Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Miklenčičová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka od roku 2011. Vysokoškolské štúdium II. a II. stupňa absolvovala na DF TU vo Zvolene so zameraním na marketing a obchod. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2008 obhajobou dizertačnej práce na tému „Návrh metodiky merania ukazovateľov výkonnosti CRM“.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi, marketingového manažmentu, marketingu, zeleného marketingu, internetového obchodu a kreativite. V tejto sfére publikuje doma aj v zahraničí. Výsledky svojej vedeckej práce prezentuje nielen v publikáciách, ale aj v partnerstvách medzinárodných vedeckých spoločností a asociácií, ktorých je členkou – ČMS, Klub učitelů marketingu, POPAI Central Europe. Pôsobí aj v redakčných radách, je členkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie a tiež aj v Ecoletre.com. Je spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov a hodnotiteľkou projektov VEGA.

Na FMK okrem svojej pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti je súčasťou organizačného tímu jesennej konferencie Marketing & Media Identity. V rokoch 2015 – 2018 bola riaditeľkou súťaže Briliantt, ocenenia základným, stredným a vysokým školám, ktoré realizovali inovácie v poskytovaní vzdelávania.

V súčasnom období aktívne spolupracuje so Slovenským združením pre značkové výrobky. Členovia združenia participujú aj na výučbe predmetu marketingový manažment, kde mentorujú študentov pri vypracovávaní semestrálnych prác.

Od akademického roka 2020/2021 implementovala do výučby design thinkingové metódy.

Oblasti záujmu: riadenie vzťahov so zákazníkmi, marketingový manažment, zelený marketing, zelený spotrebiteľ, kreativita a kreatívne techniky, komunikácia v e-obchodoch.

 

Publikácie

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Význam CRM a komunikácia so zákazníkmi / Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Alena Kusá, Margaréta Nadányiová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 122 s. - ISBN 978-80-572-0084-0.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The viral power of fake news : subjective social insecurity, COVID-19 damaging misinformation, and baseless conspiracy theories / Gavin Sheares, Renata Miklencicova, Marian Grupac, 2020. DOI DOI 10.22381/LPII920209. In: Linguistic and Philosophical Investigations. - ISSN 1841-2394, č. 19 (2020), s. 121-127.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Parental Engagement with Social Media Platforms: Digital Mothering, Children ́s Online Privacy, and the Sense of Disempowerment in the Technology-Integrated Society / Gary J. Atwell ... [et al.], 2019. DOI DOI 10.2238/JRGS9220193. In: Journal of Research in Gender Studies. - ISSN 2378-3524 (online), Roč. 9, č. 2 (2019), s. 44-49.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vplyv environmentálneho označovania produktov na spotrebiteľov = Impact of environmental product labelling by consumers / Renáta Miklenčičová, 2017. In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 73-79.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Vnímanie zelených produktov a zelených aktivít spotrebiteľmi v konkrétnej spoločnosti = Perception of green products and green activities by consumers in a specific company / Renáta Miklenčičová, 2019. In: Výskumné štúdie a analýzy súvisiace s uplatnením komunikačných aktivít prezentujúcich environmentálne inovácie prostredníctvom konceptu SoLoMo / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Ľudmila Nagyová, Jarmila Šalgovičová, Jana Štofková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0037-6, s. 118-124 [CD-ROM].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Vplyv spodnej vlny v kontexte technologickej interferencie / Renáta Miklenčičová, 2021. In: Sociální dilema 2021. Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně / ed. Jan Horecký, Lenka Sochorova. - Brno : Právní institut, 2021. - ISBN 978-80-908357-0-2, s. 285-290.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Eco Innovations in Slovakia and Their Marketing Communication / Anna Zaušková, Rudolf Rybanský, Renáta Miklenčičová, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016. In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 217-220 [online]. Spôsob prístupu: http://www.atlantis-press.com

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vplyv sociálneho CRM na spokojnosť zákazníka = The impact of social CRM on a customer´s satisfaction / Renáta Miklenčičová, 2017. In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 99-105.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Implementácia princípov kruhovej ekonomiky v malých a stredných firmách na Slovensku = Implementation of the principles of circular economy in small and medium-sized enterprises / Renáta Miklenčičová, Vladimíra Jurišová, 2018. In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-953-7, S. 526-533.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Zmeny v nákupnom správaní spodnej vlny v online prostredí počas pandémie Covid 19 / Renáta Miklenčičová, 2021. In: Marketing Identity : nové zmeny, nové šance : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021 : nové zmeny, nové šance : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021 / editori: Zuzana Bezáková, Daniela Kollárová, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0219-6, s. 92-98 [online]. Spôsob prístupu: https://fmk.sk/download/MI_2021_SK_FINAL.pdf

Predmety

 • marketingový manažment I., II. - 1. Mgr. MARK
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi - 1. Mgr. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách
 • VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov
 • Členstvá

  Členstvá v domácich a medzinárodných vedeckých spoločnostiach, asociáciách, radách a výboroch:

 • členka vedeckej rady Ecoletra.com
 • členka vo Vedeckej rade vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingu a marketingovej komunikácie
 • členka medzinárodnej asociácie European Social Marketing Association
 • členka medzinárodnej asociácie POPAI Central Europe
 • členka medzinárodnej profesijnej organizácie Českej marketingovej společnosti
 • členka medzinárodnej profesijnej organizácie Klubu učitelů marketingu
 • členka organizačného a programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing & Media Identity
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky:

 • bakalárske štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • magisterské štátne skúšky – odbor mediálne a komunikačné štúdiá (FMK UCM)
 • Pobyty

 • Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, Česká republika
 • Univerzita J. A. Komenského, Praha, Česká republika
 • Pedagogical University of Cracow, Krakow, Poľsko
 • Oznamy