PhDr. Andrea Rysová, PhD.

odborná asistentka

 

Publikácie

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Identita vo virtuálnom priestore / Andrea Koltaiová, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 76-106 [2,04 AH].

Kyberpriestor a hrdina / Andrea Koltaiová, 2014.
In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - ISBN 978-83-7729-250-1, s. 159-178.

Kľúčové kompetencie digitálneho veku / Andrea Koltaiová, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 135-162 [1,66 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Komunikácia, jazyk a jazyková kultúra / Andrea Koltaiová ; recenzenti: Hana Pravdová, Katarína Žeňuchová, Alexandra Goótšová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-633-8.

Problematika periodickej tlače / Hana Pravdová, Andrea Koltaiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. - 111 s. - (Mediálne kompetencie ; zv. II). - ISBN 978-80-89220-95-3.

Lingvistické minimum k masmediálnym štúdiám [elektronický zdroj] : (komunikácia, jazyk, jazyková kultúra) / Andrea Rysová, Dominika Čmehýlová Rašová ; recenzenti: Slavomír Gálik, Andrea Babiarová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - 267 s. [18AH]. - ISBN 978-80-572-0036-9 (online).

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Culture of Communication of Slovak Politicians / Andrea Rysová, 2021. DOI DOI 10.31261/polpre.2021.28.33-48.
In: Political Preferences. - ISSN 2449-9064, č. 28 (2021), s. 33-48.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Secret-kept truth and official lies / Andrea Koltaiová, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 49-59.

Behavioural approaches in public policies / Dana Petranová, Andrea Rysová, 2020.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 16, č. 4 (2020), s. 65-77.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Filmové metamorfózy národného mýtu o Jánošíkovi / Andrea Koltaiová, 2013.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 1, č. 1 (2013), s. 108-117.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Typologická štruktúra mediálnych hrdinov adolescentov / Hana Pravdová, Andrea Koltaiová, 2014.
In: (Ko)media : konteksty dyskursu medialnego / redakcja naukowa: Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak ; recenzenci: Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - ISBN 978-83-7556-660-4, S. 243-252.

Labyrinth of world and paradise of virtual reality / Andrea Koltaiová, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 471-478.

Perception of Slovak personality characteristics / Andrea Koltaiová, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 637-644.

Kommunikacija v onlajn-srede = Communication in the online environment / Andrea Koltaiová, 2019.
In: Kommunikativnye technologii v obrazovanii, biznese, politike i prave: problemy i perspektivy realizacii v sovremennoj cifrovoj srede = Communicative technologies in education, business, politics and law: problems and prospects of realization in the modern digital environment : sbornik materialov : proceedings / M.R. Zheltukhina (ed.). - Volgograd : Naučnoe izdateľstvo VGSPU "Peremena", 2019. - ISBN 978-5-9935-0399-8, s. 134-137.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vulgarizmy v komunikácii / Andrea Koltaiová, 2006.
In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 4. a 5. apríla 2006 / editori: Slavomír Magál, Miloš Mistrík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. - ISBN 80-89220-48-7, S. 112-117.

Problematika husitského a bratríckeho hnutia v malokarpatskom regióne / Zuzana Lopatková, Andrea Koltaiová, 2016.
In: Husiti a bratríci na Slovensku / zostavovateľ Peter Žarnovský ; posúdili: Miloslava Bodnárová, Ján Lukačka. - Červený Kláštor : Múzeum v Kežmarku, 2016. - ISBN 978-83-7490-925-9, S. 159-171.

Jazyková politika SR nevyhnutnosť či nutné zlo? = Language policy in Slovakia Necessity or inevitable evil? / Andrea Koltaiová, 2010.
In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - úloha marketingu v čase hospodárskej krízy organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3.- 4. novembra 2009 v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku / Jozef Matúš, Katarína Ďurková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-159-3, S. 105-115.

Národný hrdina verzus mediálny obraz hrdinu / Andrea Koltaiová, 2011.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá / editori zborníka: Slavomír Magál, Dana Petranová, Martin Solík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-253-8, S. 151-163.

Hodnotový obraz Slovenska v kontexte medzikultúrnych komparácií / Andrea Koltaiová, 2012.
In: Mediálna výchova a kultúrna identita - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Norbert Vrabec. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-393-1, S. 93-105.

