Mgr. Martin Köteleš

externý doktorand

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFD 001 Aspekty online zákazníka v internetovom obchode / Köteleš, Martin - Kusá, Alena, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálny marketing & Digitálny spotrebiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Zuzana Bezáková, Alena Kusá, Anna Zaušková ; recenzenti: Peter Murár, Václav Kupec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 184-195.

AFD 002 A constructive and responsible approach towards "out-of-home" media / Köteleš, Martin - Kusá, Alena, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media : Conference Proceedings from International Scientific Conference 19th - 20th April 2016 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 301-313.

Predmety

Oznamy