doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

docent

Docent Marek Švec pôsobí ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management.

Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti).

V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom desiatok vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov.

Oblasti záujmu: individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy s dôrazom na agentúrne zamestnávanie, právo na štrajk, ochrana práv zamestnancov

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie / Olšovská, Andrea - Švec, Marek : pracovný čas, dovolenka, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; recenzenti: Miriam Laclavíková, Jana Žuľová, Simona Schuszteková, Martin Bulla. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2018. - 168 s. - ISBN 978-80-7502-283-7.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

AAB 001 Agentúrne zamestnávanie / Olšovská, Andrea - Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona - Bulla, Martin ; recenzenti Vojtech Tkáč, Ladislav Mura. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 383 s. - ISBN 978-80-8168-288-9.

AAB 002 Kolektívna zmluva / Švec, Marek ; recenzenti Andrea Olšovská, Martin Bulla, Simona Schuszteková, Jana Žuľová. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 132 s. - ISBN 978-80-89149-51-3.

AAB 003 Zákon o kolektívnom vyjednávaní / Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona : praktický komentár ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 259 s. - ISBN 978-80-8168-456-2.

AAB 004 Kolektívne pracovné právo s praktickými príkladmi / Olšovská, Andrea - Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona - Bulla, Martin ; recenzenti Miloš Lacko, Jana Žuľová, Marcel Dolobáč. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - 301 s. - ISBN 978-80-89149-54-4.

AAB 005 GDPR a ochrana záujmov zamestnanca / Švec, Marek - Žuľová, Jana ; recenzenti Andrea Olšovská, Marcel Dolobáč, Simona Schuszteková. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2018. - 132 s. - ISBN 978-80-89149-57-5.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Use of Psychological Examinations of Employees and Job Applicants in Personnel Management / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2017.
In: Issues of Human Resource Management / edited by Ladislav Mura. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3227-1, s. 23-41 [1 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ACB 001 Pracovné právo pre klinické vzdelávanie / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam : teoretické a praktické otázky pracovného práva a personálneho manažmentu ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 181 s. [10,5 AH]. - ISBN 978-80-8168-521-7.

ACB 002 Základy pracovného práva pre študentov verejnej správy, manažmentu a marketingu / Švec, Marek - Mura, Ladislav - Madleňák, Adam : vysokoškolská učebnica ; oponenti: Anna Zaušková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania, 2017. - 215 s. - ISBN 978-80-89453-36-8.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 5

ADE 001 Bullying in the Workplace in the Context of Slovak Labour Law / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2015. - Popis urobený: 26. 10. 2015.
In: Ius et Administratio. - ISSN 2300-4797, Č. 3 (2015), [10 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://iusetadministratio.eu/

ADE 002 The Labour Jurisdiction in the Slovak Republic - The First Steps After Decades / Švec, Marek - Olšovská, Andrea, 2015.
In: EuZA Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht = EJLL European Journal of Labour Law. - ISSN 1865-3030, Roč. 8, č. 1 (2015), s. 109-119.

ADE 003 Historické paralely a perspektíva rozvoja pracovného súdnictva / Olšovská, Andrea - Laclavíková, Miriam - Švec, Marek = Historical parallels and prospects of the development of employment judiciary, 2016.
In: Acta Iuridica Olomucensia. - ISSN 1801-0288, Vol. 11, suppl. 1 (2016), pp. 9-29.

ADE 004 How to monitor employees but protect employee privacy? / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Silesian Journal of Legal Studies. - ISSN 2080-1912, Vol. 8 (2016), pp. 80-90.

ADE 005 Vysielanie zamestnancov do krajín EÚ/EHP po novej právnej úprave / Olšovská, Andrea - Švec, Marek = The secondment of staff to EU/EEA countries according to new legislation, 2016.
In: Acta Sting : recenzovaný vědecký časopis. - ISSN 1805-1391, Č. 2 (2016), s. 6-21.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 14

ADF 001 Konto pracovného času - aplikačné problémy / Olšovská, Andrea - Švec, Marek - Drobný, Michal, 2015.
In: Justičná revue. - ISSN 1335-6461, Roč. 67, č. 12 (2015), s. 1431-1446.

ADF 002 Pojem odmeny v zmysle čl. 157 ZFEÚ a diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie / Švec, Marek - Olšovská, Andrea = The concept of remuneration under art. 157 of the TFEU and discrimination base[d] on sexual orientation, 2015. - Popis urobený: 26. 10. 2015.
In: Studia Iuridica Cassoviensia. - ISSN 1339-3995, Roč. 3, č. 2 (2015), s. 61-69 [online].

Spôsob prístupu:
http://sic.pravo.upjs.sk/

ADF 003 Motorové vozidlo ako predmet zodpovednosti zamestnanca pri výkone práce / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 7, č. 1 (2016), s. 20-23.

