prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

profesor v odbore masmediálna komunikácia

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Profesor Dušan Pavlů sa vo výskumnej sfére venuje najmä globálnym otázkam vzniku a vplyvu systému marketingovej komunikácie v komerčnej i nekomerčnej sfére na životný štýl spoločnosti, pričom sa sústreďuje na historické aspekty tejto oblasti a jej širšie väzby na ekonomiku a kultúru. Špecifický záujem venuje multimediálnemu pôsobeniu veľtrhov a výstav. Je oficálnym audítorom s akreditáciou Globálnej výstavníckej asociácie (UFI) pre ČR a SR, od roku 1996 je autorem každoročných Analýz českého veletržního a výstavního trhu, ktoré prinášajú rozbor výstavnej a veľtrhovej aktivity v ČR. Pôsobil ako člen redakčnej rady časopisu Propagace, Marketing a Komunikace, ako hovorca niekoľkých výstav a veľtrhov doma i v zahraničí, ako predseda odborných hodnotiacich komisií (napr. Střechy, Holiday World) a je predsedom dozornej rady Spoločenstva organizátorov veľtrhov a výstav v ČR.

Je absolventom FSVP UK v Prahe. Titul profesora získal v roku 2011. Na Fakulte žurnalistiky UK v Prahe inicioval a založil študijný odbor propagácia a odbor marketingová komunikácia na Fakulte multimediálnych štúdií UTB v Zlíne. Pôsobil ako pedagóg na FMK UTB v Zlíne a na VŠFS v Prahe. Od roku 2014 je členom Katedry marketingovej komunikácie na FMK UCM.

V súčasnosti pôsobí v redakčných radách viacerých vedeckých časopisov, je aktívnym organizátorom mezinárodných vedeckých konferencií s tematikou marketingovej komunikácie, autorom mnohých publikácií, riešiteľ a spoluriešiteľ projektov a podieľa sa na výskumných aktivitách zameraných na vstup firiem na českých trh, spokojnosť návštevníkov a vystavovateľov na výstavách a veľtrhoch v ČR a SR.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, veľtrhy a výstavy.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Reklub 1927-1949 / Pavlů, Dušan : kapitoly z dějin československé reklamy ; recenzovali: Katarína Fichnová, Hana Pravdová, Jaroslav Světlík. - 1. vyd. - [Brno] : Professional Publishing, 2017. - 282 s. - ISBN 978-80-88260-00-4.

ABA  Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABA 001 Počátky organizace a institucionalizace reklamy v české společnosti na přelomu 19. a 20. století / Pavlů, Dušan, 2015.
In: Teorie a praxe v marketingové komunikaci / editoři: Radim Bačuvčík, Ivana Butoracová Šindleryová ; recenzovali: Ľudmila Čábyová, Václav Stříteský. - 1. vyd. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. - ISBN 978-80-87500-68-2, s. 13-50 [3,75 AH].

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Počátky výzkumu trhu a efektivity reklamy jako východiska reklamní kreativity / Pavlů, Dušan, 2016.
In: Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci / editoři: Radim Bačuvčík, Ivana Butoracová Šindleryová ; recenzovali: Krzysztof Gajdka, Václav Stříteský, Peter Dorčák. - 1. vyd. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. - (Protipóly marketingové komunikace). - ISBN 978-80-87500-83-5, s. 29-50 [1,03 AH].

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 3

ADE 001 Jak profilovat obor marketingová komunikace na vysoké škole / Pavlů, Dušan, 2015.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 25, č. 3 (2015), s. 15-16.

ADE 002 Marketingová komunikace v první polovině 20. století (1906 - 1940) / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 27, č. 1 (2017), s. 10-12.

