Mgr. Monika Rezníčková

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

V Jame, m.č. JC04.

pondelok, 13.45 - 15.15 hod.

Magisterka Rezníčková pôsobí na fakulte ako denná doktorandka od roku 2017. Bakalársky a magisterský stupeň štúdia absolvovala na Fakulte masmediálnej komunikácie v odbore marketingová komunikácia.

Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa primárne venuje implementácii SoLoMo marketingu do podnikateľského prostredia za účelom zvýšenia záujmu o ekoprodukty. Zaujíma sa najmä o oblasť digitálneho marketingu a environmentálneho manažmentu so špecifickým zameraním na sociálne médiá, geolokačné služby a mobilné zariadenia.

Na FMK je v súčasnosti členkou novovznikajúceho Kabinetu jazykových redaktorov, a tiež Kabinetu marketingu, prostredníctvom ktorého navštevuje Kurz online marketingu. Je i administrátorkou pre Online archív FMK. Podieľa sa aj na organizácii eventov pre študentov, či tvorbe zborníkov.

V minulosti absolvovala pracovnú stáž na pozícii PPC specialist v digitálnej marketingovej agentúre PTA Group, s.r.o., kde nadobudla znalosti v oblasti digitálneho a výkonnostného marketingu. Absolvovala aj certifikačný test v službe Google Analytics. Pôsobila aj ako asistentka produkcie a réžie v Štúdiu RTVS v Košiciach, kde participovala na živom vysielaní regionálnych správ. Tiež absolvovala štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1.

Oblasť záujmu: digitálny marketing, sociálne médiá, geolokačné služby, mobilné zariadenia, inovačný a projektový manažment, ekoinovácie, environmentálny manažment.

 

Publikácie

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Onlinové komunikačné nástroje využívané pri podpore ekoinovácií / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika = Online communication tools used in promoting eco-innovations, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 51-61.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFD 001 Online and offline communication tools in selected Slovak energy enterprises / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 264-276.

AFD 002 Onlinové a offlinové komunikačné nástroje vo vybraných slovenských energetických podnikateľských subjektoch / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika = Online and offline communication tools in selected Slovak energy enterprises, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 122-137.

Predmety

  • Projektový manažment - 1. Mgr MARK, 2. Bc TEDI
  • Inovačný manažment - 1. Mgr MARK
  • Marketing a inovácie v digitálnych médiách - 2. Bc TEDI
  • Teória marketingovej komunikácie - 2.Bc MARK

Projekty

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

Pobyty

Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, Česká republika

Ocenenia

Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu s názvom „Onlinová a offlinová prezentácia environmentálnych produktov slovenských podnikateľských subjektov“. S touto prácou sa umiestnila na druhom mieste v rámci fakultného kola ŠVOaUK

Oznamy