Mgr. Dáša Franić, PhD.

prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium, univerzitná docentka

Doktorka Dáša Franić na fakulte aktívne pôsobí od roku 2011, kedy nastúpila na doktorandské štúdium, ktoré v roku 2014 úspešne obhájila a kontinuálne nastúpila na pozíciu odborného asistenta. V súčasnosti pôsobí na FMK na funkčnom mieste docentky a taktiež je súčasťou vedenia fakulty na pozícii prodekanky pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium. 

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM vo všetkých troch stupňoch, okrem toho v roku 2018 získala bakalársky titul na FF UCM v študijnom programe anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. V rámci vedeckej, pedagogickej i publikačnej činnosti sa venuje skúmaniu nástrojov marketingovej komunikácie so zameraním na problematiku reklamy a vzťahov s verejnosťou. Svoju pozornosť rovnako venuje na oblasť problematiky spotrebiteľského správania.

Dlhé roky sa podieľa na príprave, organizácii i koordinácii medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, ktorá je dnes renomovaným a obľúbeným podujatím s výstupmi indexovanými v databáze Web of Science. Rovnako spolupracuje na organizácii iných vedeckých podujatiach a podieľa sa aj na ďalších aktivitách smerujúcich k neformálnemu vzdelávaniu študentov. Od roku 2012 je členkou redakcie vedeckého časopisu Communication Today, kde momentálne pôsobí ako zástupkyňa šéfredaktora. Je predsedníčkou Rady kvality FMK. Taktiež sa podieľa za personálnom zabezpečení študijného programu marketingová komunikácia (učiteľ zabezpečujúci profilové predmety študijného programu).

 

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Inovácie v slovenskej reklame / Dáša Mendelová, Anna Zaušková ; recenzenti: Anna Križanová, Ľudmila Čábyová, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 142 s. - ISBN 978-80-8105-782-3.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie / Peter Krajčovič, Matej Martovič, Dáša Mendelová ; recenzenti: Katarína Ďurková, Martin Klepek. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - 164 s. - ISBN 978-80-572-0033-8.

Kreatívny projektový manažment / Anna Zaušková ... [et al.] ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Michal Vaněk, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-555-3.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The birth of American advertising / Dáša Mendelová, 2018.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-19.

Innovation in the Slovak advertising environment / Dáša Mendelová, Anna Zaušková, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 39-56.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Lobing / Dáša Franić, 2021.
In: Public relations - teória a prax / editori: Katarína Ďurková, Dáša Franić ; recenzenti: Andrej Brník, Kateřina Matušínská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0218-9, s. 85-98 [1 AH] [CD-ROM].

Úvod do problematiky PR / Dáša Franić, 2021.
In: Public relations - teória a prax / editori: Katarína Ďurková, Dáša Franić ; recenzenti: Andrej Brník, Kateřina Matušínská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0218-9, s. 6-19 [1 AH] [CD-ROM].

Predmety

 • marketingová komunikácia - 1. Bc. VZME
 • public relations I., II. - 2. Bc. VZME
 • teória a prax marketingovej komunikácie - 2. Bc. MARK
 • spotrebiteľské správanie - 2. Bc. MARK
 • inovácie v marketingovej komunikácii - 1. Mgr. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách
 • VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov
 • VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie
 • FPPV: Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie
 • VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie
 • Medzinárodný projekt CEDMO (Central European Digital Media Observatory)
 • Pobyty

 • Erasmus: Pedagogická mobilita. Univerzita v Dubrovníku, Chorvátsko
 • Univerzita J. J. Strossmayera v Osijeku, Chorvátsko
 • Universidad de Matanzas, Kuba
 • Univerzita Hradec Králové, Česká Republika
 • Univerzita v Dubrovníku, Chorvátsko
 • Salzburg Academy on Media and Global Change, Rakúsko (Letná škola)
 • Oznamy