Mgr. Jana Hubinová, PhD.

odborná asistentka

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 12:30 - 14:00 hod., JAMA, JC 14

Doktorka Jana Hubinová sa venuje digitálnym médiám, vzťahom v médiách (media relations), marketingu orientovanému na obsah hodnotný pre publikum (content marketing), blogovaniu a online žurnalistike. Pôsobila ako tlmočníčka-prekladateľka, lektorka jazykov, neskôr v projektovom manažmente zahraničných korporácií v sektore účtovníctva.

Vyštudovala bakalára v programe francúzsky jazyk v odbornej komunikácii a zároveň bakalára v programe anglický jayzk a literatúra na FiF UCM. Následne pokračovala v štúdiu na FiF UK v Bratislave v programe anglický jazyk a literatúra a taliansky jazyk a literatúra. Neskôr vyštudovala bakalára v programe Vzťahy s médami a napokon si urobila doktorát v masmediálnej komunikácii na FMK UCM v Trnave

Oblasti záujmu: digital media, media relations, content marketing, blogging, online journalism.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Hyza vs. immigrants. Case study of immediate crisis management handling / Hubinová, Jana, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 15-24.

ADM 002 Social media in university education process / Hubinová, Jana, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 229-238.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFD 001 Self-promotion of individuals via social media - a useful tool to sell oneself as a product trademark / Hubinová, Jana, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 378-384.

AFD 002 Brand new ! Faculty morphosis - a concept of project digitalized youth is going to love - marketing strategy pre-launch study / Hubinová, Jana, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 84-92.

AFD 003 Controversial college inscription propaganda (Case study of the promotional campaign of VŠB - Technical university of Ostrava) / Hubinová, Jana, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 313-319 [CD-ROM].

AFD 004 Sarcasm in marketing (case study of the bank Zuno) / Hubinová, Jana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media : Conference Proceedings from International Scientific Conference 19th - 20th April 2016 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 242-252.

AFD 005 Online rulez / Hubinová, Jana, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 302-309.

AFD 006 Zodpovednosť univerzity ako vzdelávacej inštitúcie v procese prípravy marketingovej kampane / Hubinová, Jana = Responsibility of University as the Educational Institution in the Process of Marketing Campaigns Preparation, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 212-219 [CD-ROM].

Predmety

  • Seminár z francúzskeho jazyka I. - 2. ročník Bc.
  • Seminár z francúzskeho jazyka III. - 3. ročník Bc.
  • Seminár z talianskeho jazyka I. - 2. ročník Bc.
  • Seminár z talianskeho jazyka III. - 3. ročník Bc.

Oznamy