prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

profesor

Profesor Miloš Mistrík vyštudoval divadelnú vedu na VŠMU, postupne si rozširoval okruh poznania aj o problematiku filmu, televízie a rozhlasu, elektronických médií.

Vo vedeckej činnosti sa zaoberá teóriou a dejinami herectva, teóriou v dejinách slovenskej dramatiky, francúzskym divadlom, teóriou a dejinami masmédií. Pracuje v Slovenskej akadémii vied a prednášal na mnohých miestach sveta. V AR 2003/2004 bol hosťujúcim profesorom na Université Paris III – Sorbonne nouvelle.

V oblasti elektronických médií získal množstvo bohatých skúseností, pretože tam pracoval na rôznych postoch. V rokoch 1994-1995 bol programovým riaditeľom STV a následne tam zakladal satelitné vysielanie. V rokoch 1996-1998 bol v akciovej spoločnosti PRO TV vedúcim pracovnej skupiny, ktorá pripravila novú slovenskú nezávislú televíziu TV Dovina. Táto televízia roku 1997 získala od Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie licenciu na vysielanie, ale potom bol v NR SR prijatý zákon, ktorý zrušil privatizáciu 2. televízneho okruhu. V rokoch 1998-2002 bol zvolený za člena Rady STV. Od roku 2005 do 2017 bol na dve funkčné obdobia zvolený v NR SR za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, od roku 2009 do 2017 bol jej predsedom.

 

Publikácie

ABB  Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1
ABB 001 Divadlo, ľudia a inštitúcie v nových situáciách / Mistrík, Miloš - Maťašík, Andrej, 2017.
In: Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien : pohľady na slovenské divadlo 1989 - 2015 / editorka Elena Knopová ; recenzenti Michal Babiak, Karol Horák. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2017. - ISBN 978-80-224-1620-7, s. 12-69 [3,4 AH].

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 The christian media and its criticism / Mistrík, Miloš - Brník, Andrej - Buricová, Radmila, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 51-60.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 5

ADF 001 Divadlo pre všetkých a jeho sviatky (Avignon, Wiesbaden) / Mistrík, Miloš, 2012.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Roč. 60, č. 3 (2012), s. 322-342.

ADF 002 Max Reinhardt - myšlienky o divadle / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Roč. 62, č. 4 (2014), s. 359-371.

ADF 003 Pravda Copiaus a metóda Copeaua / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Roč. 62, č. 1 (2014), s. 3-32.

ADF 004 Vízie Adolpha Appiu / Mistrík, Miloš, 2015.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Roč. 63, č. 4 (2015), s. 315-327.

ADF 005 Festspielhaus v Hellerau / Mistrík, Miloš, 2016.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Roč. 64, č. 4 (2016), s. 370-384.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADN 001 Discipline and Punish? / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 5-9.

ADN 002 Video and theatre or a hybrid scene: the case of theatrical mise en scène Fanny and Alexander / Mistrík, Miloš, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 134-144.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Les Copiaus sans Copeau / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Jacques Copeau hier et aujourd´ hui = Jacques Copeau včera a dnes : avec la pièce inédite de Jean Villard-Gilles et Michel Saint-Denis Les Jeunes Gens et l´ Araignée : s dosiaľ nepublikovanou hrou od Jeana Villarda-Gillesa a Michela Saint-Denisa Mládež a pavúk / sous la direction de Miloš Mistrík ; avec le concours de Marco Consolini et Maria Ines Aliverti. - 1. vyd. - Paris : Les Éditions de l´ Amandier, Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. - ISBN 978-2-35516-269-5, S. 94-128.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Duálny systém vysielania na Slovensku a jeho problémy / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Studia Academica Slovaca 43 : prednášky 50. letnej školy slovenského jazyka a kultúry / editori: Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Jozef Mlacek, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-223-3650-5, S. 294-301.

AFA  Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFA 001 The Regulation of Freedom of Expression in TV Broadcasting / Mistrík, Miloš, 2016.
In: 5th Annual International Conference on Journalism & Mass Communications (JMComm 2016) : Proceedings / [editor-in-chief Lin Allen]. - [S.l.] : Global Science and Technology Forum, 2016. - ISSN 2301-3710, S. 133-140.

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFB 001 Medzi bezplatným divadlom ľudu a cenou za globalizáciu / Mistrík, Miloš, 2012.
In: Formovanie tvorivej individuality : (od zručností ku kreativite) : zborník referátov z IX. medzinárodnej Bynskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle DNES A TU. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2012. - ISBN 978-8089555-17-8, S. 221-228.

AFB 002 Naše divadlo v niektorých medzinárodných súvislostiach / Mistrík, Miloš, 2012.
In: Generačné premeny a podoby slovenského divadla : (od 80. rokov 20. storočia po dnešok) / Dagmar Podmaková (ed.). - Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, 2012 ; 21 cm. - ISBN 978-80-971155-0-0, S. 24-31.

AFB 003 Kríza, hodnoty a slovenské divadlo / Mistrík, Miloš, 2015.
In: Divadlo v období hodnotovej krízy : zborník referátov z XII. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle DNES A TU, ktorú pripravila Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 27. a 28. 11. 2015 / zostavil: Andrej Maťašík ; zborník recenzovali: Jan Vedral, Michal Babiak. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 2015. - ISBN 978-80-89555-60-4, S. 7-13.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFD 001 "Partička" Svätojánskej noci / Mistrík, Miloš, 2012.
In: Médiá a umenie - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Miloš Mistrík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-395-5, S. 129-136.