ADF 004 Neplatnosť skončenia pracovného pomeru / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 7, č. 4 (2016), s. 18-24.

ADF 005 Zamestnávanie mladých ľudí v Slovenskej republike / Žuľová, Jana - Švec, Marek = Employing Young People in Slovak Republic, 2016.
In: Sociálno-ekonomická revue = Social and Economic Revue : vedecký časopis - Scientific Journal. - ISSN 1336-3727, Roč. 14, č. 2 (2016), s. [30-37].

ADF 006 Platenie zdravotného poistenia počas štrajku ako obmedzenie práva na združovanie fyzických osôb / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam, 2017.
In: Justičná revue. - ISSN 1335-6461, Roč. 69, č. 8-9 (2017), s. 986-996.

ADF 007 Pluralita zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa - kto je partnerom v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch? / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2017.
In: Forum Iuris Europaeum. - ISSN 1339-4401, Roč. 5, č. 2 (2017), s. 55-68.

ADF 008 Prekážka v práci na strane zamestnanca na výkon odborovej funkcie / Švec, Marek - Schuszteková, Simona - Madleňák, Adam = Obstacle at Employee´s Work in the Performance of Trade Union Function, 2017. - Popis urobený: 6. 3. 2018.
In: Societas et Iurisprudentia. - ISSN 1339-5467, Roč. 5, č. 4 (2017), s. 143-161 [online].

Spôsob prístupu:
http://sei.iuridica.truni.sk

ADF 009 Psychologické posúdenie spôsobilosti uchádzača o zamestnanie a zamestnanca na výkon práce / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 8, č. 2 (2017), s. 6-11.

ADF 010 Určenie začiatku a konca pracovného času zamestnávateľom / Švec, Marek - Olšovská, Andrea, 2017.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 8, č. 11 (2017), s. 14-17.

ADF 011 Spolupôsobenie odborových organizácií v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch / Olšovská, Andrea - Švec, Marek = Interaction of trade unions in the individual employment relationships, 2018. - Popis urobený: 3. 4. 2018.
In: Studia Iuridica Cassoviensia. - ISSN 1339-3995, Roč. 6, č. 1 (2018), s. 99-110 [online].

Spôsob prístupu:
http://sic.pravo.upjs.sk/

ADF 012 Sťažnosť zamestnanca podľa Zákonníka práce a možné prípady jej uplatnenia u zamestnávateľa / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2018.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 9, č. 4 (2018), s. 15-20.

ADF 013 Účasť na štrajku - problémová prekážka v práci / Žuľová, Jana - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Participation in a strike - problematic obstacle to work, 2018. - Popis urobený: 3. 4. 2018.
In: Studia Iuridica Cassoviensia. - ISSN 1339-3995, Roč. 6, č. 1 (2018), s. 111-120 [online].

Spôsob prístupu:
http://sic.pravo.upjs.sk/

ADF 014 Účasť zamestnanca na štrajku ako prekážka v práci / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam, 2018.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, Roč. 101, č. 2 (2018), s. 181-192.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 5

ADM 001 The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human resource management? / Olšovská, Andrea - Mura, Ladislav - Švec, Marek, 2015.
In: Problems and Perspectives in Management. - ISSN 1727-7051, Vol. 13, iss. 3 (2015), pp. 51-58.

ADM 002 Personnel management and the new system of dual education in Slovak Republic / Dolobáč, Marcel - Mura, Ladislav - Švec, Marek, 2016.
In: Actual Problems of Economics : Scientific Economic Journal. - ISSN 1993-6788, No. 7 (181) (2016), pp. 282-289.

ADM 003 Personnel management in Slovakia: an explanation of the latent issues / Olšovská, Andrea - Mura, Ladislav - Švec, Marek, 2016.
In: Polish Journal of Management Studies. - ISSN 2081-7452, Vol. 13, no. 2 (2016), pp. 110-120.

ADM 004 Legal frameworks for the phygital concept / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 209-217.

ADM 005 The Admissibility of Arbitration Proceedings in Labour Law Disputes in Slovak Republic / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2017. - Popis urobený: 15. 11. 2017.
In: E-Journal of International and Comparative Labour Studies. - ISSN 2280-4056, Vol. 6, no. 3 (2017), pp. 112-123 [online].

Spôsob prístupu:
http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/index

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Normy spotreby práce, bezpečnosť práce a zástupcovia zamestnancov / Olšovská, Andrea - Švec, Marek = Standards of work done, safety at work and employee representatives, 2017.
In: Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : právne a psychologické aspekty / Helena Barancová (ed.) ; recenzenti: Peter Tröster, Ján Matlák. - Praha : Leges, 2017. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-241-7, S. 31-43.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4

AED 001 Neúcta k pracovnému právu alebo sociálne práva v ohrození / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2015.
In: Pracovnoprávne elementy výkonu (závislej) práce : kritika a deformácia práva / zostavila: Jana Žuľová ; recenzenti: Milan Galvas, Maria Bosak. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 978-80-8152-309-0, S. 89-99 [CD-ROM].

