Mgr. Simona Mičová

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 104

utorok, 10.30 - 12.00 hod.

Magisterka Simona Mičová je na FMK UCM v Trnave od roku 2012. Magisterské štúdium ukončila v odbore masmediálne štúdia. V súčasnosti študuje na doktorandskom stupni štúdia. Vo svojej dizertačnej práci venuje transformáciám systému redakčnej práce v onlinových médiách.

Vo vedeckej činnosti sa zameriava na vývoj a inovácie v oblasti onlinovej žurnalistiky, systém redakčnej práce v onlinových redakciách, pracovné kompetencie multimediálnych novinárov, tvorbu obsahu pre webové stránky. Viedla Kabinet SOMO, kde sa študenti podieľali na vytváraní a zverejňovaní informácií na webovej stránke fakulty. V AR 2017/2018 bola členkou Akademického senátu FMK UCM v Trnave. Je členkou disciplinárnej komisie FMK UCM v Trnave.

Počas štúdia pôsobila ako redaktorka a editorka v univerzitnom časopise Atteliér. Praktické skúsenosti nadobudla ako akreditovaná novinárka na MFF KV (2014), ktorý ako redaktorka a supervízorka absolvovala aj v roku 2019. Taktiež pracovala ako online editorka domáceho a zahraničného spravodajstva pre portál pluska.sk. Už tretí rok je súčasťou mediálneho tímu SIAF. Podieľa sa na príprave a komunikácii študentského filmového festivalu FREJM, kde zastáva pozíciu PR a copywriting. Je absolventkou programu Digital Media Campus, Ringier Axel Springier 2019, ktorý vzdeláva mladých novinárov v oblasti digitálnej žurnalistiky. V roku 2019 sa zapojila do projektu LOGASET, stala sa certifikovanou lektorkou v oblasti vzdelávania seniorov pri používaní mobilných telefónov. Jej poslednými projektmi sú Festival letectva Piešťany a cyklistické preteky Okolo Slovenska, kde pracovala na pozícii Social/Media Team.

Oblasť záujmu: onlinová žurnalistika, online médiá, content marketing, sociálne média, populárna kultúra, fanúšikovstvo.

 

Publikácie

MIČOVÁ, S.: Fenomén fanúšikovstva a jeho väzba na mediálnu kultúru 21. storočia : diplomová práca. Trnava: FMK UCM, 2016. 77s.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD 001 Multimédiá a ich vplyv na súčasnú novinársku prax / Mičová, Simona, 2018.
In: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva / recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-965-0, s. 76-95 [1,25 AH].

ACD 002 Popkultúrna intertextualita v diele Avengers: Pomstitelia / Mičová, Simona, 2019.
In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 312-341 [1,95 AH].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC 001 Fan cultures in the 21st century: a media studies perspective / Radošinská, Jana - Mičová, Simona, 2018. In: SGEM 2018 conference proceedings. 4.1 : Science & humanities : human geography, media and communications, information and library science, demography and women ́s studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - ISBN 978-619-7408-59-1. - ISSN 2367-5659, S. 167-174.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED 001 GREGUŠ, Ľuboš a Simona MIČOVÁ. Profesia televízneho redaktora v kontexte trendov súčasného spravodajstva. In: Fenomén 2019: súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. zost. Anna Sámelová, Mária Stanková, Ján Hacek. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 42-49. ISBN 978-80-223-4755-6.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD 001 The typologhy of digital bullying of the children and the youth within the online space / Mičová, Simona, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 143-155.

AFD 002 Forms of communication within digital media and cyberspace / Mičová, Simona, 2018.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Hana Pravdová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-973-5. - ISSN 2644-4534, S. 184-192.

AFD 003 New personalities of online / Mičová, Simona, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Martin Solík, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-952-0. - ISSN 2453-6474, S. 95-105.

AFD 004 BÔTOŠOVÁ, Ľubica, Ján PRONER a Simona MIČOVÁ. Application of theoretical knowledge of students of mass media studies in practice. In: Marketing Identity : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference: Offline Is the New Online. editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019, s. 33-44. ISBN 978-80-572-0038-3 (online).

AFD 005 Novinári v prostredí onlinovej žurnalistiky / Mičová, Simona = Journalists in Online Journalism Environment, 2019. In: Quo vadis massmedia & marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ľuboš Greguš, Ján Proner ; recenzenti: Erika Moravčíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-572-0010-9, s. 75-82 [online].

BCI  Skriptá a učebné texty

BCI 001 PRONER, Ján, Ľubica BÔTOŠOVÁ a Simona MIČOVÁ. Ako na mediálne výstupy: praktická príručka pre začínajúcich novinárov. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. 86 s. ISBN 978-80-572-0034-5.

BFB  Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

BFB 001 Profession of television reporter in context of today ́s trends in making news / Greguš, Ľuboš - Mičová, Simona, 2019. In: Current professional journalism and reflections on it : book of abstracts / zostavovateľ: Anna Sámelová. - Bratislava : Filozofická fakulta UK v Bratislave, 2019, S. 8.

BFB 002 BIELIK, Pavel a Simona MIČOVÁ. Development of practical skills of students of mass media studies. In: Community in media arena. zost. Anna Sámelová. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 7-7.

Predmety

  • Organizácia mediálnych podujatí - 2. ročník VZME
  • Psychológia a sociológia médií - 3. ročník AMES

Projekty

  • LoGaSet: Vzdelávanie seniorov v oblasti používania mobilných telefónov.
  • FPPV: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva.
  • FPPV: Ako na mediálne výstupy: Praktická príručka pre začínajúcich novinárov.
  • Pobyty

  • Erasmus+: Universita degli Studi di Teramo, Taliansko (Brand management, Digital marketing, Logic and Decision making)
  • Oznamy