doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.

docentka

Docentka Eva Odlerová sa profesionálne venuje problematike etiky v médiách, významu médií v súčasnom globalizačnom procese, formovania environmentálneho povedomia, ekofilozofie, biocentrizmu, antropocentrizmu, riešenia problémov existencie ľudstva s akcentom na úlohu médií, etiky v masmediálnej komunikácii, filozofie a dejín európskej kultúry.

V oblasti výskumu a praxe participovala na viacerých projektoch (Teoreticko- metodologické otázky formovania ekologického vedomia (FF UK Bratislava), Vplyv nových procesov v sociálnej a ekonomickej oblasti na zdravotný stav populácie, Hľadanie optimálneho riešenia zdravotno-sociálnych problémov v súčasných sociálnych podmienkach (LF UK Bratislava), Tvorba modelu vzdelávania spoločensko – vedných predmetov na vysokých školách v kontexte modelu vzdelávania a humanizácie vzdelávania krajín EU (MTF STU Trnava), Výchova rómskeho etnika k ochrane životného prostredia (UKF Nitra), Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (MTF STU Trnava), Zvyšovanie úrovne socializácie rómskeho etnika prostredníctvom systémov vzdelávania asistenta učiteľa a misijného pracovníka (štátna objednávka Ministerstva školstva; FSV UKF Nitra).

Absolvovala FF UK v Bratislave, pedagogickú aprobáciu filozofia – biológia. Titul CSc. získala na tej istej fakulte z problematiky ekofilozofie. Habilitovala na UKF v Nitre z dejín filozofie. V súčasnosti pôsobí na Katedre mediálnej výchovy FMK UCM.

Oblasti záujmu: filozofia, etika médií, ekofilozofia.

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Dimenzie médií v globalizačnom procese / Odlerová, Eva, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 35-49 [1,55 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Ekofyziológia živočíchov a človeka / Poráčová, Janka - Nagy, Melinda - Mydlárová Blaščáková, Marta - Sedlák, Vincent - Vašková, Janka - Bernátová, Renáta - Vádašová, Bibiána - Kimáková, Tatiana - Lukáč, Norbert - Massányi, Peter - Zahatňanská, Mária - Kolesárová, Adriana - Odlerová, Eva - Pošiváková, Terézia - Kotosová, Janka - Frimmerová, Anna ; recenzenti: František Novotný, Alexandra Valenčáková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. - 583 s. - ISBN 978-80-555-1524-3.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Význam etiky pri výkone profesie verejného žalobcu / Šramel, Bystrík - Odlerová, Eva, 2013.
In: Karlovarská právní revue. - ISSN 1801-2191, Roč. 9, č. 2 (2013), s. 112-119.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 22

AFD 001 Environmental ethics versus legal aspects of environmental protection / Odlerová, Eva - Šramel, Bystrík, 2012.
In: CO-MAT-TECH 2012 : Global Crieses - Opportunities and Threats : Proceedings of the 20th International Scientific Conference / editor: Jana Šujanová. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-180-0, S. 446-451 [CD-ROM].

AFD 002 Environmentalizácia ekonomiky v globalizačnom prostredí / Odlerová, Eva = The environmentalization of economies in the globalization environment, 2012.
In: Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Katarína Heretiková. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-227-3827-9, S. 51-54.

AFD 003 Etické súvislosti v masmediálnych aktivitách / Odlerová, Eva = Ethics in the context of mass media activities, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 72-75 [CD-ROM].

AFD 004 Biometrická identifikácia človeka pomocou modernej prístrojovej a počítačovej techniky / Poráčová, Janka - Nagy, Melinda - Zahatňanská, Mária - Sedlák, Vincent - Mydlárová Blaščáková, Marta - Makovický, Pavol - Odlerová, Eva ; recenzent: Renáta Bernátová, 2013. - Popis urobený: 4. 7. 2013.
In: Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 / editori: Peter Beisetzer, Jana Burgerová, Tomáš Suslo. - Prešov : FHPV PU v Prešove, 2013. - ISBN 978-80-555-0745-3, S. 162-167 [online].

Spôsob prístupu:
http://fyzika.unipo.sk/konferencia/tech2013/

AFD 005 Vedecko-technický pokrok, etika a médiá / Odlerová, Eva = Scientific-technological progress, ethics and media ; recenzent: Katarína Heretiková, 2013.
In: Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Katarína Heretiková. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-227-3967-2, S. 136-140.

AFD 006 Etické aspekty intelektualizácie práce v znalostnej spoločnosti / Odlerová, Eva = Ethical aspects of intellectualization of work in the knowledge society, 2014.
In: Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Katarína Heretiková. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-227-4277-1, s. 102-106.

