Mgr. Art. Ivan Dudáš, ArtD.

odborný asistent

Doktor umenia Ivan Dudáš už počas štúdií na bratislavskej VŠVU ako aj na Nothingham Trent University v Anglicku výtvarne reflektoval intermediálne a multimediálne presahy v súčasnom umení. Jeho doménou je práca s nájdeným filmom, obrazom, zvukom – tzv. found footage. V roku 2012 na Fakulte výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici úspešne obhájil doktorandskú dizertačnú prácu u doc. M. Nicza a bol mu udelený titul Artis Doctor (ArtD.).

V súčasnosti sa venuje dekonštrukcii digitálneho obrazu s interaktívnymi presahmi a s možnosťou vstupu diváka do diela. Má za sebou spolu viac ako 100 samostatných a kolektívnych výstav v renomovaných v inštitúciách v domácom a v zahraničnom prostredí.

Okrem voľnej tvorby v kontexte umenia sa venuje aj grafickému dizajnu, multimediálnym a audiovizuálnym projektom v online/offline prostredí.

Na katedre umeleckej komunikácie FMK UCM pôsobí od roku 2007.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFD 001 Found Footage: Príbeh bez konca / Dudáš, Ivan, 2012.
In: Médiá a umenie - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Miloš Mistrík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-395-5, S. 26-50.

AFD 002 Explózia mediálneho umenia na Slovensku po roku 1989 / Dudáš, Ivan = Progrees of the time based media of art in Slovakia afterv 1989, 2013.
In: Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Miloš Mistrík ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-480-8, S. 28-42.

AFD 003 Instantné umenie v postdigitálnej ére / Dudáš, Ivan = Instant art in post digital era, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 28-38.

AFD 004 Digitálne médiá v kontexte súčasného umenia a vizuálnej komunikácie / Dudáš, Ivan = Digital media in the context of contemporary art, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 88-98.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF 001 XII. Mediálne umenie a multimédiá / Dudáš, Ivan, 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 363-370.

BEF 002 XI. Umenie nových médií / Dudáš, Ivan, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 300-307.

CAB  Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

CAB 001 Dudas Brothers / Dudáš, Juraj - Dudáš, Ivan. - 1. vyd. - Trnava : Dudas for Contemporary Art, 2017. - 97 s. - ISBN 978-80-972595-0-1.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 Top 10 súčasných slovenských umelcov / Gavulová, Lucia - Dudáš, Ivan - Dudáš, Juraj ; [fotografia Ivan Dudáš, Juraj Dudáš], 2006.
In: Inspire : magazine with difference. - ISSN 1336-8249, 9/2006.

Predmety

  • Autorské praktikum - kamera, strih - 2. ročník Bc. KOMU, MARK

Oznamy