AED 002 Ochrana súkromia fyzických osôb v koncepcii phygital / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Privacy protection of individuals in the Phygital concept, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 120-132.

AED 003 Pojem dosiahnutej mzdy / Švec, Marek - Schuszteková, Simona, 2017.
In: Právne nástroje odmeňovania v 21. storočí / editori: Marek Švec, Martin Bulla ; recenzenti: Anna Zaušková, Miloš Lacko, Peter Varga. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - ISBN 978-80-89149-53-7, S. 78-84.

AED 004 Gendrové aspekty digitalizácie - niekoľko myšlienok / Homerová, Zuzana - Švec, Marek, 2018. - Popis urobený: 30. 5. 2018.
In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo / editori: Marek Švec, Martin Bulla ; recenzenti: Peter Varga, Simona Schuszteková. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2018. - ISBN 978-80-89149-58-2, S. 93-99 [online].

Spôsob prístupu:
https://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2018/05/Formy-a-sp%C3%B4soby-v%C3%BDkonu-pr%C3%A1ce-pri-pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%AD-informa%C4%8Dno-komunika%C4%8Dn%C3%BDch-technol%C3%B3gi%C3%AD-a-ochrana-zdravia-pri-pr%C3%A1ci.pdf

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFB 001 Genéza ochrany práv zamestnanca / Laclavíková, Miriam - Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií : (zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 17.03. - 18.03.2016 na pôde PrF UMB) / zostavovateľ: Zlatica Poláček Tureková, Michal Turošík ; recenzenti príspevkov: Zuzana Mičková, Martin Skaloš. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1162-1, S. 22-34.

AFB 002 K odvetvovému kolektívnemu vyjednávaniu a k rozširovaniu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa po náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Several remarks to sectoral collective bargaining and to extension of higher-level colletive agreements after ruling of the constitutional court, 2016.
In: Zákonník práce a jeho variácie : (vybrané inštitúty) / editori: Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková ; recenzenti: Miloš Lacko, Jana Žuľová. - Bratislava : Veda, 2016. - ISBN 978-80-224-1567-9, S. 186-232.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Zosúla[ď]ovanie pracovného a rodinného života u zamestnancov starajúcich sa o iných členov rodiny (v podmienkach Slovenskej republiky) / Žuľová, Jana - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Harmonization of work and family life of employees who take care of other family members (in Slovak Republic), 2015.
In: Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Dana Hrabcová (ed.) ; recenzent: Milan Galvas. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. - (Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická ; č. 543). - ISBN 978-80-210-8121-5, S. 210-219 [CD-ROM].

AFC 002 "Nekalý" marketing potravinových doplnkov vs. marketing liekov / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2016. - Popis urobený: 17. 1. 2017.
In: COFOLA 2016 : (sborník z konference) / eds. Tereza Kyselová ... [et al.] ; [recenzenti] Slavomír Halla, Konstantin Lavrushin. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Řada teoretická ; zv. 564). - ISBN 978-80-210-8363-9, S. 1097-1113 [online].

Spôsob prístupu:
https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2016/cofola2016.pdf

AFC 003 Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2016.
In: RELIK 2016 : Conference Proceedings : reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) / editoři Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4, S. 572-581 [CD-ROM].

AFC 004 Human resources in public and private sector: a comparative study of Slovakia / Mura, Ladislav - Švec, Marek, 2017. - Popis urobený: 6. 3. 2018.
In: RELIK 2017 : Conference Proceedings : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / edited by: Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Prague : University of Economics, 2017. - ISBN 978-80-245-2238-8, S. 327-336 [online].

Spôsob prístupu:
www.relik.vse.cz/proceedings

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 K obmedzeniam dočasného prideľovania zamestnancov / Olšovská, Andrea - Švec, Marek = Restrictions of the temporary assigment of an employee, 2015.
In: Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru = Protection of Employees Posted to Countries of European Economic Area / Jakub Vojtko (ed.) ; recenzenti: Ján Matlák, Mária Rybárová. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-936-0, S. 67-79.

AFD 002 Protection of an "average consumer" in the digital society - European context / Švec, Marek - Olšovská, Andrea - Mura, Ladislav, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 273-282.

AFD 003 Zástupcovia zamestnancov ako pilier sociálno-právnej ochrany ľudského kapitálu - vybrané problémy / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Employee representatives as a pillar of social and legal protection of human capital - selected issues, 2014.
In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 397-407.

