Mgr. Monika Rezníčková

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pobyt na zahraničnej mobilite

Magisterka Monika Rezníčková sa vo svojej vedeckej činnosti venuje implementácii SoLoMo marketingu do podnikateľského prostredia za účelom zvýšenia záujmu o ekoprodukty.

Študovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: sociálne médiá, geolokačné služby, mobilný marketing, inovačný manažment, ekoinovácie.

 

Publikácie

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Onlinové komunikačné nástroje využívané pri podpore ekoinovácií / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika = Online communication tools used in promoting eco-innovations, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 51-61.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFD 001 Online and offline communication tools in selected Slovak energy enterprises / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 264-276.

AFD 002 Onlinové a offlinové komunikačné nástroje vo vybraných slovenských energetických podnikateľských subjektoch / Zaušková, Anna - Rezníčková, Monika = Online and offline communication tools in selected Slovak energy enterprises, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 122-137.

Predmety

Oznamy