Ing. Tamás Darázs

denný doktorand

Inžinier Darázs pôsobí na FMK UCM od roku 2019, študoval na SPU v Nitre – Fakulta ekonomiky a manažmentu. Bakalársky titul dosiahol v odbore obchodné podnikanie a inžiniersky v odbore obchod a marketing. Štúdium, v ktorom sa venoval najmä neuromarketingu, ukončil s vyznamenaním.

V bakalárskom bádaní sa venoval marketingovému mixu v malom a strednom podnikaní, na inžinierskom štúdiu sa zaoberal implicitnému vnímaniu senzorických vlastností produktov. Počas doktorandúry sa chce hlbšie pozrieť na rozvoj slovenských regiónov pomocou kvalitného a inovatívneho komunikačného mixu.

Oblasti záujmu: Marketingový mix, regionálny marketing, neuromarketing, marketing v potravinárstve a poľnohospodárstve, faktory spotrebiteľského správania a ich vplyv na nákupné rozhodovanie, ekonomika, financie, medzinárodný obchod, ceny a cenová politika, manažment.

 

Predmety

Projekty

Pobyty

Ocenenia

Oznamy