Mgr. Iveta Máliková, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Iveta Máliková pôsobí od roku 2012 ako odborná asistentka na Fakulte masmediálnej komunikácie. Magisterské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a doktorandské štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a metoda v Trnave.

V rámci pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike personálneho marketingu a nákupnému správaniu spotrebiteľov.

Zároveň je spoluriešiteľkou viacerých domácich vedeckých projektov, autorkou a spoluautorkou vysokoškolských skrípt, učebnice, monografie a mnohých príspevkov uverejnených v zborníkoch indexovaných v domácich a medzinárodných databázach.

Oblasti záujmu: marketing, marketingová komunikácia, spotrebiteľské správanie, psychológia trhu, psychológia spotrebiteľa, personálny marketing, kruhová ekonomika, environmentálna problematika.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Vybrané problémy marketingu v podnikateľskej praxi / Jurik, Mário - Klementis, Martin - Máliková, Iveta ; recenzenti: Tomáš Kajan, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 130 s. - ISBN 978-80-8105-464-8.

AAB 002 Vyššie územné celky a ich interná komunikácia / Ďurková, Katarína - Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta - Ščasnovičová, Ivana - Nemetzová, Elena ; recenzenti: Jozef Matúš, Andrea Holková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-329-0.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Ľudské zdroje a personálny marketing v podnikateľskej praxi / Bednárik, Jaroslav - Máliková, Iveta ; recenzenti: Anna Zaušková, Miloš Čambál, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 166 s. - ISBN 978-80-8105-825-7.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Využitie inovácií v oblasti získavania zamestnancov v on-line prostredí / Máliková, Iveta - Rybanský, Rudolf = The use of innovation in the field of acquisition staff in the online environment, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 193-198 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 The influence of media on consumer buying behavior / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 1003-1008.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 13

AFD 001 Personálny marketing a riadenie ľudských zdrojov v praxi / Máliková, Iveta = Personal marketing and human resources management in practice, 2012.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová ; recenzenti: Daniela Kollárová, Viliam Končál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-384-9, S. 135-141 [CD-ROM].

AFD 002 Zodpovedné podnikanie spoločností voči svojim zamestnancom / Máliková, Iveta = Responsible business corporations to its employees, 2012.
In: Zodpovednosť v podnikaní/partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Jozef Matúš, Denis Jelačić. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-451-8, S. 108-114 [CD-ROM].

AFD 003 Nákupné správanie spotrebiteľov pri kúpe slovenských výrobkov / Máliková, Iveta = Buying behavior of consumers when buying Slovak products, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 191-201.

AFD 004 Využitie personálneho marketingu v malých a stredných podnikoch na Slovensku / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta, 2013.
In: Manažérstvo kvality v oblastiach nepokrytých normami ISO na systémy manažérstva kvality : zborník príspevkov z vedeckého seminára realizovaného za podpory grantu VEGA č. 1/0107/11 / editor: Renata Nováková ; recenzenti: Jana Šujanová, Branislav Pastucha. - 1. vyd. - Trnava : KON-PRESS, 2013. - ISBN 978-80-85413-77-9, S. 82-88 [CD-ROM].

AFD 005 Vplyv globalizácie médií na nákupné správanie spotrebiteľov / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta = Impact of media globalisation on buying behaviour of consumers, 2014.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zborník zostavili: Katarína Zvaríková, Katarína Kočišová, Mária Mišanková ; recenzenti príspevkov: Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková. - [Žilina] : [Žilinská univerzita], 2014. - ISBN 978-80-554-0927-6, S. 516-521.

AFD 006 Vplyv značky na nákupné správanie spotrebiteľov / Máliková, Iveta = Impact marks on the shopping behavior of consumers, 2014.
In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 152-158.

AFD 007 Možnosti využitia QR kódov spotrebiteľmi v praxi / Máliková, Iveta = Possibilities of using QR codes practical consumer, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 127-134.

AFD 008 Perception of the Value by Customers / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 96. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 627-634.

AFD 009 Spotrebiteľ a online nakupovanie / Máliková, Iveta = Customer and online shopping, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálny marketing & Digitálny spotrebiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Zuzana Bezáková, Alena Kusá, Anna Zaušková ; recenzenti: Peter Murár, Václav Kupec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 196-203.

AFD 010 Spotrebiteľ a značka / Máliková, Iveta = Consumer and brand, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 108-113.

AFD 011 The impact of globalization on healthy lifestyle of consumers / Máliková, Iveta - Rybanský, Rudolf, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 1287-1295.

AFD 012 Spotrebiteľ a životný štýl / Máliková, Iveta, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 167-179.

AFD 013 The impact of globalization on consumer buying behavior / Máliková, Iveta, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 112.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 1486-1493.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 2

BCI 001 Spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie v kontexte psychológie a sociológie trhu / Kusá, Alena - Hrabačková, Veronika - Máliková, Iveta - Grešková, Petra [elektronický zdroj] ; recenzenti: Anna Zaušková, Jozef Strišš. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 1 CD-ROM (122 s.). - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-677-2.

BCI 002 Manažment 2 / Rybanský, Rudolf - Máliková, Iveta [elektronický zdroj] ; recenzenti: Miloš Čambál, Jaroslav Bednárik. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Tranve, 2017. - 1 CD-ROM (203 s.). - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-836-3.

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

BDE 001 Nové poňatie služieb a marketingu / Máliková, Iveta, 2018.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 28, č. 2 (2018), s. 10-11.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Nákupné správanie ovplyvnené filmom a seriálom / Doktorová, Kristína - Reichlová, Patrícia - Máliková, Iveta, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 188-214 [CD-ROM].

Predmety

  • Psychológia a sociológia trhu - 2. Bc MARK
  • Personálny marketing - 3. Bc MARK, KOMU
  • Personálny marketing v médiách - 1.Mgr KOMU, 2.Mgr KOMU (externí)
  • Psychológia spotrebiteľa - 2. Mgr MARK (externí)

Projekty

FAGA: Nové trendy budovania imidžu obchodného subjektu v oblasti automobilového priemyslu

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu

FPPV: Vplyv marketingovej komunikácie na vytváranie hodnoty zákazníka v špecifických segmentoch trhu

Oznamy