doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

docent

Docent Marek Švec pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2015 najskôr v pozícií odborného asistenta a neskôr docenta. Okrem toho pôsobí aj ako docent vo vednom odbore Pracovné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a spolugarant pre doktorandské štúdiu v odbore Občianske právo. V profesijnej činnosti vykonáva advokátsku činnosť, je generálnym tajomníkom a súčasne členom Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management.

Pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer SR, s. r. o., pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Vedeckej rady Fakulty manažmentu a podnikania Paneurópskej univerzity v Bratislave a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je rovnako šéfredaktorom vedeckého časopisu The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management.

Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2020 – 2022. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný. Je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ako aj ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Komentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydaného vydavateľstva vydavateľstvom Wolters Kluwer SR, s. r. o., spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk.

Oblasti záujmu: individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy, autorskoprávna ochrana, ochrana základných ľudských práv a slobôd v mediálnom priestore.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie / Olšovská, Andrea - Švec, Marek : pracovný čas, dovolenka, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; recenzenti: Miriam Laclavíková, Jana Žuľová, Simona Schuszteková, Martin Bulla. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2018. - 168 s. - ISBN 978-80-7502-283-7.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

AAB 001 Agentúrne zamestnávanie / Olšovská, Andrea - Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona - Bulla, Martin ; recenzenti Vojtech Tkáč, Ladislav Mura. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 383 s. - ISBN 978-80-8168-288-9.

AAB 002 Kolektívna zmluva / Švec, Marek ; recenzenti Andrea Olšovská, Martin Bulla, Simona Schuszteková, Jana Žuľová. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - 132 s. - ISBN 978-80-89149-51-3.

AAB 003 Zákon o kolektívnom vyjednávaní / Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona : praktický komentár ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 259 s. - ISBN 978-80-8168-456-2.

AAB 004 Kolektívne pracovné právo s praktickými príkladmi / Olšovská, Andrea - Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona - Bulla, Martin ; recenzenti Miloš Lacko, Jana Žuľová, Marcel Dolobáč. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - 301 s. - ISBN 978-80-89149-54-4.

AAB 005 GDPR a ochrana záujmov zamestnanca / Švec, Marek - Žuľová, Jana ; recenzenti Andrea Olšovská, Marcel Dolobáč, Simona Schuszteková. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2018. - 132 s. - ISBN 978-80-89149-57-5.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Use of Psychological Examinations of Employees and Job Applicants in Personnel Management / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2017.
In: Issues of Human Resource Management / edited by Ladislav Mura. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3227-1, s. 23-41 [1 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ACB 001 Pracovné právo pre klinické vzdelávanie / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam : teoretické a praktické otázky pracovného práva a personálneho manažmentu ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 181 s. [10,5 AH]. - ISBN 978-80-8168-521-7.

ACB 002 Základy pracovného práva pre študentov verejnej správy, manažmentu a marketingu / Švec, Marek - Mura, Ladislav - Madleňák, Adam : vysokoškolská učebnica ; oponenti: Anna Zaušková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania, 2017. - 215 s. - ISBN 978-80-89453-36-8.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 5

ADE 001 Bullying in the Workplace in the Context of Slovak Labour Law / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2015. - Popis urobený: 26. 10. 2015.
In: Ius et Administratio. - ISSN 2300-4797, Č. 3 (2015), [10 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://iusetadministratio.eu/

ADE 002 The Labour Jurisdiction in the Slovak Republic - The First Steps After Decades / Švec, Marek - Olšovská, Andrea, 2015.
In: EuZA Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht = EJLL European Journal of Labour Law. - ISSN 1865-3030, Roč. 8, č. 1 (2015), s. 109-119.

ADE 003 Historické paralely a perspektíva rozvoja pracovného súdnictva / Olšovská, Andrea - Laclavíková, Miriam - Švec, Marek = Historical parallels and prospects of the development of employment judiciary, 2016.
In: Acta Iuridica Olomucensia. - ISSN 1801-0288, Vol. 11, suppl. 1 (2016), pp. 9-29.

ADE 004 How to monitor employees but protect employee privacy? / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Silesian Journal of Legal Studies. - ISSN 2080-1912, Vol. 8 (2016), pp. 80-90.

ADE 005 Vysielanie zamestnancov do krajín EÚ/EHP po novej právnej úprave / Olšovská, Andrea - Švec, Marek = The secondment of staff to EU/EEA countries according to new legislation, 2016.
In: Acta Sting : recenzovaný vědecký časopis. - ISSN 1805-1391, Č. 2 (2016), s. 6-21.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 14

ADF 001 Konto pracovného času - aplikačné problémy / Olšovská, Andrea - Švec, Marek - Drobný, Michal, 2015.
In: Justičná revue. - ISSN 1335-6461, Roč. 67, č. 12 (2015), s. 1431-1446.

