Mgr. Simona Mičová, PhD.

odborná asistentka, koordinátorka Kariérneho centra FMK

Doktorka Simona Mičová je na FMK UCM v Trnave od roku 2012, kde kontinuálne vyštudovala bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium v odbore mediálne a komunikačné štúdia.

Vo vedeckej činnosti sa zameriava na vývoj a inovácie v oblasti onlinovej žurnalistiky, systém redakčnej práce v onlinových médiách, pracovné kompetencie multimediálnych novinárov. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala transformáciám systémov redakčnej práce v onlinových médiách na Slovensku.

Už počas štúdia pôsobila ako redaktorka a editorka v univerzitnom časopise Atteliér. Praktické skúsenosti nadobudla ako akreditovaná novinárka na MFF KV (2014), ktorý ako redaktorka a supervízorka absolvovala aj v roku 2019. V tom istom roku sa zapojila do projektu LOGASET, stala sa certifikovanou lektorkou v oblasti vzdelávania seniorov pri používaní mobilných telefónov. Od roku 2017 sa podieľa na organizácii študentského filmového festivalu FREJM, kde zastáva pozíciu produkčná/PR. Je koordinátorkou Kariérneho centra FMK.

Počas štúdia pracovala ako online editorka domáceho a zahraničného spravodajstva pre portál Pluska.sk. Od roku 2017 je súčasťou mediálneho tímu SIAF. Je absolventkou programu Digital Media Campus, Ringier Axel Springier 2019, ktorý vzdeláva mladých novinárov v oblasti digitálnej žurnalistiky. Jej poslednými projektami sú Festival letectva Piešťany (od 2019) a cyklistické preteky Okolo Slovenska (od 2019). Okrem toho má skúsenosti so správou sociálnych sietí, produkciou a správou obsahu pre webové stránky a tiež prax produkčnej vo sfére organizovania eventov.

Oblasť záujmu: onlinová žurnalistika, onlinové médiá, profesia novinára, systém redakčnej práce, mediálne eventy, žurnalistika a sociálne média.

 

Publikácie

Fenomén fanúšikovstva a jeho väzba na mediálnu kultúru 21. storočia [elektronický zdroj] : diplomová práca / Simona Mičová ; Školiteľ: Jana Radošinská. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - SPRÍSTUPNIŤ od 25.08.2017. - 1 CD ROM, 77 [7] s.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD 001 Multimédiá a ich vplyv na súčasnú novinársku prax / Mičová, Simona, 2018.
In: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva / recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-965-0, s. 76-95 [1,25 AH].

ACD 002 Popkultúrna intertextualita v diele Avengers: Pomstitelia / Mičová, Simona, 2019.
In: Empirické aspekty filmov o superhrdinoch / autorský kolektív: Jana Radošinská ... [et al.] ; vedeckí recenzenti: Martin Solík, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-8105-954-4, s. 312-341 [1,95 AH].

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED 001 Profesia televízneho redaktora v kontexte trendov súčasného spravodajstva / Greguš, Ľuboš - Mičová, Simona, 2019.
In: Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie / zost. Anna Sámelová, Mária Stanková, Ján Hacek. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISBN 978-80-223-4755-6, s. 42-49.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC 001 Fan cultures in the 21st century: a media studies perspective / Radošinská, Jana - Mičová, Simona, 2018.
In: SGEM 2018 conference proceedings. 4.1 : Science & humanities : human geography, media and communications, information and library science, demography and women ́s studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - ISBN 978-619-7408-59-1. - ISSN 2367-5659, S. 167-174.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD 001 The typologhy of digital bullying of the children and the youth within the online space / Mičová, Simona, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 143-155.

