PhDr. Petra Grešková, PhD.

odborný asistent, vedúca Kabinetu eventov

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

streda, 11.30 - 13.00 hod.

Doktorka Petra Grešková sa odborne venuje oblasti spotrebiteľského správania a marketingovej komunikácie vo vzťahu k jednotlivým generáciám (X, Y, Z, 50 +).

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. Vyučuje semináre k predmetu marketingové stratégie, psychológia reklamy a vedie Kabinet eventov, ktorý je zameraný na organizáciu študentských podujatí.

Oblasti záujmu: marketing generácií, marketingová komunikácia, nákupné správanie spotrebiteľov, marketingové a komunikačné stratégie, výskum trhu, event marketing.

 

Publikácie

AFC How is the Daily Shopping behaviourof Consumer Goods Influenced by Gender / Alena Kusá, Tomáš Fašiang, Petra Grešková, 2016. In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 249 - 252 [online].

AFD Nákupné správanie a generácia 50 + = Buying behavior and generation 50 + / Petra Grešková, 2015. In: Quo Vadis, Massmedia, Quo Vadis, Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Rudolf Rybanský, Slavomír Gálik ; recenzenti: Ina Mruškovičová, Jarmila Šalgovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-735-9, S. 92 - 100 [CD-ROM].

ADF Generácia 50 + - perspektíva pre marketing. Oplatí sa venovať pozornosť tomuto segmentu? = Generation 50 + - perspective for marketing. Is it worth to pay attention to this segment? / Alena Kusá, Petra Grešková, 2015. In: Via Socialis : medzinárodný časopis pre dejiny, ekonomiku, filozofiu, kultúru, masmediálnu komunikáciu, medicínu, náboženstvo, pedagogiku, psychológiu, právo, sociálnu prácu a vedu. - ISSN 1339-892X, Roč. 1, č. 2 (2015), s. 108 - 125.

AFD The generation Y consumers´ identity and their position in contemporary globalized society from the marketing point of view / Petra Grešková, Alena Kusá, 2015. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 37. ISBN 978-80-554-1102-6. In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 157 - 162.

50+ generation - the perspective for marketing / Alena Kusá, Petra Grešková, 2013. In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 91-108.

AFD Inovácie a seniori = In[n]ovations and seniors / Petra Grešková, 2014. In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 46-64.

AED Integrovaná marketingová komunikácia v hodnotovom systéme podniku pre komercializáciu inovácií = Integrated marketing communication in corporate value system for commercialization of innovation / Alena Kusá, Zuzana Danechová, Petra Grešková, 2014. In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 18-34 [CD-ROM].

AFC Komparácia nákupného správania spotrebiteľov na trhu rýchloobrátkového tovaru = Comparison of consumers´ purchase behavior in the market of fast moving consumer goods / Tomáš Fašiang, Petra Grešková, 2014. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 588-597 [CD-ROM]

AFD Marketingová komunikácia a generácia 50+ = Marketing communication and generation 50+ / Petra Grešková, 2014. In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 161-177 [CD-ROM].

AFD Marketingová komunikácia ako nástroj na zvyšovanie hodnoty pre zákazníka = Marketing communication as a tool for increasing of value for customer / Alena Kusá, Petra Grešková, 2014. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 305-315.

AFD Médiá a generácia 50+ = Media and generation 50+ / Alena Kusá, Petra Grešková, 2014. In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Marketing a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 135-151.

AFD  Neuromarketing - fenomén novej éry v marketingu, či "data mining" osobnosti spotrebiteľa? / Alena Kusá, Petra Grešková, Zuzana Danechová, 2014. In: Aktuálne otázky terminológie marketingu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / redaktorky Jana Levická, Kristína Viestová ; recenzenti: Vanda Lieskovská, Jana Štofilová, Jozef Štefčík. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2014. - ISBN 978-80-971690-1-5, S. 58-76.

BCI Spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie v kontexte psychológie a sociológie trhu [elektronický zdroj] / Alena Kusá a kol. ; recenzenti: Anna Zaušková, Jozef Strišš. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 1 CD-ROM (122 s.). - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-677-2.

BEF Spracovanie vizuálnej identity projektu 4. Študentský ples UCM / Juraj Zajačka, Eva Fajčíková, Petra Grešková, 2014. In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 312-346 [CD-ROM].

Predmety

  • Marketingové stratégie I., II. – 2. ročník Bc. MARK
  • Kabinet eventov - všetky ročníky

Oznamy