ADF 002 Pojem odmeny v zmysle čl. 157 ZFEÚ a diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie / Švec, Marek - Olšovská, Andrea = The concept of remuneration under art. 157 of the TFEU and discrimination base[d] on sexual orientation, 2015. - Popis urobený: 26. 10. 2015.
In: Studia Iuridica Cassoviensia. - ISSN 1339-3995, Roč. 3, č. 2 (2015), s. 61-69 [online].

Spôsob prístupu:
http://sic.pravo.upjs.sk/

ADF 003 Motorové vozidlo ako predmet zodpovednosti zamestnanca pri výkone práce / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 7, č. 1 (2016), s. 20-23.

ADF 004 Neplatnosť skončenia pracovného pomeru / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 7, č. 4 (2016), s. 18-24.

ADF 005 Zamestnávanie mladých ľudí v Slovenskej republike / Žuľová, Jana - Švec, Marek = Employing Young People in Slovak Republic, 2016.
In: Sociálno-ekonomická revue = Social and Economic Revue : vedecký časopis - Scientific Journal. - ISSN 1336-3727, Roč. 14, č. 2 (2016), s. [30-37].

ADF 006 Platenie zdravotného poistenia počas štrajku ako obmedzenie práva na združovanie fyzických osôb / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam, 2017.
In: Justičná revue. - ISSN 1335-6461, Roč. 69, č. 8-9 (2017), s. 986-996.

ADF 007 Pluralita zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa - kto je partnerom v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch? / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2017.
In: Forum Iuris Europaeum. - ISSN 1339-4401, Roč. 5, č. 2 (2017), s. 55-68.

ADF 008 Prekážka v práci na strane zamestnanca na výkon odborovej funkcie / Švec, Marek - Schuszteková, Simona - Madleňák, Adam = Obstacle at Employee´s Work in the Performance of Trade Union Function, 2017. - Popis urobený: 6. 3. 2018.
In: Societas et Iurisprudentia. - ISSN 1339-5467, Roč. 5, č. 4 (2017), s. 143-161 [online].

Spôsob prístupu:
http://sei.iuridica.truni.sk

ADF 009 Psychologické posúdenie spôsobilosti uchádzača o zamestnanie a zamestnanca na výkon práce / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 8, č. 2 (2017), s. 6-11.

ADF 010 Určenie začiatku a konca pracovného času zamestnávateľom / Švec, Marek - Olšovská, Andrea, 2017.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 8, č. 11 (2017), s. 14-17.

ADF 011 Spolupôsobenie odborových organizácií v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch / Olšovská, Andrea - Švec, Marek = Interaction of trade unions in the individual employment relationships, 2018. - Popis urobený: 3. 4. 2018.
In: Studia Iuridica Cassoviensia. - ISSN 1339-3995, Roč. 6, č. 1 (2018), s. 99-110 [online].

Spôsob prístupu:
http://sic.pravo.upjs.sk/

ADF 012 Sťažnosť zamestnanca podľa Zákonníka práce a možné prípady jej uplatnenia u zamestnávateľa / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2018.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 9, č. 4 (2018), s. 15-20.

ADF 013 Účasť na štrajku - problémová prekážka v práci / Žuľová, Jana - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Participation in a strike - problematic obstacle to work, 2018. - Popis urobený: 3. 4. 2018.
In: Studia Iuridica Cassoviensia. - ISSN 1339-3995, Roč. 6, č. 1 (2018), s. 111-120 [online].

Spôsob prístupu:
http://sic.pravo.upjs.sk/

ADF 014 Účasť zamestnanca na štrajku ako prekážka v práci / Švec, Marek - Žuľová, Jana - Madleňák, Adam, 2018.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984, Roč. 101, č. 2 (2018), s. 181-192.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 5

ADM 001 The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human resource management? / Olšovská, Andrea - Mura, Ladislav - Švec, Marek, 2015.
In: Problems and Perspectives in Management. - ISSN 1727-7051, Vol. 13, iss. 3 (2015), pp. 51-58.

ADM 002 Personnel management and the new system of dual education in Slovak Republic / Dolobáč, Marcel - Mura, Ladislav - Švec, Marek, 2016.
In: Actual Problems of Economics : Scientific Economic Journal. - ISSN 1993-6788, No. 7 (181) (2016), pp. 282-289.

