doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

docent

doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 213

streda, 10.30 - 12.00 hod.

Na FMK UCM pôsobí od roku 2008. Vyštudoval odbor organizácia a riadenie priemyselných podnikov na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. V roku 1989 mu bola udelená vedecká hodnosť Kandidát ekonomických vied, v roku 2004 obhájil vedecko-pedagogický titul docent v odbore Priemyselné inžinierstvo a manažment. Má praktické skúsenosti ako manažér, marketér.

Svoju vedeckú výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na  oblasť manažmentu, moderných trendov marketingových aktivít v praxi, aspekty kruhovej ekonomiky a spotrebiteľské správanie.

V súčasnom období je členom Vedeckej rady FMK, Vedeckej rady UCM.  Je členom odborovej komisie pre doktorandské štúdium a školiteľom v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Pôsobí v redakčných radách odborných časopisov a mnohých konferencií. Je recenzentom viacerých monografií, vedeckých zborníkov a učebníc.

Oblasti záujmu: marketing, manažment,  kruhová ekonomika, spotrebiteľské správanie, environmentálne správanie

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 The effectiveness of marketing communication in the environment of Slovak production companies / Rybanský, Rudolf - Ovsenák, Vladimír ; scientific reviewers: Miloš Čambál, Anna Zaušková, Aleš Hes. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2017. - 124 s. - ISBN 978-83-62314-29-4.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Vyššie územné celky a ich interná komunikácia / Ďurková, Katarína - Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta - Ščasnovičová, Ivana - Nemetzová, Elena ; recenzenti: Jozef Matúš, Andrea Holková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-329-0.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 I. Informačné prostredie a informačné systémy / Zaušková, Anna - Rybanský, Rudolf, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 10-52 [1,923 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Problems of Regional Development in Contemporary Slovak Society / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa - Vaško, Peter, 2016.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 1 S1 (2016), pp. 327-334.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Kresťanská etika v riadení priemyselných podnikov / Bednárik, Jaroslav - Rybanský, Rudolf = Christian ethics in managing [o]f industrial enterprises, 2015.
In: Via Socialis : medzinárodný časopis pre dejiny, ekonomiku, filozofiu, kultúru, masmediálnu komunikáciu, medicínu, náboženstvo, pedagogiku, psychológiu, právo, sociálnu prácu a vedu. - ISSN 1339-892X, Roč. 1, č. 2 (2015), s. 7-16.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Krízový manažment vo finančných inštitúciách / Rybanský, Rudolf - Balnová, Eva = Crisis management in financial institutions, 2014.
In: Bezpieczeństwo współczesnego świata : różne wymiary bezpieczeństwa / redakcja naukowa Magdalena Baranowska-Szczepańska, Krzysztof Gajdka ; recenzja Andrzej Kusztelak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 2014. - ISBN 978-83-61449-49-2, S. 179-188.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Využitie inovácií v oblasti získavania zamestnancov v on-line prostredí / Máliková, Iveta - Rybanský, Rudolf = The use of innovation in the field of acquisition staff in the online environment, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 193-198 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFC 001 Project management certification in wood industry enterprises / Prachniar, Eduard - Prachniarová Bohušová, Drahomíra - Rybanský, Rudolf, 2013.
In: Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing : conference proceedings / editors: S. Borkowski, Robert Ulewicz, Jacek Selejdak ; reviewers: Jana Šujanová, Leon Oblak. - Częstochowa : International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA, 2013. - ISBN 978-83-63978-05-1, S. 207-212.

AFC 002 The influence of media on consumer buying behavior / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 1003-1008.

AFC 003 Eco Innovations in Slovakia and Their Marketing Communication / Zaušková, Anna - Rybanský, Rudolf - Miklenčičová, Renáta, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 217-220 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 004 Environmental Product Labelling and Eco-innovations in Slovakia / Rybanský, Rudolf - Zaušková, Anna, 2016.
In: 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 22-24, 2016 Heraklion, Greece / editors Christos Sarmaniotis, Gillian Wright. - [Thessaloniki] : [Alexander Technological Educational Institute], 2016. - ISBN 978-960-287-153-9, S. 333-337 [CD-ROM].

AFC 005 Impact of regional development on tourism of region in Slovakia / Petranová, Dana - Rybanský, Rudolf - Vaško, Peter, 2016.
In: The 6th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference 14-17 July 2016, Guangzhou, China : Conference Proceedings / edited by Allan Cheng Chieh Lu, Yong Rao, Dogan Gursoy. - [Guangzhou] : Washington State University, 2016. - ISBN 978-0-9964244-1-7, S. 100-109.

AFC 006 Marketing communication in eco-innovations in Slovakia / Rybanský, Rudolf - Zaušková, Anna - Vaško, Peter, 2015. - Popis urobený: 11. 5. 2016.
In: Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science : organized by Middlesex University Dubai November 24-26, 2015 in Dubai, United Arab Emirates / proceedings edited by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps. - Dubai : Middlesex University, 2015. - ISBN 978-948-18-984-4, S. 138-150 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.mdx.ac.ae/our-research/third-international-conference-erpbss-2015/erpbss-2015-visual-paper-session

AFC 007 Eco-innovations and their Marketing Communication / Rybanský, Rudolf, 2017.
In: International Conference on Social Sciences, Arts and Humanities : 23-25 November 2017 Bangkok Thailand : Conference Proceedings. - Belgrade : Tomorrow People Organization, 2017. - ISBN 978-86-87043-52-7, S. 60-67.

AFC 008 Impact of tourism on seniors / Rybanský, Rudolf - Miklenčičová, Renáta, 2017.
In: Conference Proceedings : 7th Advances in Hospitality & Tourism Marketing & Management (AHTMM) Conference : 10 - 15 July 2017 Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus / edited by Ali Ozturen, Dogan Gursoy, Hasan Kilic. - [Famagusta] : [Eastern Mediterranean University], 2017. - ISBN 978-0-9964244-2-4, S. 165-178.

