príručka pre učiteľov o ai

Tretina učiteľov nevie, čo AI znamená. Vypracovali sme pre nich elektronickú príručku

Ponúka inšpirácie a praktické tipy, ako pracovať s umelou inteligenciou a ako ju využiť vo výučbe a vzdelávaní.

S pojmom umelá inteligencia sa stretlo takmer 97,5 % žiakov, pričom 48 % z nich ju aj vyskúšalo. Najčastejším spôsobom využitia je pritom pomoc pri hľadaní informácií o rôznych témach, ktoré ich zaujímajú, pomoc s prekladom textu do cudzieho jazyka a písaním školských úloh.

Takmer 37 % učiteľov sa však obáva, že by nedokázali rozlíšiť, či bola úloha vypracovaná umelou inteligenciou alebo žiakom.

FMK realizovala prieskum o využívaní AI na stredných školách

Prieskum sa realizoval v období od 21. 3. do 17. 4. 2023 na vzorke 474 žiakov a 87 učiteľov stredných škôl. Z výsledkov ďalej vyplynulo, že 33 % žiakov vníma umelú inteligenciu rovnako z hľadiska prínosov a rizík. 25 % vníma viac prínosov ako rizík a takmer 28 % nemá na porovnanie prínosov a rizík AI názor.

50 % žiakov zatiaľ o umelej inteligencii, jej využití, prínosoch a rizikách nehovorilo so svojimi učiteľmi. 41 % žiakov uviedlo, že tému AI s učiteľmi spomenuli na vyučovacej hodine. Najčastejším spôsobom využitia umelej inteligencie žiakmi je pomoc pri hľadaní informácií a podkladov o rôznych témach, ktoré ich zaujímajú, pomoc s prekladom textu do cudzieho jazyka a písaním školských úloh. 

príručka pre učiteľov o ai

Niektorí učitelia si myslia, že umelá inteligencia predstavuje pre žiakov riziko, pretože prestanú samostatne uvažovať. AI ale do vzdelávania prináša úplne nové možnosti. Zdroj: pixabay.com

V prípade učiteľov takmer 63 % uviedlo, že pojem umelá inteligencia veľmi dobre pozná a má o ňom celkom dobrú predstavu. Takmer 30 % učiteľov uviedlo, že o umelej inteligencii síce už počuli, ale nie sú si celkom istí, čo AI znamená. Z hľadiska využívania umelej inteligencie učitelia najčastejšie uviedli, že AI využili na prípravu podkladov pre vyučovanie, úloh, zadaní alebo testov pre študentov či získavanie podkladov pre vyučovanie alebo využívanie nástrojov AI vo vzdelávaní.

» Pozrite si kompletné výsledky prieskumu.

Takmer 17 % učiteľov si myslí, že AI predstavuje pre žiakov riziko, pretože žiaci prestanú samostatne uvažovať a pracovať. Samostatnú hodinu umelej inteligencie vyčlenilo iba 9 % učiteľov.

Umelá inteligencia ovplyvní vzdelávanie zásadným spôsobom

„Napriek určitým pochybnostiam, obavám a množstvu nezodpovedaných otázok je očividné, že umelá inteligencia zásadným spôsobom ovplyvní vzdelávanie. Prináša doň celkom nové možnosti. Dokáže personalizovať výučbu, zlepšiť hodnotenie, poskytovať spätnú väzbu a inovovať spôsoby, ako sa učíme. Pomocou rôznych nástrojov na báze AI môžu učitelia vytvárať študijné materiály prispôsobené na mieru každému študentovi, rýchlejšie a presnejšie hodnotiť študentské práce a poskytnúť im spätnú väzbu na ich výkon,“ uviedol prodekan pre spoluprácu a rozvoj Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Peter Murár.

Podľa vedúceho Katedry mediálnej výchovy FMK UCM v Trnave Norberta Vrabca by sa umelá inteligencia mala používať v súlade s osvedčenými pedagogickými postupmi a zodpovedne, aby sa zabezpečilo, že jej použitie bude prínosom pre kognitívny rozvoj študentov.

69 GPT promptov pre učiteľov

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vypracovala elektronickú príručku pre učiteľov. Ponúka inšpirácie a praktické tipy, ako pracovať s umelou inteligenciou a ako ju využiť vo výučbe a vzdelávaní. Príručka obsahuje súhrn promptov, ktoré pomôžu učiteľom zorientovať sa v tom, na čo všetko sa dá Chat GPT využiť.

Obsah je rozdelený do nasledovných kapitol: Príprava prednášok; Aktivity pre študentov; Hodnotenie; Príprava projektov; Študijné materiály. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM zároveň ponúka školám možnosť individuálnych kurzov zameraných na efektívne využitie nástrojov umelej inteligencie na efektívnejšiu prípravu učiva, poskytovanie spätnej väzby, personalizácie úloh či hodnotenia. Príručka je dostupná na stránke www.aivskole.sk alebo priamo na tomto linku.

Zdroj titulnej foto: pixabay.com