Ing. Renáta Miklenčičová, PhD.

odborná asistentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Štvrtok 7:20 - 8:20 hod., 13:45 - 14:15 hod., Skladová, DT LAB1

Doktorka Miklenčičová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka od roku 2011. Vysokoškolské štúdium II. a II. stupňa absolvovala na DF TU vo Zvolene so zameraním na marketing a obchod. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2008 obhajobou dizertačnej práce na tému „Návrh metodiky merania ukazovateľov výkonnosti CRM“.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa špecializuje na oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi, marketingového manažmentu, marketingu, zeleného marketingu, internetového obchodu a kreativite. V tejto sfére publikuje doma aj v zahraničí. Výsledky svojej vedeckej práce prezentuje nielen v publikáciách, ale aj v partnerstvách medzinárodných vedeckých spoločností a asociácií, ktorých je členkou – ČMS, Klub učitelů marketingu, POPAI Central Europe. Pôsobí aj v redakčných radách, je členkou Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť marketingovej komunikácie a tiež aj v Ecoletre.com. Je spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov a hodnotiteľkou projektov VEGA.

Na FMK okrem svojej pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti je súčasťou organizačného tímu jesennej konferencie Marketing Identity. V rokoch 2015 až 2018 bola riaditeľkou súťaže Briliantt, ocenenia základným, stredným a vysokým školám, ktoré realizovali inovácie v poskytovaní vzdelávania.

V súčasnom období aktívne spolupracuje so Slovenským združením pre značkové výrobky. Členovia združenia participujú aj na výučbe predmetu marketingový manažment, kde mentorujú študentov pri vypracovávaní semestrálnych prác.

Od akademického roka 2020/2021 implementovala do výučby design thinkingové metódy.

Oblasti záujmu: riadenie vzťahov so zákazníkmi, marketingový manažment, zelený marketing, zelený spotrebiteľ, kreativita a kreatívne techniky, komunikácia v e-obchodoch.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Meranie ukazovateľov výkonnosti CRM / Miklenčičová, Renáta ; recenzenti: Alena Kusá, Tomáš Kajan. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 148 s. - ISBN 978-80-8105-412-9.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Zaušková, Anna - Miklenčičová, Renáta - Madleňák, Adam - Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3

AED 001 Medonosný marketing / Miklenčičová, Renáta - Kraľovičová, Denisa = Melliferous marketing, 2012.
In: Spolupráca univerzít a podnikov : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.) ; recenzenti Ivana Butoracová Šindleryová, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-436-5, S. 81-90 [CD-ROM].

AED 002 Úloha kreativity v inovačných procesoch podnikateľských subjektov / Miklenčičová, Renáta, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 207-212 [CD-ROM].

AED 003 Vplyv environmentálneho označovania produktov na spotrebiteľov / Miklenčičová, Renáta = Impact of environmental product labelling by consumers, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 73-79.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Evaluation of performance and efficiency of the CRM / Miklenčičová, Renáta - Čapkovičová, Bronislava, 2013. - Popis urobený: 8. 7. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 5, č. 1 (2013), [8 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

AFC 002 Hodnotenie výkonnosti CRM v podmienkach konkrétneho podniku / Miklenčičová, Renáta, 2013.
In: Obchod a finance 2013 = Trade and Finances 2013 : sborník : Praha, 18. - 19. 04. 2013 / editor: Štefan Toth ; recenzenti Aleš Hes, Ladislav Skořepa, Marta Regnerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. - ISBN 978-80-213-2383-4, S. 94-101.