AFC 009 Key Changes in Higher Education / Petranová, Dana - Rybanský, Rudolf, 2017.
In: International Conference on Advanced Education and Management Science AEMS 2017. - Lancaster : DEStech Publications, 2017. - ISBN 978-1-60595-438-7, S. 20-24.

AFC 010 Procesné riadenie v marketingovom plánovaní a tvorbe stratégie územia / Rybanský, Rudolf - Nápoký, Ľudovít = Process management in marketing planning and in creation of territorial strategy, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 261-271.

AFC 011 Teoretické koncepcie regionálneho rozvoja / Rybanský, Rudolf - Botík, Milan = Theoretical concepts of regional development, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 272-277.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 12

AFD 001 Nové trendy v technológiách výroby v automobilovom priemysle / Ondrušová, Michaela - Rybanský, Rudolf, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 127-135 [CD-ROM].

AFD 002 The changes of tools structure of marketing communication in the furniture industry / Rybanský, Rudolf - Ondrušová, Michaela, 2012. - Full text je uverejnený na CD-ROM-e s ISBN 978-80-8105-374-0, ktorý je sprievodným materiálom zborníka abstraktov s ISBN 978-80-8105-375-7.
In: Wood and Furniture Industry in Times of Change - New Trends and challenges : Proceedings is the outcome of the International Conference WoodEMA 2012 ... / editors: Rudolf Rybanský, Renata Nováková ; reviewers: Jozef Matúš, Denis Jelačič, Dana Petranová. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012 + 1 CD-ROM (ISBN 978-80-8105-374-0). - ISBN 978-80-8105-375-7, [7 s.]

AFD 003 Globalizácia - príležitosť na otvorené inovácie a ich komunikáciu / Kusá, Alena - Danechová, Zuzana - Rybanský, Rudolf, 2013. - Popis urobený: 18. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), [8 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 004 Využitie personálneho marketingu v malých a stredných podnikoch na Slovensku / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta, 2013.
In: Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality : zborník príspevkov z vedeckého seminára realizovaného za podpory grantu VEGA č. 1/0107/11 / editor: Renata Nováková ; recenzenti: Jana Šujanová, Branislav Pastucha. - 1. vyd. - Trnava : KON-PRESS, 2013. - ISBN 978-80-85413-77-9, S. 82-88 [CD-ROM].

AFD 005 Vplyv globalizácie médií na nákupné správanie spotrebiteľov / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta = Impact of media globalisation on buying behaviour of consumers, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 516-521.

AFD 006 Perception of the Value by Customers / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 96. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 627-634.

AFD 007 Brand of region and regional development of selected region in Slovakia and marketing communication of this region / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa - Vaško, Peter, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 414-423.

AFD 008 The impact of globalization on healthy lifestyle of consumers / Máliková, Iveta - Rybanský, Rudolf, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 1287-1295.

AFD 009 Efektívna komunikácia pri riadení podnikových procesov / Rybanský, Rudolf - Nápoký, Ľudovít = Effective communication in bussiness process management, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 121-127.

AFD 010 Kruhová ekonomika ako podnet k inováciám a jej aplikácia v marketingovej praxi / Rybanský, Rudolf - Vaško, Peter = Circular economy and its application in practi[c]e, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 113-119.

AFD 011 Spotrebiteľské správanie v kruhovej ekonomike / Rybanský, Rudolf - Jánoš, Dominik, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 156-166.

AFD 012 The impact of globalisation on regional development / Jánošová, Denisa - Rybanský, Rudolf, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 72.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 804-811.

BAA  Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

BAA 001 Implementácia integrovanej marketingovej komunikácie do riadenia ľudských zdrojov / Rybanský, Rudolf - Nemetzová, Elena ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Jaroslav Rašner. - 1. vyd. - Łódź : Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński, 2013. - 103 s. - ISBN 8-83-7729-209-9.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 4

BCI 001 Manažment a marketing / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa ; recenzenti: Miloš Čambál, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - 191 s. - ISBN 978-80-8105-738-0.

BCI 002 Manažment a digitálne hry / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa ; recenzenti: Miloš Čambál, Jaroslav Bednárik. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - 162 s. - ISBN 978-80-8105-803-5.

BCI 003 Manažment 1 / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa [elektronický zdroj] ; recenzenti: Miloš Čambál, Aleš Hes, Jaroslav Rašner. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - 1 CD-ROM (190 s.). - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-870-7.

BCI 004 Manažment 2 / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta [elektronický zdroj] ; recenzenti: Miloš Čambál, Jaroslav Bednárik. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Tranve, 2017. - 1 CD-ROM (203 s.). - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-836-3.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 3

BEF 001 Media mix politických strán z pohľadu marketingovej komunikácie / Pocisková, Monika - Rybanský, Rudolf, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 413-433 [CD-ROM].

BEF 002 Media relations ako kľúčový prvok PR / Chlpeková, Veronika - Rybanský, Rudolf, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 290-316 [CD-ROM].

BEF 003 Spoločenská zodpovednosť médií na Slovensku / Botolová, Monika - Rybanský, Rudolf, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 166-181 [CD-ROM].

Predmety

  • Základy manažmentu - 1. Bc. MARK

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FAGA: Nové trendy budovania imidžu obchodného subjektu v oblasti automobilového priemyslu

VEGA: Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

Pobyty

The University of Information Technology and Management, Rzeszów, Poľsko

University of Economics, Katowice, Poľsko

Ocenenia

Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia vzniku MTF v Trnave

Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia založenia UCM v Trnave

Oznamy