JUDr. Milan Botík, PhD.

odborný asistent

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Utorok 13:00 - 14:30 hod., Skladová, č. d. 208

Doktor Milan Botík na FMK UCM pôsobí od roku 2000. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte v Prahe. Doktorandské štúdium absolvoval na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave.

Svoju vedeckú výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na oblasť aspektov uplatňovania autorského a mediálneho práva a spotrebiteľského správania sa v kruhovej ekonomike. Má praktické skúsenosti s riadením a manažovaním zamestnancov. Pedagogicky pôsobí viac ako 20 rokov.

Oblasti záujmu: autorské a mediálne právo, ochrana vymožeností v médiách, duševné vlastníctvo a jeho ochrana v rámci právnych a etických noriem, etika médií.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Verejnoprávnosť v mediálnom prostredí Slovenskej republiky / Botík, Milan - Jánošová, Denisa - Jenča, Imrich ; recenzenti: Jozef Matúš, Andrej Tušer. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - 158 s. - ISBN 978-80-8105-456-3.

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABD 001 Násilie, agresivita a kyberšikana ako jedno z nebezpečenstiev internetovej komunikácie / Botík, Milan, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete / vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Pavel Rankov. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, s. 52-74 [1 AH].

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Ethic and Legal Aspects of Media Communication in Slovak Republic / Botík, Milan - Poláková, Eva, 2012.
In: Dobro w mediach : z cienia do światła / redakcja Andrzej Baczyński, Michał Drożdż ; recenzje naukowe: Andrzej Zwoliński, Peter Olekšák. - Tarnów : Wydawnictwo Biblos, 2012. - ISBN 978-83-7793-049-6, S. 73-82.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Teoretické koncepcie regionálneho rozvoja / Rybanský, Rudolf - Botík, Milan = Theoretical concepts of regional development, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 272-277.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 13

AFD 001 Regionálny rozvoj - nové teoretické koncepcie / Jánošová, Denisa - Botík, Milan = Regional development - new theoretical conceptions, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 53-59.

AFD 002 Sloboda prejavu a ochrana pred jej zneužitím / Botík, Milan - Jánošová, Denisa = The freedom of speech and abuse protection, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 6-12 [CD-ROM].

AFD 003 Uplatňovanie marketingu na univerzitách / Jánošová, Denisa - Botík, Milan = Applying marketing at universities, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 26-32.

AFD 004 Verejnoprávnosť ako programový prvok / Jenča, Imrich - Botík, Milan - Jánošová, Denisa, 2013.
In: Zväčšenina: médiá ako komodita - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-479-2, S. 82-89.

AFD 005 Ochrana spotrebiteľa vs. reklama / Botík, Milan = Consumer protection vs. advertising, 2014.
In: Inovácie v ochrane spotrebiteľa : podpora šírenia vedomostí o integrovanej marketingovej komunikácii s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka v podnikateľskej praxi : zborník vedeckých prác ... / editori: Jarmila Šalgovičová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Miroslava Szarková, Andrea Holková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-636-9, S. 42-46 [CD-ROM].

AFD 006 Úloha štátu pri ochrane duševného vlastníctva v zmysle autorského zákona / Botík, Milan = The role of the country in protecting intellectual property in terms of the act on copyrights and rights related to copyright, 2013.
In: Kultúrny a kreatívny priemysel. Aktuálne otázky : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 30. - 31. januára 2013 / zostavovateľky: Viera Gažová, Zuzana Slušná ; recenzentky: Anna Fischerová, Erika Moravčíková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - (Acta Culturologica ; zv. 21). - ISBN 978-80-223-3574-4, S. 150-159.

AFD 007 Autorskoprávna ochrana digitálnych hier / Botík, Milan = Digital games and copyright protection, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 8-14.

AFD 008 Právna a etická úprava médií v Slovenskej republike / Botík, Milan = Legal and ethical adjustment of the media in the Slovak Republic, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma I. : transformácia mediálnej záhrady : mediálne a marketingové hry oligarchov / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Slavomír Gálik ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-721-2, S. 440-450 [CD-ROM].

AFD 009 Etika a médiá / Botík, Milan = Ethic and media, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 6-11.

AFD 010 Evolution and present situation of computer games protection according to the copyright act / Botík, Milan, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 292-299.

AFD 011 Kritika médií / Botík, Milan = Media criticism, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 167-173.

AFD 012 Perspektívy novej etiky médií / Botík, Milan, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 59-65.

AFD 013 Vývoj verejnoprávnej RTVS na Slovensku / Botík, Milan, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 28-34.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 XV. Autorské a mediálne právo / Botík, Milan, 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 417-427.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF 001 XV. Masmediálne a autorské právo / Botík, Milan, 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 427-436.

BEF 002 XIV. Autorské a mediálne právo / Botík, Milan, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 361-371.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Authors` and Media Rights / Botík, Milan. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-286-6.

GII 002 Seminary Concerning The Final Thesis I. / Botík, Milan. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-285-9.

Predmety

 • Mediálne a autorské právo - 3. Bc. KOMU MARK/ 1. Mgr. AMES
 • Projekty

  ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

  ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

  VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie

  VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

  Ocenenia

  Ocenenie od rektora UCM v Trnave pri príležitosti 20. výročia univerzity

  Oznamy