AFD 002 Premeny poetiky súčasnej dramatiky - Karol Horák / Mistrík, Miloš, 2013.
In: Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovaný okrúhlemu životnému jubileu prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. / zostavovatelia: Miron Pukan, Eva Kušnírová ; recenzenti: Dagmar Kročanová, Elena Knopová. - Prešov : Vydavteľstvo PU, 2013. - ISBN 978-80-555-0809-2, S. 23-27.

AFD 003 Komunitné médiá v duálnom systéme / Mistrík, Miloš = Community Medias in the Dual System, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 86-94.

AFD 004 Pravda o človeku v diele Viliama Dočolomanského / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Divadlo ako dokument doby : zborník referátov z XI. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu / zostavil: Andrej Maťašík ; zborník recenzovali: Michal Babiak, Ján Zavarský. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 2014. - ISBN 978-80-89555-44-4, S. 239-246.

AFD 005 Regulácia slobody prejavu v rozhlasovom a televíznom vysielaní / Mistrík, Miloš = Regulation of freedom of expression in radio and television broadcasting, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 238-244.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 5

BDF 001 Vinš! - Stanislav Štepka a jeho Jááánošííík po tristo rokoch / Mistrík, Miloš, 2013.
In: Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999, Roč. 26, č. 23-24 (2013), s. 13.

BDF 002 Albánske úvahy / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. - ISSN 1335-7786, Roč. IV+130, č. 10 (2014), s. 19-27.

BDF 003 Jozef Kroner - herec, ktorému všetci rozumeli / Mistrík, Miloš, 2015.
In: Pontes : ...medzi východom a západom. - ISSN 1339-8687, Č. 1/2 (2015/2016), s. 11-15.

BDF 004 Europe theatre prize for the fifteenth time / Mistrík, Miloš, 2016.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Vol. 64, no. 3 (2016), pp. 310-315.

BDF 005 Prípad Svätá Helena a ochrana maloletých v médiách / Mistrík, Miloš, 2016.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Roč. 64, č. 1 (2016), s. 82-86.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEE 001 Divadlo pre všetkých a jeho sviatky (Avignon, Wiesbaden) / Mistrík, Miloš, 2012.
In: Neue Stücke aus Europa : Theaterbiennale des Staatstheaters Wiesbaden, 14.-24. Juni in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Mainz. - [S.l.] : [s.n.], 2012, S. 28.

BEE 002 Aspects juridiques et éthiques de la diversité culturelle / Mistrík, Miloš, 2013.
In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale / sous la direction de Danuša Serafínová et Michel Mathien. - Bruxelles : Éditions Bruylant, 2013. - (Collection Médias, Sociétés et Relations Internationales ; 15). - ISBN 978-2-8027-3801-5. - ISSN 1782-3358, S. 67-73.

EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 4

EDJ 001 Milka Zimková 35-ročná / Mistrík, Miloš, 2012.
In: Literárny (dvoj)týždenník. - ISSN 0862-5999, Roč. 25, č. 7-8 (2012).

EDJ 002 Miloslav Blahynka a jeho javisko / Mistrík, Miloš, 2011.
In: Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru. - ISSN 1335-2458, Roč. 37, č. 3 (2011), s. 217-220.

EDJ 003 Ivan Stadtrucker osemdesiatročný / Mistrík, Miloš, 2015.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Roč. 63, č. 1 (2015), s. 72-73.

EDJ 004 Hodiny a roky pre Osvalda Zahradníka / Mistrík, Miloš : (16. 11. 1932 Veľký Bočkov - 16. 8. 2017 Bratislava), 2017.
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. - ISSN 1335-7786, Roč. IV+133, č. 11 (2017), s. 128-130.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 1

GHG 001 Hybridná ochrana maloletých pred nežiaducimi účinkami televízneho vysielania / Mistrík, Miloš [elektronický zdroj], 2015. - [7 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 31. 3. 2016.

Spôsob prístupu:
http://www.rvr.sk/_cms/data/download/mistrik.pdf

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4

GII 001 Miloslav Blahynka (5. 6. 1961-27. 9. 2011) / Mistrík, Miloš, 2011.
In: Hudobný život. - ISSN 1335-4140, Roč. 43, č. 11 (2011), s. 4.

GII 002 V podpriemernosti je sila / Mistrík, Miloš : Gorila - typický dobový jav, ktorý by asi nebol taký úderný bez internetu, 2012.
In: Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a out-of-home. - ISSN 1335-2016, február 2012.

GII 003 Note de l´ éditeur / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Jacques Copeau hier et aujourd´ hui = Jacques Copeau včera a dnes : avec la pièce inédite de Jean Villard-Gilles et Michel Saint-Denis Les Jeunes Gens et l´ Araignée : s dosiaľ nepublikovanou hrou od Jeana Villarda-Gillesa a Michela Saint-Denisa Mládež a pavúk / sous la direction de Miloš Mistrík ; avec le concours de Marco Consolini et Maria Ines Aliverti. - 1. vyd. - Paris : Les Éditions de l´ Amandier, Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. - ISBN 978-2-35516-269-5, S. 260-262.

GII 004 Zomrel Ladislav Čavojský / Mistrík, Miloš, 2014.
In: Slovenské divadlo : revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X, Roč. 62, č. 1 (2014), s. 137-138.

Predmety

  • Systém elektronických médií - 2. ročník Bc. AMES
  • Vysielacia štruktúra - 2. ročník Mgr. KOMU
  • Nové trendy a médiá
  • Elektornické médiá

Projekty

VEGA: Pravda a metóda v divadle

Oznamy