AFD 007 Globalizácia - médiá - výchova ekologického subjektu / Odlerová, Eva = Globalization - Media - Education of Ecological Entity, 2014.
In: Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-587-4, S. 211-218.

AFD 008 Vplyv intelektualizácie práce na životné prostredie a ich masmediálna interpretácia / Odlerová, Eva - Kusin, Vasko = Impact of work intellectualization on environment and their mass media interpretation, 2014.
In: Spoločensko-vedné aspekty znalostnej spoločnosti : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Katarína Heretiková. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-227-4191-0, S. 84-89.

AFD 009 Agresivita v reklame šírená digitálnymi a tradičnými médiami / Odlerová, Eva - Hýllová, Katarína = Aggressiveness in advertising spread of digital and traditional media, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 171-180.

AFD 010 Ekologizácia myslenia ako predmet pozornosti marketingovej komunikácie / Odlerová, Eva = Ecologisation of thinking as a subject of attention of marketing communication, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 231-238.

AFD 011 Fenomén práce a otázky metodologického redukcionizmu / Odlerová, Eva = The phenomenon of labour and issues of methodological reductionism, 2015.
In: Aplikácia poznatkov spoločenských vied v technických vedách : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. - ISBN 978-80-227-4471-3, S. 81-87 [CD-ROM].

AFD 012 K otázke jednoty technickej, vedeckej a humánno-sociálnej kreativity / Kusin, Vasil - Odlerová, Eva = On the issue of unity of technical, scientific and human-social creativity, 2015.
In: Aplikácia poznatkov spoločenských vied v technických vedách : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. - ISBN 978-80-227-4471-3, S. 57-62 [CD-ROM].

AFD 013 Scientizácia verzus humanizácia v environmentálnej výchove / Odlerová, Eva = Scientisation versus humanization in environmental education, 2015.
In: Úloha interdisciplinárneho vzdelávania v humanizácii technického prostredia : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Katarína Heretiková. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. - ISBN 978-80-227-4431-7, S. 72-76 [CD-ROM].

AFD 014 Princíp samoregulácie médií ako strategický nástroj ich humanizácie / Odlerová, Eva = Inherent regulation of media as strategic apparatus of their humanism principle, 2016.
In: Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-227-4637-3, S. 97-101 [CD-ROM].

AFD 015 Vplyv televízie na agresivitu detí / Odlerová, Eva - Hýllová, Katarína = The influence of television on children´s aggression, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 135-150.

AFD 016 Etika reklamy - východisko humanizácie sociálnej komunikácie / Odlerová, Eva - Hýllová, Katarína = Ethics of advertising - the basis for humanizing social communication, 2017.
In: Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová ; recenzenti: Emil Duda, Helena Ellingerová. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4706-6, S. 124-132 [CD-ROM].

AFD 017 Kríza v environmentálnom myslení / Odlerová, Eva = Crisis in environmental thinking, 2017.
In: Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová ; recenzenti: Emil Duda, Helena Ellingerová. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4758-5, S. 79-82 [CD-ROM].

AFD 018 Mobilné aplikácie ako nástroj edutainmentu / Odlerová, Eva - Švecová, Magdaléna, 2017.
In: Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová ; recenzenti: Emil Duda, Helena Ellingerová. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4706-6, S. 133-145 [CD-ROM].

AFD 019 Mobilné aplikácie ako nástroj interakcie vo vzdelávaní / Odlerová, Eva - Švecová, Magdaléna = Mobile applications: interactive tool in education, 2017.
In: Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová ; recenzenti: Emil Duda, Helena Ellingerová. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4758-5, S. 89-104 [CD-ROM].

AFD 020 Personality and history - mediastic controversy about Ľudovít Štúr / Odlerová, Eva - Hýllová, Katarína, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 80-93.

AFD 021 Vedecko-technický pokrok verzus antropologické omyly / Odlerová, Eva - Hýllová, Katarína = Scientific and technological progress versus anthropological mistakes, 2017.
In: Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác / zostavovateľ: Jana Zajacová ; recenzenti: Emil Duda, Helena Ellingerová. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017. - ISBN 978-80-227-4758-5, S. 74-78 [CD-ROM].

AFD 022 Využívanie mediálnej manipulácie pri zverejňovaní informácií o Ľudovítovi Štúrovi / Odlerová, Eva - Hýllová, Katarína, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 161-183.

Predmety

  • Etika v masmediálnej komunikácii - 1. Bc KOMU.
  • Etické aspekty médii a masovej komunikácie - 1. Bc. AMES
  • Dejiny európskej kultúry - 1. Bc. AMES
  • Estetické a etické východiská v masmediálnej komunikácii - 1. Bc. MARK
  • Etika v médiách - 3. Bc. KOMU
  • Etika vedeckej práce - 1., 2. PhD.

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

Oznamy