ADM 003 Personnel management in Slovakia: an explanation of the latent issues / Olšovská, Andrea - Mura, Ladislav - Švec, Marek, 2016.
In: Polish Journal of Management Studies. - ISSN 2081-7452, Vol. 13, no. 2 (2016), pp. 110-120.

ADM 004 Legal frameworks for the phygital concept / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 209-217.

ADM 005 The Admissibility of Arbitration Proceedings in Labour Law Disputes in Slovak Republic / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2017. - Popis urobený: 15. 11. 2017.
In: E-Journal of International and Comparative Labour Studies. - ISSN 2280-4056, Vol. 6, no. 3 (2017), pp. 112-123 [online].

Spôsob prístupu:
http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/index

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Normy spotreby práce, bezpečnosť práce a zástupcovia zamestnancov / Olšovská, Andrea - Švec, Marek = Standards of work done, safety at work and employee representatives, 2017.
In: Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : právne a psychologické aspekty / Helena Barancová (ed.) ; recenzenti: Peter Tröster, Ján Matlák. - Praha : Leges, 2017. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-241-7, S. 31-43.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4

AED 001 Neúcta k pracovnému právu alebo sociálne práva v ohrození / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2015.
In: Pracovnoprávne elementy výkonu (závislej) práce : kritika a deformácia práva / zostavila: Jana Žuľová ; recenzenti: Milan Galvas, Maria Bosak. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 978-80-8152-309-0, S. 89-99 [CD-ROM].

AED 002 Ochrana súkromia fyzických osôb v koncepcii phygital / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Privacy protection of individuals in the Phygital concept, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 120-132.

AED 003 Pojem dosiahnutej mzdy / Švec, Marek - Schuszteková, Simona, 2017.
In: Právne nástroje odmeňovania v 21. storočí / editori: Marek Švec, Martin Bulla ; recenzenti: Anna Zaušková, Miloš Lacko, Peter Varga. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2017. - ISBN 978-80-89149-53-7, S. 78-84.

AED 004 Gendrové aspekty digitalizácie - niekoľko myšlienok / Homerová, Zuzana - Švec, Marek, 2018. - Popis urobený: 30. 5. 2018.
In: Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo / editori: Marek Švec, Martin Bulla ; recenzenti: Peter Varga, Simona Schuszteková. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2018. - ISBN 978-80-89149-58-2, S. 93-99 [online].

Spôsob prístupu:
https://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2018/05/Formy-a-sp%C3%B4soby-v%C3%BDkonu-pr%C3%A1ce-pri-pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%AD-informa%C4%8Dno-komunika%C4%8Dn%C3%BDch-technol%C3%B3gi%C3%AD-a-ochrana-zdravia-pri-pr%C3%A1ci.pdf

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFB 001 Genéza ochrany práv zamestnanca / Laclavíková, Miriam - Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií : (zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 17.03. - 18.03.2016 na pôde PrF UMB) / zostavovateľ: Zlatica Poláček Tureková, Michal Turošík ; recenzenti príspevkov: Zuzana Mičková, Martin Skaloš. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1162-1, S. 22-34.

AFB 002 K odvetvovému kolektívnemu vyjednávaniu a k rozširovaniu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa po náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Several remarks to sectoral collective bargaining and to extension of higher-level colletive agreements after ruling of the constitutional court, 2016.
In: Zákonník práce a jeho variácie : (vybrané inštitúty) / editori: Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková ; recenzenti: Miloš Lacko, Jana Žuľová. - Bratislava : Veda, 2016. - ISBN 978-80-224-1567-9, S. 186-232.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Zosúla[ď]ovanie pracovného a rodinného života u zamestnancov starajúcich sa o iných členov rodiny (v podmienkach Slovenskej republiky) / Žuľová, Jana - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Harmonization of work and family life of employees who take care of other family members (in Slovak Republic), 2015.
In: Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference / Dana Hrabcová (ed.) ; recenzent: Milan Galvas. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. - (Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická ; č. 543). - ISBN 978-80-210-8121-5, S. 210-219 [CD-ROM].

AFC 002 "Nekalý" marketing potravinových doplnkov vs. marketing liekov / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2016. - Popis urobený: 17. 1. 2017.
In: COFOLA 2016 : (sborník z konference) / eds. Tereza Kyselová ... [et al.] ; [recenzenti] Slavomír Halla, Konstantin Lavrushin. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Řada teoretická ; zv. 564). - ISBN 978-80-210-8363-9, S. 1097-1113 [online].

