doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

docent

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Utorok 18:10 - 19:40 hod., po dohode cez MS Teams

Docent Marek Švec pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2015 najskôr v pozícií odborného asistenta a neskôr docenta. Okrem toho pôsobí aj ako docent vo vednom odbore Pracovné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a spolugarant pre doktorandské štúdiu v odbore Občianske právo. V profesijnej činnosti vykonáva advokátsku činnosť, je generálnym tajomníkom a súčasne členom Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management.

Pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer SR, s. r. o., pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Vedeckej rady Fakulty manažmentu a podnikania Paneurópskej univerzity v Bratislave a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je rovnako šéfredaktorom vedeckého časopisu The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management.

Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2020 – 2022. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný. Je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ako aj ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Komentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z  vydaného vydavateľstva vydavateľstvom Wolters Kluwer SR, s. r. o., spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk.

Oblasti záujmu: individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy, autorskoprávna ochrana, ochrana základných ľudských práv a slobôd v mediálnom priestore.

 

Predmety

  • Teória práva a ústavné právo – 1. Bc. MARK / 2. Bc. MARK
  • Podnikateľské právo – 1. Mgr. MARK / 2. Mgr. MARK

Projekty

APVV - september 2009 – august 2012 - "Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti“, LPP–0048-09, APVV, zodpovedná riešiteľka projektu prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc, spoluriešiteľ

VEGA - január 2009 – december 2011 - "Dôstojnosť ľudskej osoby a liberalizácia pracovnoprávnych vzťahov", 1/0183/09, VEGA, vedúca projektu JUDr. Ivica Hodálová, PhD., spoluriešiteľ

MPSVaR - „Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty“, vyhlásenom Centrom vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, koordinátorkou projektu je prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., spoluriešiteľ

FES SR - „Kultúra sveta práce“ - Friedrich Ebert Stiftung zastúpenie v SR a ČR, od 2011 – prebieha, hlavný koordinátor projektu

EUROFOUND - Štúdia „Regulation of labour market intermediaries and role of social partners in preventing trafficking of labour“ za Slovenskú republiku, pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Dublin, október/november 2015, pre Inštitút pre výskum práce a rodiny SR, spoluautori – Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Marek Švec, PhD.

VEGA -2015-2017 - Koncepcia phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, 1/0640/15, VEGA, zodpovedná riešiteľka projektu prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

VEGA - 2018-2020 - Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách, 1/0708/18 2018, VEGA, zodpovedná riešiteľka projektu prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

EUROFOUND - Štúdia „Role of Social Partners in tackling discrimination (age, religion, disability, sexual orientation, racial/ethnic origin) at the workplace“ za Slovenskú republiku, pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Dublin, november/december 2019, pre Inštitút pre výskum práce a rodiny SR, spoluautori – prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

EUROFOUND - Štúdia „Electronic workplace monitoring, worker surveillance: big brother and big data?“ za Slovenskú republiku, pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Dublin, november/december 2019, pre Inštitút pre výskum práce a rodiny SR, spoluautori – prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

EUROFOUND - Štúdia „Right to disconnect – Extension of topical update on work-life balance in the context of flexible work and ICT use“ za Slovenskú republiku, pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – Dublin, máj 2020, pre Inštitút pre výskum práce a rodiny SR, spoluautori – prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Pobyty

  • Rechtswissenschaftliche Fakultät, Paris Lodron Universität Salzburg, Rakúsko
  • Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität Graz, Rakúsko
  • Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Česká republika
  • Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Brne, Česká republika

Oznamy