ADE 003 Přelomový rok 1927 / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 28, č. 4 (2017), s. 22-23.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Nevládní neziskový sektor: nadšení dobrovolníků kontra profesionální nároky na komunikaci / Pavlů, Dušan = Non-governmental non-profit sector: enthusiasm of volunteers versus professional demands on communication, 2016.
In: Analýza a výskum v marketingovej komunikácii. - ISSN 1339-3715, Roč. 4, č. 2 (2016), s. 9-18.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Client brief the major source of effective creativity in marketing communication / Pavlů, Dušan, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 205-216.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 The Beginnings of Market Research and Measurement of Market Advertising Effectiveness / Pavlů, Dušan, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 52-64.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Specifické podmínky marketingové komunikace se seniory / Pavlů, Dušan, 2014.
In: Mládí a zralost v marketingové komunikaci / Radim Bačuvčík a kol. ; recenzovali: Ivana Butoracová Šindleryová, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Zlín : VeRBuM, 2014. - ISBN 978-80-87500-50-7, s. 141-149.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Manipulace v reklamě v ČSR v 1. polovině 20. století / Pavlů, Dušan = Manipulation in advertising in ČSR in the 1st half of the 20th century, 2016.
In: Médiá-moc-manipulácia / Eva Chudinová a kol. ; vedeckí recenzenti: Samuel Brečka, Miroslava Poláková. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-89453-28-3, S. 283-298.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 Generation identity in constituting advertising in ČSR between the two world wars / Pavlů, Dušan, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 153-167.

AFD 002 Complex promotional - advertising action: a beginning of the integrated marketing communication / Pavlů, Dušan : (historic looking back at innovation of the Czech advertising theory and practice in the 70s and 80s of the 20th century), 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 158-172.

AFD 003 First attempts in Czechoslovakia to objectivize data in advertising in the first half of the 20th century / Pavlů, Dušan, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 190-203.

AFD 004 Possibilities and limits of digital communication in marketing communication / Pavlů, Dušan, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 229-246.

AFD 005 The role of the brandin the development of Czechadvertising in the first half on the 20th century / Pavlů, Dušan, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 225-234.

AFD 006 Facts, research, segmentation / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 200-211.

AFD 007 Some historical trends in approaches to effective advertising / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 289-303.

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 4

BDE 001 Veletrhy zůstávají jedním z mála kontaktů s realitou / Pavlů, Dušan, 2014.
In: Trade news. - ISSN 1805-5397, Roč. 3, č. 1 (2014), s. 58-59.

BDE 002 Přežijí veletrhy konfrontaci s elektronickou komunikací? / Pavlů, Dušan, 2016.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 26, č. 1 (2016), s. 12-13.

BDE 003 Nezapomínejme na emoce / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Komora.cz : společník ve světě podnikání a průmyslu. - ISSN 1802-1247, Roč. 18, č. 12/2017 - 1/2018 (2017), s. 94-95.

BDE 004 Jak se píše historie reklamy? Jedním slovem? Těžko! / Pavlů, Dušan, 2018.
In: Brands&Stories. - ISSN 1804-2708, Č. 1 (2018), s. 46.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 20

EDI 001 Česká reklama v zrcadle posledních 30 let / Pavlů, Dušan, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 2 (2013), s. 110-111.
Rec na: Česká reklama (od pana Vajíčka po falešné soby) / Jaroslav Krupka. - Praha : Albatros Media, 2012. - 264 s. - ISBN 978-80-265-0046-9.

EDI 002 PR: Dějiny - teorie - praxe / Pavlů, Dušan, 2013.
In: Moderní řízení. - ISSN 0026-8720, č. 12 (2013), s. 27.
Rec na: Public relations / Ladislav Kopecký. - Praha : Grada, 2013. - 240 s. - ISBN 978-80-247-4229-8.

EDI 003 Bárta, Luboš, 2013. Public relations ... / Pavlů, Dušan, 2014.
In: Marketing Science and Inspirations. - ISSN 1338-7944, Roč. 9, č. 3 (2014), s. 62-63.
Rec na: Public relations & marketingová komunikace v obchodu s vínem / Luboš Bárta. - Praha : Radix ve spolupráci s Business Institut, 2013. - 464 s. - ISBN 978-80-87573-07-5.

