PhDr. Jozef Tinka, PhD.

odborný asistent, vedúci kabinetu výskumu verejnej mienky, supervízor akreditovaných novinárskych stáží študentov na KVIFF

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 101a

utorok, 13.00 - 14.30 hod.

Doktor Tinka pôsobí na FMK UCM od roku 2011. V rámci vedeckej činnosti sa venuje problematike regionálnych médií a je autorom novej teórie vzťahových médií, ktorú publikoval vo vedeckých štúdiách na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách. Venuje sa aj etickým otázkam žurnalistickej činnosti a spoločenskej zodpovednosti médií. Je členom Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky.

Pôsobí na katedre mediálnej výchovy a vedecky sa venuje aj problematike mediálnej gramotnosti. V rámci projektov APVV a KEGA sa výskumne podieľal na skúmaní stratégií monitorovania a evaulácie úrovne mediálnej gramotnosti. Realizoval reprezentatívne výskumy mediálnych preferencií v regiónoch, sledovanosti miestnych televízií a stavovskej novinárskej organizácie. Zameriava sa najmä na bádanie v oblasti praktickej žurnalistiky a na rozvoj metodológie výskumu v sociálnych vedách. Je autorom vysokoškolskej učebnice Algoritmus výskumu v sociálnych vedách.

Na FMK vedie kabinet výskumu verejnej mienky, je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Media Literacy and Academic Research, je zakladateľom a supervízorom akreditovaných novinárskych stáží študentov na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch a zakladateľom a predsedom správnej rady vydavateľa portálu www.gaudeo.sk. Pravidelne organizuje prednášky renomovaných novinárov a mediálnych odborníkov pre študentov a pomáha študentom pri získavaní mediálnej praxe.

Jozef Tinka je absolventom Katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave a doktorandského štúdia na FMK UCM v Trnave. Má štyridsaťročnú novinársku prax, počas ktorej prešiel rôznymi pozíciami od redaktora až po šéfredaktora a vydavateľa. Pracoval v regionálnych médiách, v denníku Pravda, v magazíne Priemysel Dnes, publikoval a publikuje v celoštátnej tlači. Aktuálne sa venuje žurnalistike ako freelancer journalist, je šéfredaktorom online magazínu Deti nahlas a blogerom, s redakčným statusom „V.I.P. bloger“ v blogosfére www.sme.sk.

Vytvoril asi 2 000 žurnalistických prejavov (textov). Popri akademickej praxi sa venuje praktickej žurnalistike a organizácii novinárskeho stavovského života. Je zakladateľom a funkcionárom Federácie slovenských novinárov, členom Slovenského syndikátu novinárov a pôsobí v Zbore zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky, bol členom výboru Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a pracovnej skupiny Rady vlády pre kultúru na prípravu novely tlačového zákona.

Na akademickej pôde sa venuje problematike mediálnej produkcie, metodológii sociálnych vied, otázkam žurnalistiky a problematike regionálnych médií. Je členom komisií pre štátne skúšky. Publikuje doma i v zahraničí; podieľal sa na viacerých výskumných projektoch Je členom vedeckej skupiny PASG, so sídlom v Nashville, USA a rôznych ad hoc odborných komisií.

Oblasť záujmu: žurnalistika, etika médií, metodológia sociálnych vied, publicistika a ochrana práv detí

 

Publikácie

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 The regionality of church media as a manifestation of their domestication / Tinka, Jozef - Magál, Slavomír, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 5 (2013), s. 201-209.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFC 001 RB media as an outcome of the audience and media metamorphosis in the post-millennial age / Magál, Slavomír - Tinka, Jozef, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 721-726.

AFC 002 Coaching of Student Internships as the Means of Educational Mobility and Sociability / Tinka, Jozef - Magál, Slavomír, 2016.
In: 2016 International Conference on Education, Training and Management Innovation. - Lancaster : DEStech Publications, 2016. - ISBN 978-1-60595-395-3, S. 49-53.

AFC 003 eGovernment and its abilities to improve the efficiency of democratic processes / Magál, Slavomír - Tinka, Jozef, 2016.
In: 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 22-24, 2016 Heraklion, Greece / editors Christos Sarmaniotis, Gillian Wright. - [Thessaloniki] : [Alexander Technological Educational Institute], 2016. - ISBN 978-960-287-153-9, S. 676-683 [CD-ROM].

AFC 004 Incubator of Young Journalists as an opportunity to Improve Communal Media / Kruľová, Štefánia - Magál, Slavomír - Tinka, Jozef, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 240-243 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 005 Wooden sacral architecture in Slovakia as a new dimension of secular tourism / Tinka, Jozef - Magál, Slavomír, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 163-165.

AFC 006 Komunikáciou ku koherencii slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) / Magál, Slavomír - Tinka, Jozef = Communication to the cohesion of the slovak-ukraine regional region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 199-205.

AFC 007 The Catholic Church and Media Challenges of Globalization / Magál, Slavomír - Tinka, Jozef, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2017 : 9th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Iulian Rusu ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Nicolae Apostolescu. - Torino : Lexis Compagnia Editoriale, 2017. - ISBN 978-88-94206-44-9. - ISSN 2532-4381, S. 19-21.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 4

BDF 001 Eustream, a.s. / Tinka, Jozef : Slovensko je ruským kľúčom do Európy, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 4 (2012), s. 40-43.

