Mgr. Bronislava Čapkovičová

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Magisterka Bronislava Čapkovičová sa venuje predovšetkým oblastiam krízového manažmentu, krízovej komunikácie, spoločensky zodpovednému podnikaniu, zelenému marketingu a riadeniu vzťahov so zákazníkmi. V praxi pôsobí ako ekonómka.

Vyštudovala znalostný manažment na Vysokej škole manažmentu. V súčasnosti na FMK UCM pôsobí ako denná doktorandka. Spolupracuje na ocenení Briliantt a je spoluriešiteľkou vedeckého projektu VEGA.

Oblasti záujmu: krízový manažment, krízová komunikácia spoločensky zodpovedné podnikanie.

 

Publikácie

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Evaluation of performance and efficiency of the CRM / Miklenčičová, Renáta - Čapkovičová, Bronislava, 2013. - Popis urobený: 8. 7. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 5, č. 1 (2013), [8 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

AFC 002 Crisis communication in context of public relations in the company Apple / Alchus, Jakub - Čapkovičová, Bronislava - Szkuráková, Lucia, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 746-756 [CD-ROM].

AFC 003 Marketing support for green innovations in the Slovak SMEs / Čapkovičová, Bronislava - Grib, Lukáš, 2016.
In: "Environmental awareness as a universal European Value" / editor-in-chief: Ivan Mihajlović. - Bor : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2016. - ISBN 978-86-6305-044-0, [10 s.]

AFC 004 Nevyhnutnosť vzdelávania krízového manažéra v podmienkach Slovenskej republiky / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 234-242 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 Interakcia environmentálneho manažmentu a zelených inovácií / Miklenčičová, Renáta - Čapkovičová, Bronislava, 2013.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove usporiadanej dňa 25. a 26. apríla 2013 v Prešove / editor Jozef Gajdoš ; recenzenti Soňa Hurná, Ladislav Lukáč, Adriana Czikosová. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2013. - ISBN 978-80-89372-50-8, S. 73-78.

AFD 002 Zelené inovácie v slovenských priemyselných podnikoch / Bednárik, Jaroslav - Alchus, Jakub - Čapkovičová, Bronislava - Szkuráková, Lucia = Green innovation in Slovak industrial enterprises, 2014.
In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 29-43 [CD-ROM].

AFD 003 Digitálna krízová komunikácia a sociálne média / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav = Digital crisis communication and social media, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálny marketing & Digitálny spotrebiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Zuzana Bezáková, Alena Kusá, Anna Zaušková ; recenzenti: Peter Murár, Václav Kupec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 19-32.

AFD 004 Environmental management and green innovation in businesses / Miklenčičová, Renáta - Čapkovičová, Bronislava, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 482-493.

AFD 005 Krízová komunikácia s nespokojným zákazníkom na sociálnych sieťach / Čapkovičová, Bronislava = Crisis Communication with Dissatisfied Customer on the Social Networks, 2015.
In: Quo Vadis, Massmedia, Quo Vadis, Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Rudolf Rybanský, Slavomír Gálik ; recenzenti: Ina Mruškovičová, Jarmila Šalgovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-735-9, S. 60-67 [CD-ROM].

AFD 006 Media and business crisis communication in the time of crisis / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 15. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 13-18.

AFD 007 Zelený marketing a zelené inovácie ako súčasť marketingovej komunikácie / Bednárik, Jaroslav - Čapkovičová, Bronislava = Green marketing and green innovation as a part of marketing communication, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 145-159.

AFD 008 Krízová komunikácia z pohľadu stredných a veľkých priemyselných podnikov na Slovensku / Čapkovičová, Bronislava = Crisis communication from the point of view of middlesized and large industrial companies in Slovakia, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 360-373 [CD-ROM].

AFD 009 The significance and importance of crisis communication in the conditions of global crisis / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 295-302.

AFD 010 Krízová komunikácia slovenských značiek / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav = Crisis communication of Slovak brands, 2016. - Popis urobený: 19. 6. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 3-11 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFD 011 Úloha krízového manažmentu a krízovej komunikácie v prostredí globálnej krízy / Sekerová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav = The role of crisis management and crisis communication in an environment of global crisis, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 84-92.

Predmety

  • Marketingový manažment I., II. - 1. ročník Mgr. MARK
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi - 1. ročník Mgr. MARK
  • Marketingové postupy I., II. - 1. ročník Mgr. MARK

Oznamy