Mgr. Mária Kusá, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Kusá pôsobí na FMK UCM deviaty rok. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor žurnalistika. Doktorandské štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na Katedre slovenského jazyka a na Katedre pedagogických štúdií.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje problematike mediálnej výchovy, mediálnej gramotnosti, špeciálne problematike vyučovacích metód a kreativite či kreatívnemu mysleniu v kontexte mediálnych štúdií. Rozsiahlejšiu pozornosť venovala napríklad aj výskumu prvkov mediálnej výchovy v učebniciach a učebných osnovách slovenského jazyka a literatúry. Vo svojich textoch sa orientuje aj na internet a jeho vplyv na jazykovú kultúru a žurnalistiku či občiansku participáciu v kontexte mediálnej výchovy. Pozornosť venuje aj detským a mládežníckym periodikám na Slovensku.

Venuje sa korektorským prácam ako členka korektorského tímu vedeckého časopisu Communication Today a korektorka viacerých vedeckých monografií, zborníkov, učebníc a skrípt, ale aj umeleckých publikácií (napr. MUUZA). Bola korektorka a zástupkyňa šéfredaktora študentského odborného časopisu Media Literacy Student Magazine. Venovala sa edičnej a zostavovateľskej činnosti, koordinácii vzdelávacích aktivít a vedeniu špecializovanej knižnice odbornej literatúry v rámci Centra mediálnej gramotnosti IMEC. Participovala na vzdelávacom programe Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl. Pôsobila ako tajomníčka katedry mediálnej výchovy a koordinátorka štúdia viacerých ročníkov študijného programu aplikované mediálne štúdiá.

Oblasti záujmu: mediálna gramotnosť, mediálna výchova, mediálne štúdiá.

 

Publikácie

MORAVČÍKOVÁ, M.: Slovenská časopisecká tvorba do roku 1918. In: Megatrends and media 2015. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2015.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2014. Komentár v slovenských denníkoch. In: MMK 2014: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2014. Mediálna výchova vo vyučovaní materinského jazyka. In: Evropské pedagogické fórum 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-05-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2014. Občianska participácia v kontexte mediálnej výchovy. In: Perspektívy ochrany mediálneho publika- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmedálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-587-4.

VRABEC, N. – MORAVČÍKOVÁ, M. – POLIEVKOVÁ, P. 2013. The role of media literacy development as a part of religious education curriculum. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2013. Media Literacy Student Magazine. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2013. Vplyv internetovej žurnalistiky na kvalitu komentárov v tlači. In (Ko)media. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. ISBN 978-80-7408-067-8.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2013. Stratégie rozvoja tvorivého myslenia ako metóda vyučovania mediálnej výchovy. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-478-5.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2012. The elements of media education in curricula, textbooks and teaching texts of the Slovak language and literature. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2012. Jazyková kultúra, kultúrna identita a ich priestor v rámci mediálnej výchovy ako prierezovej témy vo vyučovaní materinského jazyka. In Mediálna výchova a kultúrna identita – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-393-1.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2012. Perspektívy regionálneho rozvoja v oblasti informačno-komunikačných technológií s orientáciou na riziko prehlbovania sociálnej nerovnosti. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Kritické myslenie v procese prijímania mediálnych informácií. In Media4u Magazine. ISSN 1214-9187, Praha : Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2011.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Pozícia didaktiky v systéme školstva s ohľadom na jej vzťah k odborovým didaktikám. In MMK 2011. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Deduktívny, induktívny a sociálny prístup k vyučovaniu ako východisko pre výber vyučovacích metód MV. In Evropské pedagogické fórum 2011 : současná společnost a profese učitele : Sborník příspěvků. Hradec Králová : MAGNANIMITAS, 2011. s. 295-303. 8 s. ISBN 978-80-904877-6-5.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Rámec pre vyučovanie a učenie (EUR) – trojfázový model učenia sa a myslenia. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Stratégie vyučovania. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2011. Učebné prostredie školy. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. Relevantnosť a korektnosť informácií na webe s orientáciou na web 2.0. In Médiá v čase krízy – zodpovednosť a reflexia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-206-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. “Vplyv komunikácie prostredníctvom počítača na jazykovú kultúru: “”Netspeak”" klávesnicovej generácie”. In Varia XIX. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-970561-1-7.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl. Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-376-4.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre 2. stupeň základných škôl. Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-377-1.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2010. Didaktická príručka zo slovenského jazyka pre stredné školy. Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-378-8.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2009. “”"Velke chibicki”"”. In Didaktické studie. ISSN 1804-1221, Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, , 2009.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2009. „Velke chibicki” : mediálna výchova ako regulátor negatívnych vplyvov internetu na jazyková kultúru. In Didaktické studie : Je chyba chybou?. ISSN 1804-1221, 2009, roč. 5, č. 2, s. 41-56. 15 s.

MORAVČÍKOVÁ, M. 2008. Prvky mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka : (od diskriminácie k demytologizácii).. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. s. 176-190. 18 s. ISBN 978-80-7368-492-1.

Moravčíková, M. 2008. Prvky mediálnej výchovy vo vyučovaní materinského jazyka (výsledky výskumu).. In Zborník z konferencie : Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry.. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešove, 2008. s. 306-319. 13 s. ISBN 978-80-8068-795-3.

Predmety

  • Autorské literárne praktikum - 2. ročník Bc. MARK
  • Orientácia elektronických multimediálnych a literárnych zdrojoch - 2. ročník Bc. MARK
  • Žurnalistické žánre - 2. ročník Bc. AMES
  • Tréning kritického a tvorivého myslenia - 1. ročník Mgr. AMES
  • Jazyková kultúra - 1. ročník Bc. AMES
  • Systém a organizácia práce v tlačovom periodiku - 2. ročník Bc. MARK
  • Diplomový seminár - 3. ročník Bc. AMES

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

FPVV: Vývoj a testovanie metodických materiálov pre praktickú časť výučby v študijnom programe Aplikované

Oznamy