Vyhlásenie výberového konania na funkčné miesta: profesor, docent, odborný asistent a asistent

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje:

podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 Z.  z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.  552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového konania na obsadzovanie  pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent,  odborný asistent a asistent v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová  komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier.

Profesor

Funkčné miesto profesora

Kvalifikačné požiadavky a podmienky: 

 • vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v požadovanom alebo súvisiacom odbore – kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona  č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnenie kritérií na funkčné miesto profesora,
 • schopnosť rozvíjať študijný program,
 • plnenie kritérií na funkčné miesto profesora,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť,
 • znalosť svetového jazyka,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3  ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov.
 • Termín nástupu: 09/2021
 • Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.  z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 1250 €)
 • Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Docent

Funkčné miesto docenta

Kvalifikačné požiadavky a podmienky: 

 • vedecko-pedagogický titul docent v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 5 zákona  č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnenie kritérií na  funkčné miesto docenta,
 • schopnosť rozvíjať študijný program,
 • plnenie kritérií na funkčné miesto docenta,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť, 
 • znalosť svetového jazyka,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3  ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov.
 • Termín nástupu: 09/2021
 • Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.  z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 1158 €)
 • Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Odborný asistent

Funkčné miesto odborného asistenta

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:  

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore,  – vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a  vzdelávacích projektov, 
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore, 
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3  ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná. 
 • Termín nástupu: 09/2021 
 • Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.  z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy 1079 €) 
 • Termín výberového konania: 09/2021 
 • Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Asistent

Funkčné miesto asistenta

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:  

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore, 
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a  vzdelávacích projektov, 
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore, 
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3  ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov, 
 • znalosť svetového jazyka vítaná. 
 • Termín nástupu: 09/2021 
 • Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.  z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(základná minimálna zložka mzdy  1008,50 €) 
 • Termín výberového konania: 09/2021 
 • Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave 

Výberové konanie sa uskutoční pred výberovou komisiou, ktorá zhodnotí priebeh výberového konania a stanoví poradie uchádzačov. Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude  posúdenie vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, odbornosti, osobných  predpokladov a zručností pre výkon zamestnania (komunikatívnosť – aj v cudzom jazyku, flexibilita, vystupovanie) a doterajších pracovných skúseností. 

Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať  stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady. 

Prihlášku do výberového konania s prílohami:  

 • profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov /www.ucm.sk, sekcia „ochrana osobných údajov“/.

Termín výberového konania: 08/2021 

Prihlášku na výberové konanie posielajte do 16. 8. 2021 na adresu:  

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 
Tajomník fakulty 
Nám. J. Herdu 2 
917 01 Trnava