EDI 004 Fundraising pro neziskové organizace / Pavlů, Dušan, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 108-109.
Rec na: Fundraising pro neziskové organizace / Petr Boukal a kolektiv. - Praha : Grada, 2013. - 264 s. - ISBN 978-80-247-4487-2.
Rec na: Fundraising pro neziskové organizace / Petr Boukal a kolektiv. - Praha : Grada, 2013. - 260 s. - ISBN 978-80-247-4487-2.

EDI 005 Jak vytvořit atraktivní obchodní název (Příběhy úspěšných značek) / Pavlů, Dušan, 2014.
In: Brands & Stories. - ISSN 1804-2708, č. 4 (2014), s. 33.
Rec na: Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky / Z. Bauer a kol. - Praha : Nakladatelství BZ, 2014. - 340 s. - ISBN 978-80-904272-7-3.

EDI 006 Role značky v neziskovém světě / Pavlů, Dušan, 2014.
In: Brands & Stories. - ISSN 1804-2708, č. 2 (2014), s. 36.
Rec na: Rozvíjanie značky neziskovej organizácie / Sarah Durham. - Bratislava : Nezisková organizácia Voices, 2012. - 137 s. - ISBN 978-80-971149-0-9.

EDI 007 Denisa, Hejlová, 2015. Public relations / Pavlů, Dušan, 2015.
In: Marketing Science and Inspirations. - ISSN 1338-7944, Roč. 10, č. 4 (2015), s. 59-61.
Rec na: Public Relations / Denisa Hejlová. - Praha : Grada Publishing, 2015. - 256 s. - ISBN 978-80-247-5022-4.

EDI 008 On the History of Czechoslovak Advertising 1918 - 1989 / Pavlů, Dušan, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 123-125.
Rec na: Proměny československé reklamy / K. Hlouchová. - Brno : Klenum, 2015. - 181 s. - ISBN 978-80-87713-12-9.

EDI 009 Petr, Vít, 2015. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace / Pavlů, Dušan, 2015.
In: Marketing Science and Inspirations. - ISSN 1338-7944, Roč. 10, č. 4 (2015), s. 62-63.
Rec na: Praktický právní průvodce pro neziskové organizace / Petr Vít. - Praha : Grada Publishing, 2015. - 157 s. - ISBN 978-80-247-5477-2.

EDI 010 Manažerské rozhodování z hlediska etiky / Pavlů, Dušan, 2016.
In: Moderní řízení. - ISSN 0026-8720, Roč. 51, č. 6 (2016), s. 40-41.
Rec na: Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí / Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 164 s. - ISBN 978-80-8168-199-8.

EDI 011 Vysoká škola a požadavky marketingové komunikační praxe / Pavlů, Dušan, 2016.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 26, č. 2-3 (2016), s. 34.
Rec na: Absolvent marketingovej komunikácie na ceste do reklamnej agentúry / Zuzana Danechová, Alena Kusá. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta mesmediálnej komunikácie, 2015. - 104 s. - ISBN 978-80-8105-775-5.

EDI 012 World of gaming (Digitálne hry ako nástroje reklamy) / Pavlů, Dušan, 2016.
In: Dot.comm. - ISSN 1339-5181, Vol. 4, no. 1-2 (2016), s. 53-54.
Rec na: World of Advergaming / Zdenko Mago. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 99 s. - ISBN 978-80-8105-814-1.

EDI 013 Co nám skutečně chybí v teorii marketingové komunikace? / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 28, č. 2 (2017), s. 31.
Rec na: Konzument / Nepomuk Gasteiger. - Praha : Academia, 2015. - 232 s. - ISBN 978-80-200-2365-0.