Spôsob prístupu:
https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2016/cofola2016.pdf

AFC 003 Human resources in the light of current trends in labour law and personnel management in Slovakia / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2016.
In: RELIK 2016 : Conference Proceedings : reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) / editoři Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4, S. 572-581 [CD-ROM].

AFC 004 Human resources in public and private sector: a comparative study of Slovakia / Mura, Ladislav - Švec, Marek, 2017. - Popis urobený: 6. 3. 2018.
In: RELIK 2017 : Conference Proceedings : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / edited by: Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Prague : University of Economics, 2017. - ISBN 978-80-245-2238-8, S. 327-336 [online].

Spôsob prístupu:
www.relik.vse.cz/proceedings

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 K obmedzeniam dočasného prideľovania zamestnancov / Olšovská, Andrea - Švec, Marek = Restrictions of the temporary assigment of an employee, 2015.
In: Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru = Protection of Employees Posted to Countries of European Economic Area / Jakub Vojtko (ed.) ; recenzenti: Ján Matlák, Mária Rybárová. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-936-0, S. 67-79.

AFD 002 Protection of an "average consumer" in the digital society - European context / Švec, Marek - Olšovská, Andrea - Mura, Ladislav, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 273-282.

AFD 003 Zástupcovia zamestnancov ako pilier sociálno-právnej ochrany ľudského kapitálu - vybrané problémy / Švec, Marek - Madleňák, Adam = Employee representatives as a pillar of social and legal protection of human capital - selected issues, 2014.
In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 397-407.

AFD 004 Economic context of collective bargaining and its impact on business expense optimisation / Olšovská, Andrea - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Ekonomické súvislosti kolektívneho vyjednávania a jeho vplyv na optimalizáciu podnikových nákladov, 2016.
In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : medzinárodná vedecká konferencia Katedry podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu EUBA : zborník vedeckých prác / redakčné a zostaviteľské práce: Denisa Gajdová ; vedeckí recenzenti: Elena Fetisovová, Alena Tršťanská. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - ISBN 978-80-225-4245-6, S. 827-835.

AFD 005 Marketing communication and consumer diversity / Madleňák, Adam - Švec, Marek - Schuszteková, Simona, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 98-107.

AFD 006 Koncepčné základy fenoménu digitalizácie a jej spoločenské prejavy (nielen) v marketingu / Madleňák, Adam - Švec, Marek, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 180-197.

AFD 007 Koncept phygital a poskytovanie právnej služby / Švec, Marek - Schuszteková, Simona = Phygital concept and legal service, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 174-181.

AFD 008 Potential impacts of the collective bargaining act amendment on employers in business sector / Olšovská, Andrea - Švec, Marek - Madleňák, Adam = Potenciálne vplyvy novely zákona o kolektívnom vyjednávaní na zamestnávateľov v podnikateľskej sfére, 2017.
In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : zborník vedeckých prác / Štefan Majtán a kolektív ; vedeckí recenzenti: Elena Fetisovová, Alena Tršťanská. - Bratislava : EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4422-1, S. 826-833.

AFD 009 The rise of digitalisation in the global labour market and in human resources management / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2017.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 2586-2593.

AFD 010 Zástupcovia zamestnancov a skončenie pracovného pomeru / Olšovská, Andrea - Švec, Marek, 2016.
In: Bratislava legal forum 2016 : exercising and protecting social rights in the 21st century - positive commitment of the state : collection of papers from the international academic conference 21st - 22nd of october 2016 / editors Michal Lenhart, Jozef Andraško, Juraj Hamuľák ; reviewers Ján Matlák, Juraj Hamuľák. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-7160-433-4, S. 123-132 [CD-ROM].

AFD 011 K zrozumiteľnosti a vhodnosti informovania v pracovnom práve ako predpokladu splnenia zákonných informačných povinností / Švec, Marek - Madleňák, Adam, 2018.
In: Košické dni súkromného práva II. : recenzovaný zborník vedeckých prác / editori: Peter Vojčík, Peter Koromház, Erik Vadas ; recenzenti: Ján Husár, Daniela Gandžalová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8129-088-6, S. 288-301.

BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4

BAB 001 Ochrana osobných údajov / Švec, Marek - Valentová, Tatiana : v pracovnoprávnych vzťahoch ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - 165 s. - ISBN 978-80-8168-493-7.

BAB 002 Konto pracovného času / Toman, Jozef - Švec, Marek - Schuszteková, Simona ; recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Bulla, Jana Žuľová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 136 s. - ISBN 978-80-8168-630-6.

