Mgr. Ľubica Hulajová, PhD.

odborná asistentka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 37

pondelok, 12.15 - 13.45 hod.

Doktorka Ľubica Hulajová sa profesionálne zaoberá otázkami interkultúrnej komunikácie.

Vyštudovala odbor prekladateľstvo/tlmočníctvo angličtina – nemčina na FF UK v Bratislave. Svoj ďalší záujem v akademickom prostredí sústredila na oblasť interkultúrnej komunikácie, marketingu a medzinárodných obchodných vzťahov (EU v Bratislave). V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu na Fakulte medzinárodných vzťahov EU a bol jej udelený titul PhD.

Na FMK pôsobí od roku 2014. Je členkou Katedry jazykovej komunikácie a vyučuje predmety budovanie mediálnych vzťahov, sponzoring, lobing a tvorba stratégií komunikácie s médiami v anglickom jazyku.

Oblasti záujmu: interkultúrna komunikácia, mediálna komunikácia, mediálny marketing.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 The phenomenon of internet addictive behaviour among Slovak youth / Hladíková, Vladimíra - Hulajová, Ľubica, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 143-153.

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFB 001 Konanie za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch a obchodnoprávnych vzťahoch / Hulajová, Ľubica = Acting on behalf of the employer in labor law relations and commercial law relations, 2016.
In: Zákonník práce a jeho variácie : (vybrané inštitúty) / editori: Andrea Olšovská, Miriam Laclavíková ; recenzenti: Miloš Lacko, Jana Žuľová. - Bratislava : Veda, 2016. - ISBN 978-80-224-1567-9, S. 57-72.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Application problems in performing a function of an employee representative / Madleňák, Adam - Hulajová, Ľubica, 2016.
In: Social Partnership in 21st Century: the Ways Forward = Sociálne partnerstvo v 21. storočí: cesta vpred / editors: Marek Švec, Martin Bulla ; reviewers: Peter Varga, Simona Schuszteková. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2016. - ISBN 978-80-89149-50-6, S. 72-81.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Public Relations / Hulajová, Ľubica, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 125-126.
Rec na: Public Relations / Denisa Hejlová. - Praha : Grada Publishing, 2015. - 256 s. - ISBN 978-80-247-5022-4.

Predmety

  • Budovanie mediálnych vzťahov - 3. ročník VZME
  • Sponzoring I. a II. - 3. ročník VZME
  • Lobing - 3. ročník VZME
  • Tvorba stratégií komunikácie s médiami - 3. ročník VZME

Oznamy