AFC 003 Eco Innovations in Slovakia and Their Marketing Communication / Zaušková, Anna - Rybanský, Rudolf - Miklenčičová, Renáta, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 217-220 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 004 Impact of tourism on seniors / Rybanský, Rudolf - Miklenčičová, Renáta, 2017.
In: Conference Proceedings : 7th Advances in Hospitality & Tourism Marketing & Management (AHTMM) Conference : 10 - 15 July 2017 Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus / edited by Ali Ozturen, Dogan Gursoy, Hasan Kilic. - [Famagusta] : [Eastern Mediterranean University], 2017. - ISBN 978-0-9964244-2-4, S. 165-178.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 18

AFD 001 Inovácie v marketingovej komunikácii - špecifiká product placementu a guerilla komunikácie / Miklenčičová, Renáta - Kraľovičová, Denisa = Innovations in marketing communication - specifics of product placement and guerilla communication, 2012. - Popis urobený: 17. 10. 2012.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `12 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2012), [7 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 002 Senior - zákazník cestovného ruchu / Miklenčičová, Renáta = Senior - customer of tourism, 2012.
In: Zodpovednosť v podnikaní/partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Jozef Matúš, Denis Jelačić. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-451-8, S. 126-131 [CD-ROM].

AFD 003 Tvorivosť v inovačnom procese / Miklenčičová, Renáta - Zaušková, Anna, 2012.
In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Milan Rajčák, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-430-3, S. 204-213.

AFD 004 Interakcia environmentálneho manažmentu a zelených inovácií / Miklenčičová, Renáta - Čapkovičová, Bronislava, 2013.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 73-78.

AFD 005 Vnímanie environmentálneho označovania produktov generáciou 50+ / Miklenčičová, Renáta = The perception of eco-lebelling by generation 50+, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Rudolf Rybanský, Anna Zaušková ; recenzenti: Martin Klementis, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-554-6, S. 311-321.

AFD 006 Vplyv environmentálnych označení produktov na generáciu 50+ / Miklenčičová, Renáta = Impact of eco-labeling on generation 50+, 2013. - Popis urobený: 15. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 426-431 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 007 Kreativita a inovácie v podnikateľských subjektoch / Miklenčičová, Renáta = Creativity and innovations in businesses entities, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 380-385.

AFD 008 Vplyv environmentálneho označovania produktov na seniorov / Miklenčičová, Renáta = Impact of environmental labeling of products for seniors, 2014.
In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 291-298 [CD-ROM].

AFD 009 Conditions of internet sale and consumer´s protection / Miklenčičová, Renáta, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 160-167.

AFD 010 Environmental management and green innovation in businesses / Miklenčičová, Renáta - Čapkovičová, Bronislava, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 482-493.

AFD 011 Internet Purchasing / Miklenčičová, Renáta, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 72. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 427-432.

AFD 012 Perception of environmental product labelling by Slovak consumers / Miklenčičová, Renáta, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 3. 2016.
In: Procedia Economics and Finance. - ISSN 2212-5671, Vol. 34 (2015), pp. 644-648 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671

AFD 013 Global perception of eco-products and ecological marketing activities by consumers / Miklenčičová, Renáta, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 1385-1393.

AFD 014 Vplyv environmentálneho označovania produktov / Miklenčičová, Renáta = Impact of environmental product labeling for consumer, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 114-120.

AFD 015 Špecifiká internetového obchodovania / Miklenčičová, Renáta = Conditions of internet commerce, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 69-76.

AFD 016 The impact of globalization on social CRM / Miklenčičová, Renáta, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 116.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 1575-1581.

AFD 017 Vplyv sociálneho CRM na spokojnosť zákazníka / Miklenčičová, Renáta = The impact of social CRM on a customer´s satisfaction, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 99-105.

AFD 018 Vplyv značiek na spotrebiteľov / Miklenčičová, Renáta = Brand impact on consumers, 2016. - Popis urobený: 19. 6. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 89-95 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

Predmety

  • Marketingový manažment I., II. - 1. Mgr. MARK
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi - 1. Mgr. MARK

Projekty

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov

Pobyty

Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, Česká republika

Univerzita J. A. Komenského, Praha, Česká republika

Pedagogical University of Cracow, Krakow, Poľsko

Oznamy