Mgr. Dominika Rašová, PhD.

odborný asistent

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, zborovňa 2

utorok, 10.00 - 11.30 hod.

Doktorka Dominika Rašová svoju vedeckú a publikačnú činnosť orientuje predovšetkým na pragmatiku komunikácie, gramatiku slovenského jazyka a nemeckého jazyka a metodológiu výučby cudzích jazykov. Pôsobí ako lektorka nemeckého jazyka v súkromnej inštitúcii.

Vyštudovala učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a nemecký a literatúra na FHV UMB v Banskej Bystrici. Akademický titul PhD. získala po absolvovaní študijného programu všeobecná jazykoveda na Katedre slovenského jazyka a komunikácie UMB.

V súčasnosti je členkou Katedry jazykovej komunikácie FMK UCM, kde vyučuje nemecký jazyk a jazykovú kultúru.

Oblasti záujmu: lingvistika, jazyková kultúra, kultúra jazyka, cudzie jazyky, funkcie jazyka, komunikačné zámery, mediálny dialóg, diskurzy v mediálnom dialógu.

 

Publikácie

RAŠOVÁ, D.: Analýza jazykových komunikátov s využitím deskriptorov na meranie úrovne ovládania slovenského jazyka (rozhovor). In: Rara Avis IV. Trnava : UCM, 2008. ISBN 978-80-8105-086-2, s. 28-39.

RAŠOVÁ, D. – KLINCKOVÁ, J. (rec.).: Patráš, V. Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie/Sociolinguistic aspects of electronically determined communication. In: Jazykovedný časopis. ISSN 0021-5597, 2010, roč. 61, č. 2, s. 168-170.

RAŠOVÁ, D.: Reflexia komunikačno-pragmatického prístupu vo výskume masmediálnej komunikácie. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy – lingvistika. Banská Bystrica : UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0233-9, s. 152-160.

RAŠOVÁ, D.: Modálne sloveso. Sponové sloveso. In: Terminológia slovies: slovensko-španielsko-francúzsko-taliansky výkladový slovník. Banská Bystrica : UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0293-3, s. 102, 176-177.

RAŠOVÁ, D.: Pragmatická analýza mediálneho dialógu so zreteľom na rečové kompetencie hovoriacich. In: Język nowych mediów. Lodž : PRIMUM VERBUM, 2012. ISBN 978-83-621-57-42-6, s. 204-214.

RAŠOVÁ, D.: Allgemeine und spezifische Aspekte des Konstruktionsbegriffes in der Linguistik. In: Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie. [online]. 2012, č. 3. Dostupné na internete:<http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-literatury/motus-in-verbo/motus-in-verbo-vedecky-casopis-mladej-generacie.html>.ISSN 1339-0392.

RAŠOVÁ, D.: Podoby slovosledu ako dôsledok jazykových noriem a interferencií vo verbálnej komunikácii. In: Jazykovedné štúdie. Nitra : UKF, 2011. ISBN 078-80-224-1286-5, s. 141-146.

RAŠOVÁ, D.: Sociopragmatické kritériá ako východisko posudzovania kultúry vyjadrovania v písanej publicistike. In: OD SLOVA K MODELU JAZYKA. XIII. Olomouc : UP, 2012. ISBN 978-80-244-3960-0, s. 369-380.

RAŠOVÁ, D.: Pragmatická sila častíc. In: VARIA XXII.Nitra : UKF,Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012. ISBN 978-80-558-0565-8, s. 363-373.

RAŠOVÁ, D.: Sociopragmatika v online denníkoch. In: Nová filologická revue. ISSN 1338-0583, 2013, roč. 5, č. 1, s. 83-95.

RAŠOVÁ, D.: Pragmatika jazykových javov v masmediálnej komunikácii. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 170 s. ISBN 978-83-7490-721-7.

RAŠOVÁ, D.: Pragmatická sila častíc. In: VARIA XXII. Nitra : UKF, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2014. ISBN 978-80-558-0565-8, s. 363-373.

RAŠOVÁ, D.: Nemecká lingvistika v zrkadle pragmaticko-komunikačného obratu. In: VARIA XXI. Banská Bystrica :  Belanium, 2015. ISBN 978-80-557-0879-9. s. 410-422.

RAŠOVÁ, D.: Expresívne ilokučné akty v politickej talkshow. In: Poznańskie Studia Slawistyczne. ISSN 2084-3011, 2015, č. 9, s.

RAŠOVÁ, D. et al.: Ein Stein 1. Deutsch für Anfänger. Trnava, 2015. 160 s. ISBN 978-89-981-0-7.

Predmety

  • Nemecký jazyk I.,II. - 1. ročník MARK, KOMU, AMES
  • Nemecký jazyk III., IV. - 2. ročník MARK, KOMU, AMES
  • Jazyková kultúra - 1. ročník MARK

Oznamy