AFD 004 Economic context of collective bargaining and its impact on business expense optimisation / Olšovská, Andrea - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Ekonomické súvislosti kolektívneho vyjednávania a jeho vplyv na optimalizáciu podnikových nákladov, 2016.
In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : medzinárodná vedecká konferencia Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu EUBA : zborník vedeckých prác / redakčné a zostaviteľské práce: Denisa Gajdová ; vedeckí recenzenti: Elena Fetisovová, Alena Tršťanská. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - ISBN 978-80-225-4245-6, S. 827-835.

AFD 005 Marketing communication and consumer diversity / Madleňák, Adam - Švec, Marek - Schuszteková, Simona, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 98-107.

AFD 006 Koncepčné základy fenoménu digitalizácie a jej spoločenské prejavy (nielen) v marketingu / Madleňák, Adam - Švec, Marek, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 180-197.

AFD 007 Koncept phygital a poskytovanie právnej služby / Švec, Marek - Schuszteková, Simona = Phygital concept and legal service, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 174-181.

AFD 008 Potential impacts of the collective bargaining act amendment on employers in business sector / Olšovská, Andrea - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Potenciálne vplyvy novely zákona o kolektívnom vyjednávaní na zamestnávateľov v podnikateľskej sfére, 2017.
In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : zborník vedeckých prác / Štefan Majtán a kolektív ; vedeckí recenzenti: Elena Fetisovová, Alena Tršťanská. - Bratislava : EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4422-1, S. 826-833.

AFD 009 The rise of digitalisation in the global labour market and in human resources management / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 2586-2593.

AFD 010 Zástupcovia zamestnancov a skončenie pracovného pomeru / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Bratislava legal forum 2016 : exercising and protecting social rights in the 21st century - positive commitment of the state : collection of papers from the international academic conference 21st - 22nd of october 2016 / editors Michal Lenhart, Jozef Andraško, Juraj Hamuľák ; reviewers Ján Matlák, Juraj Hamuľák. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-7160-433-4, S. 123-132 [CD-ROM].

AFD 011 K zrozumiteľnosti a vhodnosti informovania v pracovnom práve ako predpokladu splnenia zákonných informačných povinností / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2018.
In: Košické dni súkromného práva II. : recenzovaný zborník vedeckých prác / editori: Peter Vojčík, Peter Koromház, Erik Vadas ; recenzenti: Ján Husár, Daniela Gandžalová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8129-088-6, S. 288-301.

BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

BAB 001 Ochrana osobných údajov / Švec, Marek - Valentová, Tatiana : v pracovnoprávnych vzťahoch ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 165 s. - ISBN 978-80-8168-493-7.

BAB 002 Konto pracovného času / Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona ; recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Bulla, Jana Žuľová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 136 s. - ISBN 978-80-8168-630-6.

BAB 003 Nové pravidlá ochrany osobných údajov / Valentová, Tatiana - Žuľová, Jana - Švec, Marek : podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 168 s. - ISBN 978-80-8168-792-1.

BAB 004 Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva / Švec, Marek - Drobný, Michal - Szabóová, Tímea. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 635 s. - ISBN 978-80-8168-756-3.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 5

BDF 001 Ako monitorovať zamestnanca vs. ochrana súkromia zamestnanca? / Švec, Marek - Olšovská, Andrea, 2015.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 6, č. 4 (2015), s. 8-13.

BDF 002 Aplikačné nedostatky nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času v praxi / Švec, Marek, 2015.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 6, č. 9 (2015), s. 12-13.

BDF 003 Daňové aspekty kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv / Švec, Marek - Schuszteková, Simona, 2015.
In: Dane a účtovníctvo v praxi. - ISSN 1335-7034, Roč. 20, č. 7-8 (2015), s. 87-90.

BDF 004 Dosiahnutá mzda zdravotníckeho pracovníka a jej určenie / Švec, Marek - Drobný, Michal, 2015.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 6, č. 3 (2015), s. 18-21.

BDF 005 Plnenie pracovných úloh a cesta do zamestnania z hľadiska možnosti vyvinenia sa zamestnávateľa zo zodpovednosti za pracovný úraz alebo chorobu z povolania / Švec, Marek, 2015.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 6, č. 6 (2015), s. 11-14.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Media & Law / Švec, Marek, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 122-123.
Rec na: Média & právo / Andrej Tušer, Zuzana Kresák Kamenská. - Žilina : Eurokódex, 2014. - 268 s. - ISBN 978-80-8155-046-1.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 1

GHG 001 Annual Review of Labour Relations and Social Dialogue Slovak Republic / Švec, Marek [elektronický zdroj], 2016. - [22 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 11. 5. 2016.

Spôsob prístupu:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bratislava/12473.pdf

Predmety

  • teória práva a ústavné právo - 1. ročník Bc. MARK

Oznamy