Vplyv kultúry na formovanie hrdinu = Impact of Culture on Hero Formation / Andrea Koltaiová, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 54-59 [CD-ROM].

Jazyková politika a legislatíva v kontexte jazykovej kultúry = The Linguistic Policy and Legislative in the Kontext of the Linguistic Culture / Andrea Koltaiová, Zuzana Lopatková, 2014.
In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Daniel Krošlák, Andrea Olšovská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-583-6, S. 91-116.

Národné autostereotypy = National autostereotypes / Andrea Koltaiová, 2013.
In: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-477-8, S. 182-199.

Komunikácia v online prostredí - komunikácia generácie Z = Communication in the online environment - gen Z communication / Andrea Koltaiová, 2019.
In: Megatrendy a médiá 2019 : Digital Universe : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online), s. 283-302.

Jazyk a jeho používanie v kontexte internetovej komunikácie / Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrea Koltaiová, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 6-24.

Stane sa slovenčina pre Slováka priťažou? (alebo koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj) / Andrea Koltaiová, 2012.
In: Aspekty kvality života : venované 15. výročiu založenia UCM v Trnave / editori: Mária Kovářová, Jozef Rovenský, Andrej Trnka ; recenzenti: Petr Jemelka, Ivan Dóci. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-435-8, S. 181-183 [CD-ROM].

Písmo v treťom tisícročí / Andrea Koltaiová, 2008.
In: Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 31. marca a 1. apríla 2008 / editori: Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Martin Solík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2008. - ISBN 978-80-8105-072-5, S. 46-50.

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie / [Jaroslav] Bednárik ... [et al.] ; autor projektu výkladového slovníka: Ján Vopálenský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. - Publikácia je vykazovaná aj v kat. FAI. - 137 s. - (Masmediálne štúdie). - ISBN 978-80-89220-59-2.

BCI Skriptá a učebné texty

Lingvistické minimum k masmediálnym štúdiám : (praktikum) / Andrea Rysová, Dominika Čmehýlová Rašová ; recenzenti: Marcel Olšiak, František Rigo. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 194 s. - ISBN 978-80-572-0093-2.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

Dátová žurnalistika = Data journalism / Andrea Koltaiová, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 33-36.

Magazín o životnom štýle = Lifestyle magazine / Andrea Koltaiová, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 116-119.

Verejnosť, verejná sféra = Public, public sphere / Andrea Koltaiová, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 214-218.

Novinársky celok, novinársky prejav = Journalistic product, journalistic content / Andrea Koltaiová, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 149-153.

Spravodajské žánre = News genres / Andrea Koltaiová, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 187-192.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Neznáma známa slovenčina / Andrea Koltaiová, 2015.
In: Slovenčina včera a dnes : zborník prednášok z odborného seminára / zostavil: Iveta Kyselová. - Rožňava : Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, 2015. - ISBN 978-80-88679-22-6, S. 29-37.

Ľudovít Štúr v porevolučných rokoch a jeho stále aktuálny odkaz dnešku / Zuzana Lopatková, Andrea Koltaiová, 2015. - Popis urobený: 2. 3. 2016.
In: Ľudovít Štúr a štúrovci : zborník z odbornej konferencie. - Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2015. - ISBN 978-80-971670-8-0, S. 53-58 [online].

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Vplyv kultúry na formovanie hrdinu / Andrea Koltaiová ; školiteľ: Jozef Leikert. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. - 225 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. Blanka Kudláčová (ed.). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. 244 s. / Andrea Rysová, 2019.
In: Studia Historica Tyrnaviensia XX / editori Mária Kohútová, Miloš Marek. - 1. vyd. - Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta. - 302 s. [print]. - ISBN 978-83-8111-152-2, s. 274-281.
Rec na: Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu / Blanka Kudláčová (ed.). - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. - 244 s.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

muuza 2019 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Boris Brendza, Andrea Rysová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - 230 s. - ISBN 978-80-8105-989-6.

muuza 2012 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár ... [et al.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 191 s. - ISBN 978-80-8105-352-8.

Predmety

  • Jazyková kultúra - 1. ročník Bc. MARK
  • Výcvik prezentačných zručností I. - 1. ročník Bc. VZME
  • Autorské literárne praktikum I. - 2. ročník Bc. KOMU
  • Slovenčina v súčasnej komunikácii - 2. ročník Bc. KOMU

Projekty

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Oznamy