Mgr. Anna Paulína Jelínková

denná doktorandka

Magisterka Jelínková pôsobí ako doktorandka na FMK UCM od roku 2020. Bakalársky titul získala v roku 2016 na FMK UCM v odbore masmediálna komunikácia a magisterské štúdium absolvovala na FF Univerzity Palackého v Olomouci v odbore mediální studia – filmová věda.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje skúmaniu subkultúr, fanúšikovským štúdiám a participačnej kultúre. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje hĺbkovému štúdiu fenoménu cosplay v európsko-ázijskom kontexte. Na FMK v odbore teória digitálnych hier pôsobí ako pedagóg od roku 2020 a vyučuje predmety zamerané na písanie záverečných prác, správne používanie výskumných metód a najnovšie aj predmet zameraný na štúdium fanúšikov a prehlbovanie znalostí o participačnej kultúre.

Ako obsahová produkčná participovala aj na organizovaní Týždňa vedy a techniky na FMK UCM a herného študentského festivalu UniCon. Okrem toho má niekoľkoročné pracovné skúsenosti na pozícii projektového a programového manažéra pre popkultúrne a ešportové podujatia na Slovensku a v oblasti marketingu sociálnych sietí.

Oblasti záujmu: metodológia, kvalitatívny výskum, štúdium konvergentných publík, subkultúry.

 

Publikácie

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Changes in marketing strategies and communication of Slovak pop culture conventions during coronavirus pandemic / Anna Paulína Jelínková, Andrej Trnka, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 107-118 [online].

Pandemické dôsledky na digitálny svet hier / Anna Paulína Jelínková, Andrej Trnka, 2021.
In: Marketing Identity : nové zmeny, nové šance : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021 : nové zmeny, nové šance : zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie 9. november 2021 / editori: Zuzana Bezáková, Daniela Kollárová, Peter Krajčovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0219-6, s. 64-73 [online].

When a fairy marries a witcher: socialization and money aspects of cosplay before and during the pandemic / Anna Paulína Jelínková, 2021.
In: Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia & marketing organizovanou Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis massmedia & marketing organizovanou Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Vladimíra Jurišová, Dáša Franić, Marianna Urmínová ; recenzenti: Adam Madleňák, Matej Martovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0196-0, s. 103-118 [online].

I3 Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu – články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D

Two Perspectives of Being a Cosplayer: Japan vs Europe : Interview with Hikari Green and Naoko "Fran" Tamura / Hikari Green, Naoko Tamura, Anna Paulína Jelínková, 2022.
In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 118-122.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Fans: from duall audience to active participation in media production and consumption / Anna Paulína Jelínková, 2022.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Lucia Magalová, Miroslav Macák, Patrik Kolenčík ; recenzenti: Hana Pravdová, Erika Moravčíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. - ISBN 978-80-572-0252-3 (online), s. 151-160 [online].

Predmety

  • participačná kultúra a fanúšikovské štúdiá - 1. Mgr. TEDI
  • metódy výskumu a práca s dátami - 2. Bc. TEDI
  • Projekty

    Pobyty

  • Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc, Česká republika, 2022
  • Oznamy