prof. Iwona Hofman, PhD.

profesor

prof. Iwona Hofman, PhD.

Konzultačné hodiny:

Od roku 2005 pracuje ako fakultná koordinátorka Lubelského festivalu vied a zároveň je tútorom Novinárskeho krúžku a recenzentom časopisov vydávaných študentmi Katedry politológie UMCS.
V rokoch 2006 – 2011 predsedala náborovým komisiám na Fakulte aj Európskemu kolégiu poľských a ukrajinských univerzít v Lubline. Viedla pracovné skupiny, ktoré pripravovali program výučby pre prvý a druhý stupeň odboru žurnalistika a sociálna komunikácia. Pracovala ako členka skupiny expertov Ministerstva vedy a vysokého školstva, ktorá vyvíja štandardy pre vyššie uvedené projekty. Je koordinátorka výskumných výborov a členka predstavenstva Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Od roku 2008 je vedúcou Katedry žurnalistiky a od roku 2010 vedúcou Medzinárodného centra výskumu Literárneho inštitútu v Paríži.

Dosiahnuté vzdelanie

2010: profesor

2004: docent
Fakulta sociálnych vied Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani
Téma: Ukrajina, Litva, Bielorusko v publicistike parížskej kultúry

1999: Doktor filozofie (PhD.)
Fakulta sociálnych vied Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani
Téma dizertačnéj práce: Dvojhlas o Poľskej ľudovej republike. Politické denníky Stefana Kisielewského a Mariana Brandysa

1987: Magister
Univerzita Marie-Curie Sklodowskej v Lubline, Fakulta humanitných štúdií

Oblasť záujmu

  • Súčasné politické myslenie a žurnalistika s osobitným dôrazom na výsledky prác poľskej emigrácie po roku 1945
  • mediálne pokrytie politiky v kontexte sociálnej komunikácie
  • mediálne štúdiá
  • genealógia žurnalistiky
 

Publikácie

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Nowe dziennikarstwo. Próba rekonstrukcji modelu / Hofman, Iwona = The new journalism. An attempt at reconstruction of the model, 2016. - Popis urobený: 13. 3. 2017.
In: Athenaeum : Polskie Studia Politologiczne. - ISSN 1505-2192, Vol. 49 (2016), pp. 67-77 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.athenaeum.umk.pl/

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Dziennikarstwo poważne - wartość w mediach na przykładzie polski / Hofman, Iwona = Serious journalism - the value in the media on the polish example, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 95-102.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC 001 The New Journalism: an Attempt at the Model Reconstruction / Hofman, Iwona, 2016.
In: Polish Political Science Yearbook / editor-in-chief Joanna Marszałek-Kawa, Zbigniew Karpus. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - ISSN 0208-7375, Vol. 45, pp. 391-398.

AEC 002 Historia, status i kierunki badań w naukach o mediach w Polsce / Hofman, Iwona = History, status and research directions in media sciences in Poland, 2016.
In: MEDIA.PL : badania nad mediami w Polsce / redakcja naukowa: Tomasz Bielak i Grzegorz Ptaszek ; recenzja: Tomasz Stępień. - Kraków : Libron - Filip Lohner, 2016. - ISBN 978-83-65705-03-7, S. 20-36.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Kompas w życiu "na walizkach". Pomosty jako umiejętność poruszania się w różnych przestrzeniach / Hofman, Iwona, 2015.
In: Jak budować pomosty między Polakami? / redaktorzy: Jan Szomburg, Piotr Zbieranek. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką, 2015. - (Wolność i Solidarność ; nr. 62). - ISBN 978-83-7615-119-9, S. 35-39.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3

EDI 001 Arcybiskup Józef Życiński, Kościół, Lublin / Hofman, Iwona, 2016.
In: Akcent. - ISSN 0208-6220, Roč. 37, č. 3 (2016), s. 103-107.
Rec na: Szeroko otwierał drzwi Kościoła / Alfred Marek Wierzbicki. - Lublin : Gaudium, 2016. - 222 s.

EDI 002 Magdalena Ślawska - Formy dialogu w gatunkach prasowych ... / Hofman, Iwona, 2015.
In: studia medioznawcze = media studies. - ISSN 1641-0920, No. 4(63) (2015), s. 135-137.
Rec na: Formy dialogu w gatunkach prasowych / Magdalena Ślawska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - 300 s. - ISBN 978-83-226-2292-6.

EDI 003 Michał Folega, Życie na świat ... / Hofman, Iwona, 2015.
In: Przegląd Zachodni : czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. - ISSN 0033-2437, Č. 3 (356) (2015), s. 279-281.
Rec na: Życie na świat otwarte. Aleksander Janta-Połczyński / Michał Folega, 2015.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 Szczebrzeszyn: przeżywanie literatury. I siebie... / Hofman, Iwona, 2015.
In: Akcent. - ISSN 0208-6220, No. 4 (2015), [1 s.]

Predmety

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

Členstvá

Členka predstavenstva Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Predsedníčka rady vydavateľov Wydawnictwa Adam Marszałek - Obrazy médií

Členka rady vedeckého časopisu Central European Journal of Communication

Členka predstavenstva - Towarzystwo im. H. Sienkiewicza

Členka - Komisja XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie

Členka Rady Programowej Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka"

Oznamy