EDI 014 Corporate Identity - Key Element of Marketing Communication / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 131-132.
Rec na: Praktická učebnice tvorby jednotného firemního stylu / Stanislav Horný. - Praha : Professional Publishing, 2016. - 187 s. - ISBN 978-80-906594-3-8.

EDI 015 Michaela, Banzetová, 2016. O práci galeristy a trhu se současným uměním. Nejen v České republice / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Marketing Science and Inspirations. - ISSN 1338-7944, Roč. 12, č. 1 (2017), s. 58-59.
Rec na: O práci galeristy a trhu se současným uměním - nejen v České republice / Michaela Banzetová. - Brno : FVU VUT, 2016. - 159 s. - ISBN 978-80-214-5393-7.

EDI 016 Sociální marketing / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 27, č. 1 (2017), s. 34.
Rec na: Sociální marketing / Radim Bačuvčík, Lenka Harantová. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. - 254 s. - ISBN 978-80-87500-80-4.

EDI 017 Tahal, Radek et al., 2017. Marketingový výzkum ... / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Marketing Science and Inspirations. - ISSN 1338-7944, Roč. 12, č. 4 (2017), s. 61-62.
Rec na: Marketingový výzkum / Radek Tahal a kolektiv. - Praha : Grada Publishing, 2017. - 261 s. - ISBN 978-80-271-0206-8.

EDI 018 Značka - nositel image výrobce / Pavlů, Dušan, 2017.
In: Brands & Stories. - ISSN 1804-2708, Č. 1 (2017), s. 30.
Rec na: Značka: nositeľ imidžu výrobcu / Ľudmila Nagyová. - Nitra : SPU, 2016. - 163 s. - ISBN 978-80-552-1556-3.

EDI 019 Inspirativní ediční čin - dvě nové knihy Reklama/Marketingová komunikace / Pavlů, Dušan, 2018.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 28, č. 1 (2018), s. 28-29.
Rec na: Reklama / Jaroslav Světlík a kolektiv. - Rzeszow : WSIZ, 2017. - 623 s. - ISBN 978-83-64286-71-1.
Rec na: Marketingové komunikace / Jaroslav Světlík. - Praha : VŠPP, 2016. - 180 s. - ISBN 978-880-6847-79-5.

EDI 020 Jesenský, Daniel a kol., 2018. Marketingová komunikace v místě prodeje ... / Pavlů, Dušan, 2018.
In: Marketing Science and Inspirations. - ISSN 1338-7944, Roč. 13, č. 1 (2018), s. 55-56.
Rec na: Marketingová komunikace v místě prodeje / Daniel Jesenský a kolektiv. - Praha : Grada, 2018. - 504 s. - ISBN 978-80-271-0252-5.

EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 3

EDJ 001 Průkopník teorie PR / Pavlů, Dušan, 2014.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 24, č. 3 (2014), s. 29.

EDJ 002 Zygmunt Bauman - doctor honoris causa Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Pavlů, Dušan, 2014.
In: Sociologický časopis = Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288, Roč. 50, č. 1 (2014), s. 153-155.

EDJ 003 Marketingová komunikace - součást kulturního a kreativního průmyslu / Pavlů, Dušan, 2016.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 26, č. 4 (2016), s. 25.

GAI  Správy
Počet záznamov: 1

GAI 001 Analýza českého veletržního a výstavního trhu 2013 / Pavlů, Dušan. - Praha : AMASIO EXPO, 2014. - 20 s.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 S pečlivostí a smyslem pro detail mapuje dějiny reklamy / Pavlů, Dušan - Brixi, Eva ; [dotazovateľ Eva Brixi], 2018.
In: Prosperita : list o podnikání. - ISSN 1213-6492, príloha Prosperita Fresh Time, květen (2018), s. 8-10.

Predmety

  • Marketingové komunikačné stratégie I. - 1. ročník Mgr. MARK
  • Marketingové komunikačné stratégie III. - 2. ročník Mgr. MARK

Oznamy