : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-1-6, S. 96-100.

NOVÁKOVÁ, R., OVSENÁK, V.: Nástroje a metódy kontroly kvality pri tvorbe marketingových komunikačných stratégií [elektronický zdroj] : realizované za podpory projektu FPPV-03-2014  ; recenzenti: Denis Jelačić, Alexander Linczényi. - 1. vyd. - Trnava : KON-PRESS, 2014. - 1 CD-ROM (116 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-85413-87-8.

NOVÁKOVÁ, R., TOMÁNKOVÁ, A., OVSENÁK, V.: Investments into the innovations and support of research activities at universities - part of support for forest based production. In: Investments to forests and forest based production : scientific book / editor-in-chief: Denis Jelačić ; reviewers: Adam Török, Marek Potkany, Alberti di Taranto. - 1. vyd. - Zagreb : WoodEMA, 2014. - ISBN 978-953-57822-2-3, s. 91-111 [1,4 AH].

NOVÁKOVÁ, R., OVSENÁK, V.: Ocenenia za dizajn = dôkaz kvality. In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 128-140.

Predmety

  • Marketingové komunikačné stratégie I., II. - 1. ročník Mgr. MARK

Oznamy