Mgr. Jakub Hollý,

denný doktorand

Magister Jakub Hollý sa venuje najmä téme spoločenskej zodpovednosti firiem a téme značka Slovensko. V praxi sa zameriava na neziskové projekty v oblasti životného prostredia, vzdelávania a cestovného ruchu. a pôsobí v spoločnosti Adbird.

Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FMK UCM, je spolutvorcom a organizátorom projektu Branding SR: riadenej verejnej diskusie ku komunikačným posolstvám a ich vizuálnemu stvárneniu, ktorú vypracovala FMK UCM na objednávku Ministerstva  zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Spolu s Mgr. Andrejom Kóňom organizuje konferencie Marketing Masterclass, ktorých cieľom je priniesť na univerzitu odborníkov z praxe.

Na FMK vyučuje predmety organizácia mediálnych podujatí a nové trendy v marketingu, pôsobí v Kabinete eventov a podieľa sa na ďalších projektoch.

Oblasti záujmu: spoločenská zodpovednosť firiem, cestovný ruch, branding miesta, národný branding, organizácia podujatí

 

Publikácie

AFD Zelený marketing ako nástroj preniknutia na trh = Green marketing as tool for market penetration / Jakub Hollý, 2015. In: Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára, 3. 10. 2014. IV / editori: Zdenko Mago ... [et al.] ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Eva Fandelová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-558-0756-0, S. 87-93 [DVD-ROM]

AFC Cyklické hospodárstvo = The circular economy / Veronika Fašková, Jakub Hollý, Peter Vaško, 2014. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 1134-1144 [CD-ROM]

AFD Green marketing as a tool for market penetration / Jakub Hollý, 2014. In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 470-481.

Branding Slovenska: Vizuálne stvárnenie komunikačných posolstiev brandingu SR, stvárnenie ideového konceptu do obrazových signálov, vytvorenie kreatívnych riešení a ich testovanie. (2013-2014). Štúdia vypracovaná pre účely Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky tímom Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

BED Sponzoring a komunikácia so sponzormi vo vzdelávacej inštitúcii / Jakub Hollý ... [et al.], 2012. In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. I. časť : Sekcia marketingovej komunikácie / editori: Renata Nováková, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Viliam Končál, Jaroslav Bednárik. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-377-1, S. 83-117 [DVD-ROM]

Predmety

  • Organizácia mediálnych podujatí - 2. ročník Bc. VZME
  • Nové trendy v marketingu I., II. - 3. ročník Bc. MARK

Oznamy