Mgr. Lukáš Pieš

denný doktorand

Magister Lukáš Pieš pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2016. Bakalársky a magisterský stupeň vysokoškolského štúdia absolvoval na FMK UCM v Trnave v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá. V roku 2021 absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Od roku 2021 pôsobí na FMK UCM ako denný doktorand na Katedre mediálnej výchovy.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje súčasnému stavu a aktuálnym trendom vedeckej žurnalistiky. V rámci výskumu sa zameriava na postavenie vedeckej žurnalistiky v slovenskom mediálnom prostredí, úlohu a aktivity novinárov v mediálnej prezentácii vedeckých a technologických informácií a výstupov vedeckého bádania.

Je súčasťou realizačného tímu Školiaceho mediálneho centra na FMK UCM v Trnave a podieľa sa na realizácii mediálnych workshopov. Okrem toho pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Research. Aktívne participuje na DOD a Welcome Day. 

Oblasť záujmu: digitálne médiá, elektronické vzdelávanie, mediálna gramotnosť, mediálna výchova, vedecká žurnalistika.

 

Publikácie

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Popularisation of Science and Science Journalism on Social Media in Slovakia / Norbert Vrabec, Lukáš Pieš, 2023. - Kategória do roku 2021 ADN. DOI DOI 10.34135/mlar-23-01-12. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 6, č. 1 (2023), s. 206-226.

The acoustic image of irony (based on American electoral speeches) / Inna Zabuzhanska, Lukáš Pieš, 2023. - Kategória do roku 2021 ADF. In: Lege Artis : Language yesterday, today, tomorrow : Language yesterday, today, tomorrow. - ISSN 2453-8035 (online), Roč. 8, č. 1 (2023), s. 179-193 [online].

Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia Positives and Negatives of Distance Education from the Perspective of Teachers with Practical Experience / Mariana Sirotová, Lukáš Pieš, 2023. - Kategória do roku 2021 ADE. In: Przegląd Badań Edukacyjnych = Educational Research Review = Educational Research Review. - ISSN 1895-4308, č. 41 (2023), s. 121-138.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Slow media manifesto, digital minimalism and digital detox as important notions of the 21st century / Lukáš Pieš, 2022. - Kategória do roku 2021 AFC. In: CER Comparative European Research 2022 : proceedings - research track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference / ed. Michael McGreevy, Robert Rita. - 1. vyd. - Londýn : Sciemcee Publishing, 2022. - ISBN 978-1-7399378-1-2, s. 171-175 [CD-ROM].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Spoločenské ohrozenia v dôsledku fenoménu deepfakes / Norbert Vrabec, Lukáš Pieš, 2021. In: Marketing Identity : nové zmeny, nové šance : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021 : nové zmeny, nové šance : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021 / editori: Zuzana Bezáková, Daniela Kollárová, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0219-6, s. 119-128 [online].

Predmety

  • systém práce v médiách – 2. Bc. VZME
  • manažment a redigovanie v médiách – 2. Bc. KOMU
  • mediálna informatika – 1. Bc. KOMU
  • Projekty

  • FPPV 23-2022: Úloha sociálnych sietí pri popularizovaní vedy na Slovensku
  • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM
  • Ocenenia

  • Cena dekanky za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole
  • Oznamy