AFD 002 Forms of communication within digital media and cyberspace / Mičová, Simona, 2018.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Hana Pravdová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-973-5. - ISSN 2644-4534, S. 184-192. Spôsob prístupu: https://fmk.sk/download/Quo-Vadis-Massmedia-Quo-Vadis-Marketing_2018_ENG.pdf

AFD 003 New personalities of online / Mičová, Simona, 2018. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Megatrends and Media : Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Martin Solík, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-952-0. - ISSN 2453-6474, S. 95-105.

AFD 004 Application of theoretical knowledge of students of mass media studies in practice / Bôtošová, Ľubica - Proner, Ján - Mičová, Simona, 2019.
In: Marketing Identity : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0038-3 (online), s. 33-44. Spôsob prístupu: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/

AFD 005 Novinári v prostredí onlinovej žurnalistiky / Mičová, Simona = Journalists in Online Journalism Environment, 2019.
In: Quo vadis massmedia & marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ľuboš Greguš, Ján Proner ; recenzenti: Erika Moravčíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISBN 978-80-572-0010-9, s. 75-82 [online]. Spôsob prístupu: http://Quo-Vadis-Mass-Media-Quo-Vadis-Marketing-2019-SJ.pdf

AFD 006 Mobilná žurnalistika - prechod k obrazovkám smartfónov / Mičová, Simona = Mobile Journalism - Transition to Smartphone's Screens, 2020.
In: Quo vadis massmedia : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia, quo vadis marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Zora Hudíková, Lucia Škripcová, Nikola Kaňuková ; recenzenti: Zuzana Kvetanová, Zdenko Mago. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0053-6 (online), s. 148-156. Spôsob prístupu: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/

BCI  Skriptá a učebné texty

BCI 001 Ako na mediálne výstupy: praktická príručka pre začínajúcich novinárov / Proner, Ján - Bôtošová, Ľubica - Mičová, Simona ; recenzenti: Ján Višňovský, Peter Mikuláš. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 86 s. - ISBN 978-80-572-0034-5.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF 001 Profesia novinára v ére digitálnej žurnalistiky / Kolenová, Jana - Mičová, Simona, 2020.
In: ŠVOAUK 2020 : sekcia masmediálnej komunikácie : zborník ŠVOaUK : sekcia masmediálnej komunikácie : zborník ŠVOaUK / editori Magdaléna Ungerová, Magdaléna Švecová, Tamás Darázs ; recenzenti Jana Radošinská, Lucia Škripcová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0048-2 (online), s. 40-70. Spôsob prístupu: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/

BFB  Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

BFB 001 Profession of television reporter in context of today ́s trends in making news / Greguš, Ľuboš - Mičová, Simona, 2019.
In: Current professional journalism and reflections on it : book of abstracts / zostavovateľ: Anna Sámelová. - Bratislava : Filozofická fakulta UK v Bratislave, 2019, S. 8.

BFB 002 Development of practical skills of students of mass media studies / Bielik, Pavel - Mičová, Simona, 2020.
In: Community in media arena / zost. Anna Sámelová. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 7-7.

Predmety

 • Dejiny žurnalistiky - 1. ročník VZME
 • Teória mediálnej komunikácie - 1. ročník VZME
 • Propedeutika mediálnych štúdií - 1. ročník VZME
 • Spoločenská zodpovednosť médií - 1. ročník VZME
 • Organizácia mediálnych podujatí - 2. ročník VZME
 • Tréning komunikácie s médiami - 2. ročník VZME
 • Systém práce elektronických médií - 2. ročník VZME
 • Ateliér žurnalistiky - print a online I. & III.

Projekty

 • LoGaSet: Vzdelávanie seniorov v oblasti používania mobilných telefónov.
 • FPPV: Vývoj a inovácie v súčasnej praxi onlinového novinárstva.
 • FPPV: Ako na mediálne výstupy: Praktická príručka pre začínajúcich novinárov.
 • Pobyty

 • Erasmus+: Universita degli Studi di Teramo, Taliansko (Brand management, Digital marketing, Logic and Decision making)
 • Oznamy