Mgr. Andrea Rysová, PhD.

odborná asistentka

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ABC 001 Kľúčové kompetencie digitálneho veku / Koltaiová, Andrea, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 135-162 [1,66 AH].

ABC 002 Identita vo virtuálnom priestore / Koltaiová, Andrea, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 76-106 [2,04 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ACB 001 Problematika periodickej tlače / Pravdová, Hana - Koltaiová, Andrea. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. - 111 s. - (Mediálne kompetencie ; zv. II). - ISBN 978-80-89220-95-3.

ACB 002 Komunikácia, jazyk a jazyková kultúra / Koltaiová, Andrea ; recenzenti: Hana Pravdová, Katarína Žeňuchová, Alexandra Goótšová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-633-8.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Filmové metamorfózy národného mýtu o Jánošíkovi / Koltaiová, Andrea, 2013.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 1, č. 1 (2013), s. 108-117.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Secret-kept truth and official lies / Koltaiová, Andrea, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 49-59.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Labyrinth of world and paradise of virtual reality / Koltaiová, Andrea, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 471-478.

AFC 002 Perception of Slovak personality characteristics / Koltaiová, Andrea, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 637-644.

AFC 003 Typologická štruktúra mediálnych hrdinov adolescentov / Pravdová, Hana - Koltaiová, Andrea, 2014.
In: (Ko)media : konteksty dyskursu medialnego / redakcja naukowa: Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak ; recenzenci: Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - ISBN 978-83-7556-660-4, S. 243-252.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 Vulgarizmy v komunikácii / Koltaiová, Andrea, 2006.
In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 4. a 5. apríla 2006 / editori: Slavomír Magál, Miloš Mistrík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. - ISBN 80-89220-48-7, S. 112-117.

AFD 002 Písmo v treťom tisícročí / Koltaiová, Andrea, 2008.
In: Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 31. marca a 1. apríla 2008 / editori: Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Martin Solík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. - ISBN 978-80-8105-072-5, S. 46-50.

AFD 003 Jazyková politika SR nevyhnutnosť či nutné zlo? / Koltaiová, Andrea = Language policy in Slovakia Necessity or inevitable evil?, 2010.
In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3.- 4. novembra 2009 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Katarína Ďurková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-159-3, S. 105-115.

AFD 004 Národný hrdina verzus mediálny obraz hrdinu / Koltaiová, Andrea, 2011.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá / editori zborníka: Slavomír Magál, Dana Petranová, Martin Solík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-253-8, S. 151-163.

AFD 005 Hodnotový obraz Slovenska v kontexte medzikultúrnych komparácií / Koltaiová, Andrea, 2012.
In: Mediálna výchova a kultúrna identita - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Norbert Vrabec. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-393-1, S. 93-105.

AFD 006 Stane sa slovenčina pre Slováka priťažou? (alebo koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj) / Koltaiová, Andrea, 2012.
In: Aspekty kvality života : venované 15. výročiu založenia UCM v Trnave / editori: Mária Kovářová, Jozef Rovenský, Andrej Trnka ; recenzenti: Petr Jemelka, Ivan Dóci. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-435-8, S. 181-183 [CD-ROM].

AFD 007 Vplyv kultúry na formovanie hrdinu / Koltaiová, Andrea = Impact of Culture on Hero Formation, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 54-59 [CD-ROM].

AFD 008 Národné autostereotypy / Koltaiová, Andrea = National autostereotypes, 2013.
In: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-477-8, S. 182-199.

AFD 009 Jazyková politika a legislatíva v kontexte jazykovej kultúry / Koltaiová, Andrea - Lopatková, Zuzana = The Linguistic Policy and Legislative in the Kontext of the Linguistic Culture, 2014.
In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Daniel Krošlák, Andrea Olšovská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-583-6, S. 91-116.

AFD 010 Problematika husitského a bratríckeho hnutia v malokarpatskom regióne / Lopatková, Zuzana - Koltaiová, Andrea, 2016.
In: Husiti a bratríci na Slovensku / zostavovateľ Peter Žarnovský ; posúdili: Miloslava Bodnárová, Ján Lukačka. - Červený Kláštor : Múzeum v Kežmarku, 2016. - ISBN 978-83-7490-925-9, S. 159-171.

AFD 011 Jazyk a jeho používanie v kontexte internetovej komunikácie / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Koltaiová, Andrea, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 6-24.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

BDB 001 Dátová žurnalistika / Koltaiová, Andrea = Data journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 33-36.

BDB 002 Magazín o životnom štýle / Koltaiová, Andrea = Lifestyle magazine, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 116-119.

BDB 003 Novinársky celok, novinársky prejav / Koltaiová, Andrea = Journalistic product, journalistic content, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 149-153.

BDB 004 Spravodajské žánre / Koltaiová, Andrea = News genres, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 187-192.

BDB 005 Verejnosť, verejná sféra / Koltaiová, Andrea = Public, public sphere, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 214-218.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF 001 Ľudovít Štúr v porevolučných rokoch a jeho stále aktuálny odkaz dnešku / Lopatková, Zuzana - Koltaiová, Andrea, 2015. - Popis urobený: 2. 3. 2016.
In: Ľudovít Štúr a štúrovci : zborník z odbornej konferencie. - Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2015. - ISBN 978-80-971670-8-0, S. 53-58 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.zask.sk/files/odbory/kultura/2015/zborniky/zbornik-ludovit-stur-sturovci-2015.pdf

BEF 002 Neznáma známa slovenčina / Koltaiová, Andrea, 2015.
In: Slovenčina včera a dnes : zborník prednášok z odborného seminára / zostavil: Iveta Kyselová. - Rožňava : Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, 2015. - ISBN 978-80-88679-22-6, S. 29-37.

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Vplyv kultúry na formovanie hrdinu / Koltaiová, Andrea - Leikert, Jozef ; školiteľ: Jozef Leikert. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. - 225 s.

Predmety

  • Jazyková kultúra - 1. ročník Bc. MARK
  • Výcvik prezentačných zručností I. - 1. ročník Bc. VZME
  • Autorské literárne praktikum I. - 2. ročník Bc. KOMU
  • Slovenčina v súčasnej komunikácii - 2. ročník Bc. KOMU

Projekty

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy