Mgr. Dáša Franić, PhD.

funkčné miesto docenta, prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 9:30 - 11:00 hod., Nám J. Herdu 2, dekanát FMK, 119 d

Doktorka Dáša Franić na fakulte aktívne pôsobí od roku 2011, kedy nastúpila na doktorandské štúdium, ktoré v roku 2014 úspešne obhájila a kontinuálne nastúpila na pozíciu odborného asistenta. V súčasnosti pôsobí na FMK na funkčnom mieste docentky a taktiež je súčasťou vedenia fakulty na pozícii prodekanky pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium. 

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM vo všetkých troch stupňoch, okrem toho v roku 2018 získala bakalársky titul na FF UCM v študijnom programe anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. V rámci vedeckej, pedagogickej i publikačnej činnosti sa venuje skúmaniu nástrojov marketingovej komunikácie so zameraním na problematiku reklamy a vzťahov s verejnosťou. Svoju pozornosť rovnako venuje na oblasť problematiky spotrebiteľského správania.

Dlhé roky sa podieľa na príprave, organizácii i koordinácii medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, ktorá je dnes renomovaným a obľúbeným podujatím s výstupmi indexovanými v databáze Web of Science. Rovnako spolupracuje na organizácii iných vedeckých podujatiach a podieľa sa aj na ďalších aktivitách smerujúcich k neformálnemu vzdelávaniu študentov. Od roku 2012 je členkou redakcie vedeckého časopisu Communication Today, kde momentálne pôsobí ako zástupkyňa šéfredaktora. Je predsedníčkou Rady kvality FMK. Taktiež sa podieľa za personálnom zabezpečení študijného programu marketingová komunikácia (učiteľ zabezpečujúci profilové predmety študijného programu).

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Inovácie v slovenskej reklame / Mendelová, Dáša - Zaušková, Anna ; recenzenti: Anna Križanová, Ľudmila Čábyová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 142 s. - ISBN 978-80-8105-782-3.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Inovácie v mediálnom prostredí / Mendelová, Dáša, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 81-105 [1,82 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Kreatívny projektový manažment / Zaušková, Anna - Bezáková, Zuzana - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Michal Vaněk, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-555-3.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Environmental protection and sustainable development in the Slovak republic / Zaušková, Anna - Miklenčičová, Renáta - Madleňák, Adam - Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 153-159.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Problems of innovative thinking advocacy within the Christian doctrine / Zaušková, Anna - Madleňák, Adam - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 3 (2014), pp. 81-87.

ADM 002 Astroturfing as a controversial media relations tool / Mendelová, Dáša, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 175-184.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADN 001 Innovation in the Slovak advertising environment / Mendelová, Dáša - Zaušková, Anna, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 39-56.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Inovácie a inovačná výkonnosť na slovenskom mediálnom trhu / Mendelová, Dáša = Innovations and innovation performance on the Slovak media market, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 199-206 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFC 001 Papier, polygrafia, tlač / Mendelová, Dáša, 2013.
In: (Ko)media : Praha, 11. října 2012 : vědecký sborník z mezinárodní konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Dana Petranová. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. - ISBN 978-80-7408-067-8, [5 s.] [CD-ROM].

AFC 002 Čo sa nám páči a čo nie alebo inovácie v dizajne / Mendelová, Dáša = What do we like and what don´t or innovation in design, 2014.
In: Marketingová komunikace a společnost = Marketing communications and society : sborník 2. mezinárodní vědecké konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Katarína Fichnová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 978-80-7408-097-5, S. 377-386 [CD-ROM].

AFC 003 Mediálny trh a možnosti jeho inovácií / Mendelová, Dáša - Krajčovič, Peter - Kretiková, Eva, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 642-650 [CD-ROM].

AFC 004 Promotion of sacral sights in Trnava region / Mendelová, Dáša, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2016 : 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Claudia Pelosi ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Barbara Aquilani. - [Firenze] : Nardini Editore, 2016. - (kermesquaderni, ISSN 2036-1122). - ISBN 978-88-404-4377-5, S. 154-157.

AFC 005 Significance of Religious Events in the Town of Trnava / Mendelová, Dáša, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: ESRARC 2017 : 9th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Iulian Rusu ... [et al.] ; [reviewers] Giorgia Agresti, Nicolae Apostolescu. - Torino : Lexis Compagnia Editoriale, 2017. - ISBN 978-88-94206-44-9. - ISSN 2532-4381, S. 154-157.

AFC 006 Online communication of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 183-186.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9

AFD 001 Doska: Dizajn. Online. Súťaž. Kreativita. Aplikácia / Mendelová, Dáša - Mužíková, Dáša - Hliboký, Matúš - Macko, Branislav = Doska: Design. Online. Competition. Creativity. Application, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 63-68.

AFD 002 Nie je text ako text / Mendelová, Dáša - Mužíková, Dáša = The text is not always only a text, 2012.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová ; recenzenti: Daniela Kollárová, Viliam Končál. - 1. vyd. - ISBN 978-80-8105-384-9, S. 142-147 [CD-ROM].

AFD 003 Inovácie - kam nás privedú? / Mendelová, Dáša = Paper title in English, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 115-121 [CD-ROM].

AFD 004 Inovácie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Zaušková, Anna - Mendelová, Dáša - Bezáková, Zuzana = Inovation in the context of sustainable development, 2013. - Popis urobený: 18. 11. 2013.
In: Podniková ekonomika a manažment : globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky `13 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu ... - ISSN 1336-5878, Mimoriadne číslo (2013), s. 838-844 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.scss.sk/

AFD 005 Kreativita a tvorivosť ako východisko k inováciám / Mendelová, Dáša, 2013.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 67-72.

AFD 006 Kreativita ako jeden z východiskových prvkov dizajnu / Mendelová, Dáša = Creativity as one of the fundamental design elements, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 107-117.

AFD 007 Ability to create and adopt innovative concepts on Slovak advertising market / Mendelová, Dáša, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 123-133.

AFD 008 K problematike tvorby a realizácie prvej časti ekoinovačného procesu / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša = The problems of realisation and implementation of the first phase of the eco-innovations process, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 7-23.

AFD 009 Využitie onlinového prostredia v procese realizácie ekoinovácií / Bezáková, Zuzana - Mendelová, Dáša, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 19-27.

AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1

AFG 001 Inovacije u slovačkom medijskom okruženju / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Mendelová, Dáša = Innovations in Slovak media environment, 2017.
In: Mediji i medijska kultura - europski realiteti : međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup : knjiga sažetaka / urednici (editors): Ivana Žužul, Željko Pavić, Ivana Bestvina Bukvić. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za kulturologiju, 2017. - ISBN 978-953-8154-02-7, S. 124-125.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 7

BDF 001 Biokvalita si hľadá spotrebiteľov len pomaličky / Mendelová, Dáša : presvedčovanie ľudí si vyžiada ešte čas, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 6 (2011), s. 8.

BDF 002 Firmy sa vzdelávaniu zbytočne bránia / Mendelová, Dáša : krok po kroku smerom k stratégii, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 2 (2011), s. 10-11.

BDF 003 Klastre - silní hráči cestovného ruchu / Mendelová, Dáša : ale i beh na dlhú trať, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 4 (2011), s. 8.

BDF 004 Marketing cez mobily stále trendom / Solík, Martin - Mendelová, Dáša : konferencia Mobilný marketing 2012 opäť skvelá, 2012.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 10, č. 10 (2012), s. 12-13.

BDF 005 Nereflektujeme zmeny v komunikácii / Mendelová, Dáša, 2012.
In: Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a out-of-home. - ISSN 1335-2016, príloha Výstavníctvo, november 2012, s. 13.

BDF 006 Skratka MICE pre Slovensko prínosom / Mendelová, Dáša : incentívna turistika zvyšuje prestíž krajiny, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 4 (2011), s. 6.

BDF 007 Trendy prajú e-learningu / Mendelová, Dáša : nová generácia nemá problém s elektronizáciou vzdelávania, 2011.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 9, č. 2 (2011), s. 19.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 Návrh reklamnej kampane pre nový produkt / Michelčíková, Mária - Krasińska, Vladimíra - Mitošinková, Nikoleta - Ulbrich, Adam - Mendelová, Dáša, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. II. časť : Sekcia marketingovej a masmediálnej komunikácie / editori: Milan Rajčák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ivan Dubnička, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-378-8, S. 89-106 [DVD-ROM].

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Nové portály pre podnikateľov z dielne Vladimíra Tomeka / Tomek, Vladimír - Mendelová, Dáša ; [dotazovateľ Dáša Mendelová], 2012.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 10, č. 8 (2012), s. 16-17.

GII 002 Trnava Tourism: musíme ťahať za jeden povraz / Kotlárik, Andrej - Mendelová, Dáša ; [dotazovateľ Dáša Mendelová], 2012.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 10, č. 6 (2012), s. 8.

Predmety

  • Marketingová komunikácia - 1. Bc. VZME
  • Public relations I., II. - 2. Bc. VZME
  • Teória a prax marketingovej komunikácie - 2. Bc. MARK
  • Spotrebiteľské správanie - 2. ročník Bc. MARK

Projekty

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie

FPPV: Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie

Pobyty

Erasmus: Pedagogická mobilita. Univerzita v Dubrovníku, Chorvátsko

Univerzita J. J. Strossmayera v Osijeku, Chorvátsko

Universidad de Matanzas, Kuba

Univerzita Hradec Králové, Česká Republika

Univerzita v Dubrovníku, Chorvátsko

Salzburg Academy on Media and Global Change, Rakúsko (Letná škola)

Oznamy