Mgr. Renáta Sádecká

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 9:30 - 11:00 hod., JAMA, doktorandská miestnosť

Renáta Sádecká pôsobí na fakulte od roku 2014, na ktorej úspešne absolvovala oba stupne vysokoškolského štúdia v odbore marketingová komunikácia.

Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá dôležitosťou využívania marketingu a marketingovej komunikácie na regionálnej úrovni a sociálno-ekonomického rozvoja regiónov.

V rámci vedeckej, výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje na špecifiká regionálnej marketingovej komunikácie, sociálne a ekonomické procesy v regióne ako aj problematiku regionálneho rozvoja.

Uplynulé roky pôsobila v regionálnej neziskovej organizácií SYTEV, kde sa podieľala na príprave marketingových aktivít, zahraničných programov pre mládež a práci s mládežou na Slovensku ale aj v zahraničí.

Oblasť záujmu: marketingová komunikácia, marketingový výskum, regionálny marketing, neziskové organizácie.

 

Predmety

  • Teória a prax marketingového výskumu - 3. Bc. MARK

Projekty

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

VEGA: Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

Ocenenia

Certifikát Design Thinking – Grow with Google New Generation of Founders

Certifikát Digitálna garáž

Oznamy