Mgr. Eva Kretiková,

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Kancelária: Zborovňa 1 (JAMA)

Linked In: evakretikova

Web: www.pracovnestaze.sk/

Magisterka Eva Kretiková sa vo svojej vedeckej práci venuje spotrebiteľskému správaniu a rozhodovaniu v oblastiach marketingu, behaviorálnej ekonómie, psychológie a neuromarketingu. Venuje sa tiež brandingu, online marketingu a marketingovej komunikácii. Má skúsenosti ako ideamaker, copywriter a account manager (sales manager) z niekoľkých reklamných agentúr a spoločností (iAdverti, Zaraguza, IAB Slovakia, Visibility, Zoznam.sk, Dotcom). V súčasnosti pôsobí v agentúre Greativity.sk a vedie Pracovné stáže.

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Počas štúdia bola súčasťou niekoľkých projektov, napr. StartupWeekend Bratislava, Zaraguza Digital Academy, moderovala dva ročníky rulezz konferencií. Ešte počas štúdia založila svoj vlastný projekt Pracovné stáže, ktorý riadi dodnes. Ako doktorandka sa venuje svojej dizertačnej práci na tému Vplyv vybraných stimulov v procese nákupného rozhodovania a správania a ich úloha v marketingovej komunikácii a je koordinátorkou coworkingového centra Pointt.

Oblasti záujmu: behaviorálna ekonómia, psychológia, online marketing, neuromarketing, spotrebiteľské správanie a rozhodovanie, budovanie značky.

 

Publikácie

AFC Mediálny trh a možnosti jeho inovácií / Dáša Mendelová, Peter Krajčovič, Eva Kretiková, 2014. In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 642-650 [CD-ROM].

BCI Prípadové štúdie z marketingu / Veronika Pizano, Artur Bobovnický, Eva Kretiková; recenzenti: Alena Kusá, Marián Hains. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 106 s. - ISBN 978-80-8105-625-3.

AFD Social media as the innovation of the recruiting and job - seeking / Eva Kretiková, 2014. In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 85-98.

AFD Využitie internetu v prospech uplatnenia ľudského kapitálu na trhu práce / Eva Kretiková, 2014. In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 250-256 [CD-ROM].

Predmety

  • Psychológia v reklame - 3. ročník Bc. MARK
  • Corporate Identity - 1. ročník Mgr. MARK

Oznamy