BDF 002 Mondi SCP, a.s. / Tinka, Jozef : spojenie dravosti a ohľaduplnosti v podnikaní, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 4 (2012), s. 108-113.

BDF 003 SYNER, s.r.o. / Tinka, Jozef : SYNER si vybudoval budúcnosť, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 5 (2012), s. 94-97.

BDF 004 Univerzita sv. Cyrila a Metoda so značkou Philipa Kotlera / Tinka, Jozef : neformálne centrum excelentnosti pre nové trendy v marketingu, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 2 (2012), s. 19-21.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 Súčasný stav, špecifiká a perspektíva komunálnej tlače na Slovensku / Birová, Barbora - Ňurciková, Petra - Tinka, Jozef, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ivan Dubnička, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-378-8, S. 107-150 [DVD-ROM].

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Preservation of sacral monuments in Slovakia - history, present situation and perspectives / Magál, Slavomír - Tinka, Jozef, 2014.
In: ESRARC 2014 : 6th European Symposium on Relogious Art, Restoration & Conservation : proceedings book / edited by Oana Cuzman, Rachele Manganelli Del Fá, Piero Tiano. - [S.l.] : [s.n.], 2014, S. 55-57.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Vplyv študentských médií na aktivitu a angažovanosť študentov / Baumannová, Bibiána - Majtánová, Lenka - Uríčková, Zuzana - Markovičová, Michaela - Baksová, Barbora - Hossová, Monika - Tinka, Jozef, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 5-32 [CD-ROM].

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 17

GII 001 Česká pošta, s.p. / Tinka, Jozef : brašna? Zabudnite! Česká pošta je už plná elektroniky, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 4 (2012), s. 64-69.

GII 002 EMERSON, a.s. - divízia BRANSON / Tinka, Jozef : Rubikova kocka v priemyselnom využití ultrazvuku a koncentrovaného tepla, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 1 (2012), s. 62-67.

GII 003 GEA LVZ, a.s. / Tinka, Jozef : zlaté české ruky v kontexte moderných európskych technológií, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 2 (2012), s. 54-57.

GII 004 Hella Slovakia Front - Lighting, s.r.o. / Tinka, Jozef : oči pre mercedes, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 1 (2012), s. 68-73.

GII 005 Iveco Czech Republic, a.s. / Tinka, Jozef : líder výroby ekologických autobusov, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 5 (2012), s. 32-37.

GII 006 LB MINERALS, s.r.o. / Tinka, Jozef : úspech pri ťažbe a spracovaní surovín, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 1 (2012), s. 82-85.

GII 007 OFZ, a.s. / Tinka, Jozef : koreniny pre oceľ, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 5 (2012), s. 84-87.

GII 008 OKD, a.s. - dol ČSM / Tinka, Jozef : v bani je už iný svet - klimatizácia a elektronika, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 5 (2012), s. 80-83.

GII 009 OMS, spol. s r.o. / Tinka, Jozef : posolstvo z OMS: Odvaha, inovácie, kvalita, komplexnosť, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 5 (2012), s. 102-105.

GII 010 PSA Peugeot Citroën Slovakia / Tinka, Jozef : za Peugeotom a Citroënom hľadaj človeka : Peugeot 208 ide dobývať automobilový svet krásou a pôžitkom, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 4 (2012), s. 82-85.

GII 011 RAJO, a.s. / Tinka, Jozef : kde sa farmár raduje, tam krajina krásnie, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 5 (2012), s. 110-113.

GII 012 Slovenská Grafia, a.s. / Tinka, Jozef : stredoeurópska mekka polygrafie, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 4 (2012), s. 118-121.

GII 013 Slovenská správa ciest / Tinka, Jozef : slovenské cesty visia na dobrej vôli Európskej únie, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 2 (2012), s. 34-37.

GII 014 TAURIS, a.s. / Tinka, Jozef : Tauris stavia na budúcnosti tradície, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 4 (2012), s. 130-133.

GII 015 Teplárny Brno, a.s. / Tinka, Jozef : teplo v Brne robí radosť, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 4 (2012), s. 44-49.

GII 016 ViOn, a.s. / Tinka, Jozef : dobrá stavba stojí na človeku, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 4 (2012), s. 102-105.

GII 017 ŽĎAS, a.s. / Tinka, Jozef : ŽĎAS a transplantácia srdca?, 2012.
In: Priemysel Dnes. - ISSN 1338-9254, č. 5 (2012), s. 88-91.

Predmety

  • Teória a prax mediálneho výskumu - 3. Bc. KOMU
  • Mediálna produkcia - 3. Bc. KOMU
  • Techniky mediálnych výskumov
  • Výskum médií a počítačových hier
  • Kabinetné praktikum/Kreatívny ateliér výskumu verejnej mienky

Projekty

KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike

Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu

Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM Trnava

Súčasný stav, špecifiká a perspektívy komunálnej tlače na Slovensku

Mediálne preferencie obyvateľov mesta Trnava a interpretačná účinnosť médií na občiansku angažovanosť obyvateľov mesta

Výskum volebných preferencií obyvateľov Slovenskej republiky

Výskum sledovanosti mestskej televízie Trnava

Výskum regionálnych televízií v SR

Výskum novinárskej profesie – pre Slovenský syndikát novinárov

Oznamy