Mgr. Alexandra Rysuľová, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Rysuľová pôsobí na FMK UCM ako odborná asistentka od roku 2021, pričom na tejto fakulte absolvovala študijný program Media Relations v bakalárskom stupni v roku 2016,  teóriu digitálnych hier v magisterskom stupni v roku 2018 a doktorandské štúdium ukončila v roku 2021.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým témam, primárne inováciám v prostredí digitálnych hier a virtuálnych svetov so zreteľom na vzdelávanie. Ako lektorka bola zapojená do medzinárodného projektu LoGaSET, ktorý vzdelával seniorov v oblasti dotykových telefónov a mobilných aplikácií. Vytvorila virtuálnu verziu Fakulty masmediálnej komunikácie vo virtuálnom prostredí Second Life, ktorú využíva v rámci výučby a prezentácie výstupov a aktivít študentov. Aktívne participovala pri tvorbe vzdelávacieho materiálu pre pedagógov v rámci projektu V4: Increasing Digital Competencies – The Growth of Education in Society. Ako koordinátorka je v rámci Kreatívneho centra Skladová zodpovedná za koordináciu programov KC. Aktívne sa zaoberá 3D modelovaním, prácou vo photoshope, virtuálnym marketingom, novými technológiami a zaujíma sa o herný priemysel.

Momentálne pôsobí ako tajomníčka Katedry digitálnych hier a koordinátorka štúdia pre vybrané skupiny študijného programu teória digitálnych hier. Na FMK bola členkou organizačného výboru konferencií Quo Vadis 2020, Megatrendy a Médiá a podieľala sa na organizovaní a Welcome Day, Týždňa vedy a techniky a festivalu Unicon.

Oblasti záujmu: digitálne hry, herné štúdiá, Second Life, virtuálny svet, virtuálne vzdelávanie.
 

Publikácie

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Virtual Reality Games and Environmental Awareness / Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus a WoS CC.
In: The Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019 / edited by Lars Elbaek, Gunver Majgaard, Andrea Valente. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - ISBN 978-1-912764-38-9. - ISSN 2049-0992, s. 363-370.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Image of a PR Manager / Oľga Škvareninová, Alexandra Alföldiová, 2018.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 63-74.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

How the COVID-19 pandemic has affected the virtual economy in second life / Alexandra Alföldiová, Andrej Trnka, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Marketing identity COVID-2.0 : conference proceedings from the annual international scientific conference : COVID-2.0 : conference proceedings from the international scientific conference / editors: Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0107-6 (online). - ISSN 2729-7527 (online), s. 14-21 [online].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Game jams as a source of creativity in promoting eco-innovations / Zdenko Mago, Michal Kabát, Alexandra Alföldiová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS Core Collection.
In: Megatrends and Media : Digital Universe : Digital Universe / editors: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0015-4 (online), s. 386-398 [online].

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Application of the virtual environment in the educational process / Alexandra Rysuľová, 2021.
In:  Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 571-579.

Predmety

 • masmediálna informatika - 1. Bc. VZME
 • mediálna informatika - 1. Bc. KOMU
 • prípadové štúdie I., II. - 2. Bc. VZME
 • herné siete I., II. - 1. Mgr. TEDI
 • Projekty

 • VEGA 1/0708/18: Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách.
 • KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálno-herných štúdií a dizajnu.
 • FPPV-23-2020: Virtuálna Fakulta masmediálnej komunikácie v Second Life. LoGaSET: Geolokačné hry ako aktuálne, inovatívne a originálne metódy pre vzdelávanie a učenie seniorov.
 • Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra.
 • V4: Increasing Digital Competencies - The Growth of Education in Society.
 • Pobyty

 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha, Česká republika, 2021
 • Ocenenia

 • Cena dekanky FMK
 • Oznamy