Mgr. Lucia Furtáková

denná doktorandka

Magisterka Lucia Furtáková pôsobí na FMK UCM od roku 2017. Absolvovala tu bakalársky (2017 – 2020) aj magisterský (2020 – 2022) stupeň štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia. V roku 2022 nastúpila na FMK ako denná doktorandka. Aktuálne pôsobí na Katedre mediálnej výchovy.

V rámci doterajšej vedeckej činnosti sa vo svojich záverečných prácach venovala témam rozhlasovej tvorby, rozhlasovej reportáže a vzdelávaniu rozhlasových redaktorov. Téme vzdelávania budúcich mediálnych profesionálov, najmä z pohľadu ich digitálnej gramotnosti, sa venuje aj vo svojej dizertačnej práci. Zároveň pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Research ako technická redaktorka. Taktiež je koordinátorkou štúdia pre ročníky 1. Bc. AMES denní, 1. Mgr. AMES denní, 2. Mgr. AMES denní.

Od roku 2017 bola súčasťou fakultného Rádia Aetter najskôr na pozícii moderátorka spravodajstva/redaktorka, od roku 2021 ako šéfredaktorka spravodajstva a v tejto funkcii pokračuje aj počas doktorandského štúdia. Popri štúdiu pracovala aj pre Rádio Frontinus ako moderátorka spravodajstva a pre Rádio Lumen ako externá redaktorka. 

Oblasti záujmu: rozhlas a jeho náležitosti, rozhlasová komunikácia, rozhlasová tvorba, mediálna výchova, digitálne kompetencie.

 

Publikácie

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka

Rozhlasová reportáž / Ľubica Bôtošová, Lucia Furtáková; recenzentky: Eva Chudinová, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2023. - Kategória do roku 2021 ACB. - 131 s. [6,38AH]. - ISBN 978-80-572-0349-0.

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník

Quo Vadis 2023 [elektronický zdroj] : Generated by AI : vedecká konferencia doktorandiek, doktorandov a mladých vedeckých osobností / editorky Bianka Francistyová, Lucia Furtáková ; recenzenti Lenka Ďurišová, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2023. - Kategória do roku 2021 FAI. - 399 s. [online]. - ISBN 978-80-572-0330-8.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Vlastnosti rozhlasového reportéra = Characteristics of a Radio Reporter / Lucia Furtáková, Ľubica Bôtošová, 2022. - Kategória do roku 2021 AFD.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Lucia Magalová, Miroslav Macák, Patrik Kolenčík ; recenzenti: Hana Pravdová, Erika Moravčíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. - ISBN 978-80-572-0252-3 (online), s. 49-68 [online].

Rozhlasová reportáž: aspekty, ktoré utvárajú jej štýl / Lucia Furtáková, Ľubica Bôtošová, Norbert Vrabec, 2022. - Kategória do roku 2021 AFD.
In: Marketing Identity. Metaverse je nový vesmír : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / editori: Monika Prostináková Hossová, Lenka Labudová, Matej Martovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0294-3 (online), s. 14-28 [online].

Dokáže ChatGPT nahradiť moderátora spravodajstva v rozhlase? = Can ChatGPT Replace a Radio News Anchor? / Lucia Furtáková, 2023. - Kategória do roku 2021 AFD.
In: Quo Vadis 2023 : Generated by al : vedecká konferencia doktorandiek, doktorandov a mladých vedeckých osobností : Generated by AI : vedecká konferencia doktorandiek, doktorandov a mladých vedeckých osobností / editorky Bianka Francistyová, Lucia Furtáková ; recenzenti Lenka Ďurišová, Martin Ševčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2023. - ISBN 978-80-572-0330-8, s. 11-29 [online].

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

K otázkam diverzity po 4. fáze filmového univerza Marvel = On diversity issues following phase 4 of the Marvel Cinematic Universe / Lucia Furtáková, 2022. - Kategória do roku 2021 ADF.
In: Dot.comm : časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie = journal for the theory, research and practice of media and marketing communication : časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie = journal for the theory, research and practice of media and marketing communication. - ISSN 1339-5181, Roč. 10, č. 2 (2022), s. 36-44 [online].

Predmety

  • prezentačné praktikum I. - IV. – 2., 3. Bc. KOMU
  • elektronické médiá – ateliér I. - II. – 3. Bc. AMES
  • manažment a redigovanie v médiách I. (seminár) – 2. Bc. KOMU
  • Projekty

  • FPPV: Vydanie učebnice pre začínajúcich rozhlasových reportérov (2023)
  • Ocenenia

  • Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu (2022)
  • Oznamy