Ing. Robert Halenár, PhD.

odborný asistent

Dr. Robert Halenár svoje výskumné aktivity zameriava na oblasť informačných technológií a ich aplikácie, informačných systémov, databáz a dátových skladov, spracovania dát, modelovania a programovania. V roku 2013 mu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil úžitkový vzor pre Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov a v roku 2020 patent č. 288731 pre Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov. Je členom medzinárodných organizácií IAENG (International Association of Engineers a IACSIT (International Association of Computer Science and Information Technology) a pôsobí ako člen vedeckých výborov na viacerých medzinárodných konferenciách.

Absolvoval automatizáciu a riadenie na MTF STU v Trnave, v rovnakom študijnom programe získal i akademický titul PhD. (2009).  V súčasnosti pracuje na FMK UCM ako odborný asistent na Katedre digitálnych hier. Zúčastňuje sa domácich a zahraničných konferencií a jeho publikačné aktivity sa sústreďujú na rozvoj aplikácií informačných a komunikačných technológií v praxi.

Oblasti záujmu: automatizované spracovanie dát, elektronická ochrana autorských práv, transformácia dát v prostredí Matlab.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Masmediálne a informačné systémy / Halenár, Róbert [elektronický zdroj] ; recenzenti: Norbert Vrabec, Pavol Tanuška. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 1 CD-ROM (125 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-753-3.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Fajčenie a postoje u vysokoškolských študentov UCM v Trnave / Ochaba, Róbert - Kovářová, Mária - Trnka, Andrej - Halenár, Róbert = Smoking and Attitude of College Students of the SCMU in Trnava, 2014.
In: Slovak Journal of Health Sciences : odborný a vedecký časopis v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. - ISSN 1338-161X, Roč. 5, č. 2 (2014), s 14-21.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Steganography used for copyright protection in Matlab environment / Halenár, Róbert, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 253-262.

ADM 002 Steganography used for copyright protection in BMP and JPG file format / Halenár, Róbert, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 201-210.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Porovnanie metód steganografie implementovanej v prostredí Matlab / Halenár, Róbert = Comparison of steganography methods implemented in matlab environment, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 3307-3314 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 Ochrana autorských práv fotografického diela v online prostredí / Halenár, Róbert, 2014.
In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Daniel Krošlák, Andrea Olšovská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-583-6, S. 48-55.

AFD 002 Archiving documents in form of image using Matlab and Photoshop / Halenár, Róbert, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 348-354.

AFD 003 Comparing quality of photographic works protected by steganography / Halenár, Róbert, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 288-297.

AFD 004 Color channels used in steganalysis / Halenár, Róbert, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media : Conference Proceedings from International Scientific Conference 19th - 20th April 2016 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 29-37.

AFD 005 Labeling of images in Photoshop using layers, long-term archiving and automation capabilities / Halenár, Róbert, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 229-241.

AFD 006 Preparation of video media content with regard to the protection / Halenár, Róbert, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 235-241.

AFD 007 Trend in electricity consumption and its impact on life costs / Halenár, Róbert, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 72-79.

AGJ  Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochr. osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, ...
Počet záznamov: 1

AGJ 001 Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov / Halenár, Róbert. - Úžitkový vzor 6529. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2013. - 7 s.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 8

BDB 001 Dátový sklad / Halenár, Róbert = Data warehouse, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 37-38.

BDB 002 Digitalizácia / Halenár, Róbert = Digitalization, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 42-45.

BDB 003 Dolovanie dát / Halenár, Róbert = Data mining, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 58-61.

BDB 004 Geo-lokácia / Halenár, Róbert = Geo-location, geo-tagging, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 73-74.

BDB 005 Hypertext / Halenár, Róbert, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 80-82.

BDB 006 Platforma / Halenár, Róbert = Platform, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 158-160.

BDB 007 Streaming / Halenár, Róbert, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 192-194.

BDB 008 Vizualizácia dát / Halenár, Róbert = Data visualization, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 223-224.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Pohybová aktivita študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, jej reflexia na vybraných somatometrických ukazovateľoch / Kovářová, Mária - Vulganová, Katarína - Selecká, Lenka - Trnka, Andrej - Halenár, Róbert = Physical activity of the University Ss. Cyril and Methodius in Trnava students, it´s reflection on selected somatometric characteristics, 2014.
In: Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca : Metabolický syndrom - mezioborový problém : vědecká konference : Brno, 18.-20. 9. 2014. - ISSN 1210-5481, Vol. 23, Suppl. 3 (2014), pp. 157-163.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Global Games: Production, Circulation and Policy in the Networked Era / Halenár, Róbert, 2018.
In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 57-59.
Rec na: Global games / Aphra Kerr. - New York : Taylor & Francis, 2017. - xii, 228 p. - ISBN 978-0-415-85887-8.

Predmety

  • Masmediálna informatika - 1. Bc KOMU
  • Mediálne a informačné systémy - 2. Bc KOMU

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

Pobyty

Erasmus: Prednáška na Univerzite Bielsko-Biala, Bielsko-Biala, 16.05.2006 - 18.05.2006

Ocenenia

Ostatné: Úžitkový vzor - Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov: Journal of Information Technologies

Členstvo vo prog. výbore svetového kongresu/konf.: Steering Chair of the 2012 International Cobference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET2012)

Členstvo v prog. výbore medzinárodného kongr./konf: Steering Chair of the 2012 International Cobference on Nanomaterials and Electronics Engineering(ICNEE2012)

Členstvo v prog. výbore medzinárodného kongr./konf: Steering Chair of the 2013 International Cobference on Information nd Knowledge Management(ICIKM2013)

Členstvo v prog. výbore medzinárodného kongr./konf: Steering Chair of the 2013 International Cobference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET2013)

Členstvo v prog. výbore medzinárodného kongr./konf: Steering Chair of the 2013 International Cobference on Smart Grid Systems (ICSGS2013)

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: Senior Member 80340192 of International Association of Computer Science an Information Technology IACSIT

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: Member 111178 of International Association of Engineers IAENG

Patent udelený Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 288731 - Elektronické zapojenie na prenos údajov do dátových skladov

Oznamy