BAB 003 Nové pravidlá ochrany osobných údajov / Valentová, Tatiana - Žuľová, Jana - Švec, Marek : podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR ; recenzenti Andrea Olšovská ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 168 s. - ISBN 978-80-8168-792-1.

BAB 004 Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva / Švec, Marek - Drobný, Michal - Szabóová, Tímea. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 635 s. - ISBN 978-80-8168-756-3.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 5

BDF 001 Ako monitorovať zamestnanca vs. ochrana súkromia zamestnanca? / Švec, Marek - Olšovská, Andrea, 2015.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 6, č. 4 (2015), s. 8-13.

BDF 002 Aplikačné nedostatky nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času v praxi / Švec, Marek, 2015.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 6, č. 9 (2015), s. 12-13.

BDF 003 Daňové aspekty kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv / Švec, Marek - Schuszteková, Simona, 2015.
In: Dane a účtovníctvo v praxi. - ISSN 1335-7034, Roč. 20, č. 7-8 (2015), s. 87-90.

BDF 004 Dosiahnutá mzda zdravotníckeho pracovníka a jej určenie / Švec, Marek - Drobný, Michal, 2015.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 6, č. 3 (2015), s. 18-21.

BDF 005 Plnenie pracovných úloh a cesta do zamestnania z hľadiska možnosti vyvinenia sa zamestnávateľa zo zodpovednosti za pracovný úraz alebo chorobu z povolania / Švec, Marek, 2015.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071, Roč. 6, č. 6 (2015), s. 11-14.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Media & Law / Švec, Marek, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 122-123.
Rec na: Média & právo / Andrej Tušer, Zuzana Kresák Kamenská. - Žilina : Eurokódex, 2014. - 268 s. - ISBN 978-80-8155-046-1.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 1

GHG 001 Annual Review of Labour Relations and Social Dialogue Slovak Republic / Švec, Marek [elektronický zdroj], 2016. - [22 s.]. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 11. 5. 2016.

Spôsob prístupu:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bratislava/12473.pdf

Predmety

  • teória práva a ústavné právo - 1. a 2. ročník Bc. MARK
  • podnikateľské právo – 1. Mgr. MARK / 2. Mgr. MARK

Projekty

APVV - september 2009 – august 2012 - "Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti“, LPP–0048-09, APVV, zodpovedná riešiteľka projektu prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc, spoluriešiteľ

VEGA - január 2009 – december 2011 - "Dôstojnosť ľudskej osoby a liberalizácia pracovnoprávnych vzťahov", 1/0183/09, VEGA, vedúca projektu JUDr. Ivica Hodálová, PhD., spoluriešiteľ

MPSVaR - „Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty“, vyhlásenom Centrom vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, koordinátorkou projektu je prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., spoluriešiteľ

FES SR - „Kultúra sveta práce“ - Friedrich Ebert Stiftung zastúpenie v SR a ČR, od 2011 – prebieha, hlavný koordinátor projektu

EUROFOUND - Štúdia „Regulation of labour market intermediaries and role of social partners in preventing trafficking of labour“ za Slovenskú republiku, pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Dublin, október/november 2015, pre Inštitút pre výskum práce a rodiny SR, spoluautori – Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Marek Švec, PhD.

VEGA -2015-2017 - Koncepcia phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, 1/0640/15, VEGA, zodpovedná riešiteľka projektu prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

VEGA - 2018-2020 - Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách, 1/0708/18 2018, VEGA, zodpovedná riešiteľka projektu prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

EUROFOUND - Štúdia „Role of Social Partners in tackling discrimination (age, religion, disability, sexual orientation, racial/ethnic origin) at the workplace“ za Slovenskú republiku, pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Dublin, november/december 2019, pre Inštitút pre výskum práce a rodiny SR, spoluautori – prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

EUROFOUND - Štúdia „Electronic workplace monitoring, worker surveillance: big brother and big data?“ za Slovenskú republiku, pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Dublin, november/december 2019, pre Inštitút pre výskum práce a rodiny SR, spoluautori – prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

EUROFOUND - Štúdia „Right to disconnect – Extension of topical update on work-life balance in the context of flexible work and ICT use“ za Slovenskú republiku, pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Dublin, máj 2020, pre Inštitút pre výskum práce a rodiny SR, spoluautori – prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Pobyty

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Paris Lodron Universität Salzburg, Rakúsko

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität Graz, Rakúsko

Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Česká republika

Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Brne, Česká republika

Oznamy