Mgr. Kristína Mayerová

denná doktorandka

Magisterka Kristína Mayerová absolvovala na FMK UCM v Trnave prvý a druhý stupeň štúdia (2013 – 2018) v študijnom programe masmediálna komunikácia. V roku 2022 sa na FMK vrátila ako denná doktorandka na Katedre umeleckej komunikácie. 

Vo svojej dizertačnej práci sa venuje médiu fotografie ako sociálnej pamäti v spôsobe zaznamenávania protikladov indexiality a ikonicity. Aktuálne participuje na výučbe predmetov žurnalistická fotografia, Ateliér komunikácie v médiu fotografie a spravuje web a sociálne siete Galérie Ľudovíta Hlaváča.  

Počas štúdia sa orientovala predovšetkým na fotografiu a film v teoretickej rovine. Svoje snímky prezentovala na kolektívnych výstavách v Galérii Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave, v Divadle Jána Palárika v Trnave a v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Zúčastnila sa aj na tvorivých fotografických dielňach pod vedením doc. MgA. Jozefa Sedláka a Mgr. art. Petry Cepkovej, ArtD., vo Vyšných Ružbachoch a v Podolínci, z čoho vyšli aj knižné publikácie. V roku 2018 mala samostatnú výstavu sociálneho dokumentu „Tichý kríž“ v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Po skončení magisterského štúdia pracovala tri roky v médiách, najprv ako webová editorka, neskôr regionálna redaktorka v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Vyskúšala si tiež prácu v mestských novinách. 

Oblasť záujmu: médiá, fotografia, film, žurnalistika.

 

Predmety

  • žurnalistická fotografia I., II. – 2. Bc. KOMU
  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie
  • Projekty

  • Projekt KEGA č. 013UCM-4/2021: Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese – členka riešiteľského kolektívu
  • Oznamy