Mgr. Lukáš Pieš

denný doktorand

Magister Lukáš Pieš pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2016. Bakalársky a magisterský stupeň vysokoškolského štúdia absolvoval na FMK UCM v Trnave v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá. V roku 2021 absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Od roku 2021 pôsobí na FMK UCM ako denný doktorand na Katedre mediálnej výchovy.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje súčasnému stavu a aktuálnym trendom vedeckej žurnalistiky. V rámci výskumu sa zameriava na postavenie vedeckej žurnalistiky v slovenskom mediálnom prostredí, úlohu a aktivity novinárov v mediálnej prezentácii vedeckých a technologických informácií a výstupov vedeckého bádania.

Je súčasťou realizačného tímu Školiaceho mediálneho centra na FMK UCM v Trnave a podieľa sa na realizácii mediálnych workshopov. Okrem toho pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Reserarch. Aktívne participuje na DOD a Welcome Day. 

Oblasť záujmu: digitálne médiá, elektronické vzdelávanie, mediálna gramotnosť, mediálna výchova, vedecká žurnalistika.

 

Publikácie

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Slow media manifesto, digital minimalism and digital detox as important notions of the 21st century / Lukáš Pieš, 2022. In: CER Comparative European Research 2022 : proceedings - research track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference / ed. Michael McGreevy, Robert Rita. - 1. vyd. - Londýn : Sciemcee Publishing, 2022. - ISBN 978-1-7399378-1-2, s. 171-175 [CD-ROM].

Threats related to false identities in the cyberspace / Lukáš Pieš, 2022. In: QUAERE 2022 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2022. - ISBN 978-80-87952-36-8 (online), s. 325-332 [online].

Predmety

  • systém práce v médiách – 2. Bc. VZME
  • Projekty

  • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM
  • Ocenenia

  • Cena dekanky za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole
  • Oznamy